19thJune

19thJune

19thJune

 

June 24,2021

นครขอนแก่นจัดงบ ๑๐๐ ล้าน ซื้อวัคซีน“ซิโนฟาร์ม”แสนโดส

เทศบาลนครขอนแก่น อัดงบ ๑๐๐ ล้านบาท ซื้อวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ โดส ฉีดให้กับคนในชุมชน “ธีระศักดิ์” ย้ำชัดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ลงลึกถึงกลุ่มเปราะบาง ตามระเบียบที่กำหนด วอนต้นทางชัดเจนและเร่งจัดสรรให้ อปท.เร่งด่วน 

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประชุมร่วมคณะทำงานด้านการจัดหาวัคซีนทางเลือก จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบถึงแผนการจัดซื้อดังกล่าวจากเทศบาลฯ จะพิจารณาอนุญาตให้ทำการจัดซื้อตามระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการนำมาให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ุ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ุ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้มีสัญญาณที่ดีที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดได้รับทราบและพิจารณาอนุญาตและสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลฯในการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับการนำมาฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครฯ ตามกลุ่มเป้าหมายหลักที่กำหนด โดยขั้นตอนจากนี้ไปคือการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ราชวิทยาลัยฯ กำหนดออกมา ให้แล้วเสร็จจากนั้นจะเข้าสู่ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยในการที่จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งเทศบาลฯ จะทำการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ โดส ในการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ๕๐,๐๐๐ คน ประมาณการวงเงินที่ใช้จ่ายประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท

“ผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในกลุ่มของวัคซีนทางเลือกที่เทศบาลฯ จัดซื้อรวมจำนวน ๕๐,๐๐๐ คนนั้น ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ ๓ กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผู้ค้าในตลาดและประชาชนอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป และกลุ่มเปราะบางไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ คน ทั้งหมดเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ และระเบียบของราชวิทยาลัยฯ ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ จากนี้ไป คณะทำงานจะประสานงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเสร็จสิ้น โดยคาดว่าจะได้รับการส่งมอบวัคซีนในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเทศบาลฯ ประสานการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นหน่วยงานบริการทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายตามบัญชีรายชื่อที่กำหนดไว้”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าวัคซีนจากราชวิทยาลัยฯ ชุดแรก ๔๐๐,๐๐๐ โดส จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ แล้วแต่ยังไม่มีรายชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเลย จึงขอให้คณะกรรมการกลางได้พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลำดับต้นๆ ด้วย เพื่อที่จะได้รับวัคซีนทางเลือกมาสนับสนุนวัคซีนหลักที่รัฐบาลจัดสรร จนนำไปสู่การให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ กันให้ได้อย่างครอบคลุมตามสัดส่วนที่รัฐบาลกำหนด ขณะเดียวกันรายชื่อของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ในส่วนที่เทศบาลฯรับผิดชอบนอกจากการลงพื้นที่สำรวจของคณะทำงานแล้ว จะยังคงมีการประสานรายชื่อกับระบบหมอพร้อม และขอนแก่นพร้อม เพื่อดำเนินการจัดระบบการฉีดวัคซีนครอบคลุมเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๔ วันพุธที่ ๒๓ - วันอังคารที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


28 1,506