30thMay

30thMay

30thMay

 

June 24,2021

กรมแพทย์แผนไทยฯ รับช่อกัญชา ผลิตยา‘เมตตาโอสถ-การุณย์โอสถ’

ผู้ว่าฯ โคราชร่วมส่งมอบช่อดอกกัญชาแปลง มทส. แก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อใช้ผลิตยาแผนไทย ๒ ตำรับ เมตตาโอสถ และการุณย์โอสถ สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาคุณภาพ สร้างรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลผลิตกัญชาส่วนช่อดอกแห้ง จำนวน ๑๑๕ กิโลกรัม จากโครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้แก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เป็นผู้ส่งมอบแก่นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส.

ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เปิดเผยว่า โครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส. ได้มุ่งค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ในการสร้างกลไกให้เกิด Ecosystem เกี่ยวกับห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสร้างห่วงโซ่แห่งคุณค่าให้กับพืชเศรษฐกิจใหม่ กัญชง และกัญชา รวมถึงพืชสมุนไพร โดยในระยะแรกเริ่ม เป็นการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการปลูก การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีการปลูก การพัฒนาสายพันธุ์กัญชา ควบคู่กับการจับคู่กับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึง มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม หน่วยวิจัย และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกัญชาคุณภาพของประเทศ

“สำหรับผลักดันการใช้ประโยชน์พืชกัญชง-กัญชาทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาคุณภาพทางการแพทย์ ด้วยการส่งมอบกัญชาส่วนช่อดอกแห้ง จำนวน ๑๑๕ กิโลกรัม เพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตยาแผนไทย ๒ ตำรับ คือ น้ำมันตำรับเมตตาโอสถ และตำรับการุณย์โอสถ ภายใต้การผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เข้าถึงกัญชาคุณภาพ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดรักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า โครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส. ใช้เวลาเพียงหนึ่งปีครึ่ง โครงการฯ ได้ดำเนินการสู่รอบการผลิต รุ่นที่ ๔ แล้ว แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมนักวิจัย ในการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกัญชาสายพันธุ์ไทย นับแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การเพาะปลูก ดูแล รักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต กระทั่งสามารถจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชน แล้วหลายรุ่น ถือเป็นความสำเร็จนับแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ รวมถึง การส่งมอบผลผลิตกัญชา ในส่วนของช่อดอกแห้ง ให้แก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตยาแผนไทย ถือเป็นความสำเร็จ และภาคภูมิใจร่วมกัน ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ศึกษา วิจัยและค้นคว้า นวัตกรรมทางการเกษตร สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาคุณภาพ สร้างรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน ผ่านความร่วมมืออันดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐทั้งจากส่วนกลาง และท้องถิ่น  

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๔ วันพุธที่ ๒๓ - วันอังคารที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


19 1,473