18thApril

18thApril

18thApril

 

June 03,2021

‘ผู้ว่าฯโคราช’คนใหม่ สร้างเมืองให้ปลอดภัย สานต่อภารกิจสกัดโควิด

“กอบชัย บุญอรณะ” พร้อมสานต่อภารกิจสกัดโควิด-๑๙ ขอความร่วมมือช่วยกันทำให้โคราชเป็นเมืองปลอดภัย ส่วนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจช่วงโควิดต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่เช่นนั้นจะพังอีกรอบ แนะผู้ประกอบการปรับตัวใช้ออนไลน์ไปก่อน

 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน ๔ ราย ดังนี้ ๑. ให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ๒. ให้นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง ๓. ให้นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง และ ๔. ให้นายโชคดี อมรวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง ซึ่ง “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวแล้วนั้น

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ ๓ เดือน ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๕๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๔ รายนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ดังนั้น วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในช่วงเช้าบริเวณลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนจากองค์กรต่างๆ มาร่วมส่งนายวิเชียร จันทรโณทัย และนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย เพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ จากอดีตที่เคยรับตำแหน่งนี้ที่นี้

ในขณะที่นายกอบชัย บุญอรณะ พร้อมด้วยนางสายชล บุญอรณะ ออกเดินทางจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยในเวลา ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดฯ ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) และศาลหลักเมือง จากนั้นเวลา ๐๙.๔๐ น. เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕, พระพุทธสิหิงค์ และพระชัยเมืองนครราชสีมา จากนั้นขึ้นไปยังห้องปฏิบัติงานบนศาลากลางจังหวัดฯ และพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่มารอต้อนรับ 

เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระวชิรญาณโกศล ณ วัดป่าธรรมคีรี และพระราชวชิรญาณโสภณ ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ในขณะที่นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เวลา ๑๑.๓๐ น. เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พระพรหม ศาลตายาย และศาลพระภูมิ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะที่มาต้อนรับ นำโดย รศ.ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ 

พร้อมสานต่องานเก่า

ทั้งนี้ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนก่อนเดินทางไปราชการที่อำเภอปากช่องว่า “คงเป็นวาสนาที่ผมได้มาอยู่จังหวัดนครราชสีมา มีความตั้งใจที่จะสานต่องานเก่าให้สำเร็จ ตามที่ผู้ว่าฯ คนเก่าได้วางแนวทางไว้ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาโควิด-๑๙ กรณีที่จะขอซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งติดอยู่ในขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทย และจะได้ไปพูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยในการสร้างความรับรู้ และสร้างความตระหนักถึงการลงทะเบียนรับวัคซีน ยิ่งลงทะเบียนมาก ก็จะยิ่งช่วยได้มาก ขอให้ทุกคนมาช่วยกันสร้างโคราชให้มีความปลอดภัย 

เร่งแก้ปัญหาโควิด-๑๙

“ในระยะเวลาที่เหลือไม่กี่เดือนก่อนที่จะเกษียณ เรื่องสำคัญที่สุด คือ การแก้ไขปัญหาโควิด-๑๙ ให้เป็นเรื่องเป็นราว ในการสกัดผู้มีความเสี่ยง หรือไปพื้นที่เสี่ยง และกิจกรรมเสี่ยง ไม่ให้เข้ามาในโคราช โดยเฉพาะเรื่องของโรงงาน อย่างที่ทราบว่า มีคลัสเตอร์โรงงานในจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะต้องพูดคุยกับทีมที่ดูแลเรื่องนี้ว่า ปฏิบัติกันอย่างไร มีการคัดคนอย่างไร มีการฉีดพ่นรถหรือไม่ ส่วนกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงต่างๆ จะพยายามหยุดกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ให้ได้ ซึ่งการเดินทางไปมาของประชาชน ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง เพราะเราไม่สามารถห้ามได้ หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง อาจจะมีการหนีร้อนมาพึ่งเย็น เช่น คนที่อยู่ในกรุงเทพฯ เขาอาจจะพบปัญหาเรื่องเตียงไม่เพียงพอ คนเหล่านี้กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ผมจะต้องเชื่อมกับทางอำเภอ ในการสกัดกลุ่มนี้ คำว่า สกัด หมายถึง จะต้องสอบถามให้ได้ หาที่มาที่ไป ถ้าพบว่า มาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมาจากโรงงานเสี่ยง โดยอาจจะมีมาตรการให้โรงพยาบาลมาทำการตรวจคัดกรอง และขณะที่กำลังรอผลตรวจนั้น ก็จะให้กักตัวอยู่นอกหมู่บ้านก่อน หากพบว่ามีการติดเชื้อ จะได้นำส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที หากไม่พบเชื้อ ก็ให้เข้าหมู่บ้านได้ แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการกักตัว ๑๔ วัน” นายกอบชัย กล่าวย้ำ

เศรษฐกิจยุคโควิดค่อยๆ แก้

นายกอบชัย เปิดเผยอีกว่า “สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในขณะนี้ ผมขอบอกอย่างหนึ่งว่า ปัญหาเศรษฐกิจถ้าแก้เร็วเกินไป โดยไม่พร้อมจริงๆ ปัญหาก็อาจจะกลับมาอีกได้ เราก็เห็นตัวอย่างกันมาแล้วจากการระบาดรอบที่ ๑ และ ๒ ถึงรอบที่ ๓ ดังนั้นไม่ต้องรีบร้อน แต่ให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ บุคลากร และหลักการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ เอาเรื่องของดิจิทัลและออนไลน์มาบูรณาการใช้ร่วมกัน ถ้าทำให้ดี ธุรกิจก็จะเดินต่อไปได้ ทุกวันนี้คนไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาหน้าร้านอย่างเดียว อาจจะใช้ระบบออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้า ผู้ประกอบการจึงต้องใช้ส่วนนี้ในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ในการสร้างการทำงานรูปแบบใหม่ และสร้างกลไกในการติดต่อซื้อขายขึ้นมา หากทำได้ก็จะสามารถช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าได้มาก ส่วนการปลดล็อกมาตรการนั้น จะต้องรอสัญญาณที่ดีก่อน”

ประวัติโดยสังเขป

นายกอบชัย บุญอรณะ เกิดวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๔ จบการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สำหรับประวัติการรับราชการที่สำคัญ เคยตำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี, ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๕ เชียงราย, ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง, ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากนั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

ชาวเพชรบุรีสุดเสียดาย

ระหว่างที่นายกอบชัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ ๑ ปี ๘ เดือน ก็มีคำสั่งย้ายให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ส่งผลให้ชาวเพชรบุรีเสียดายอย่างมาก โดยหวังที่จะให้นายกอบชัยเกษียณอายุราชการที่จังหวัดเพชรบุรี เพราะเหลืออายุราชการแค่ ๑ ปีเท่านั้น โดยก่อนที่จะมีคำสั่งย้ายครั้งนี้ เครือข่ายประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมลงนามพร้อมแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ต้องการให้นายกอบชัย บุญอรณะ อยู่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดเพชรบุรี จนถึงวันเกษียณอายุราชการ โดยระบุเหตุผลว่า นายกอบชัยเป็นคนทำงานจริงจัง มีผลงานมากมายตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว รวมทั้งการทำงานป้องกันการระบาดของโควิด-๑๙ เป็นต้น 

การมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินั้น นับเป็นครั้งแรกของการมารับราชการในภาคอีสาน และล่าสุดเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเหลือเวลาเพียง ๔ เดือนก็จะถึงวาระเกษียณอายุ

 

 ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๑ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


997 1396