15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

October 01,2021

โควิดอาละวาดตลาดและโรงงาน ปิดตลาดสุรนารีไม่มีกำหนด

สถานการณ์โควิด-๑๙ ในโคราชกลับมาระบาดมากขึ้น พบติดเชื้อในโรงงานขนาดใหญ่หลายแห่ง พร้อมทั้งคลัสเตอร์ตลาดต่างๆ โดยเฉพาะ “ตลาดสุรนารี” พบติดเชื้อกระจาย ๑๙ อำเภอ เกือบ ๖๐๐ ราย สั่งปิดตลาดไม่มีกำหนด จนกว่าจะขออนุญาตจัดตั้งให้ถูกต้อง และถูกสุขลักษณะ

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในจังหวัดนครราชสีมา ช่วงเดือนสิงหาคมต่อเนื่องมาเดือนกันยายน ๒๕๖๔ พบมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่มากขึ้น โดยเป็นการระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) ในโรงงานต่างๆ เช่นโรงงานแหลมทองที่อำเภอสูงเนิน โรงงานไก่สหมิตรฟู้ดส์ อำเภอขามทะเลสอ โรงงานแคนนอนอำเภอสูงเนิน และโรงงานคาร์ม่า (ผลิตรถเข็นผู้ป่วย) อำเภอขามทะเลสอ นอกจากนี้ยังพบการระบาดในตลาดตลาดใหญ่เชื่อมโยงกัน ทั้งตลาดสุรนารี (ชื่อเดิมตลาดสุรนคร) และตลาดสดพิมายเมืองใหม่ โดยเฉพาะตลาดสุรนารีซึ่งมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จึงมีการปิดตลาด กอปรกับตลาดยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นตลาดด้วย ตามที่ “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนั้น

คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี

โดยในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวทิพวรรณ ศรีทรมาศ นักระบาดวิทยา ในฐานะทีมสอบสวนโรค สสจ.นครราชสีมา รายงานความคืบหน้าคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีว่า ขณะนี้ผู้ป่วยสะสม ๔๖๘ ราย วงที่ ๑ เป็นกลุ่มพ่อค้า/แม่ค้า พบผู้ป่วยรายใหม่ ๒๕ ราย สะสม ๓๒๗ ราย วงที่ ๒ เป็นกลุ่มที่เข้ามาในตลาด ๑๑๑ ราย วงที่ ๓ เป็นกลุ่มครอบครัวผู้ป่วย ๔๘ ราย มีการทำความสะอาดวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงที่ตลาดประปา ๔ ราย ตลาดแม่กิมเฮง ๑ ราย และกระจายในอำเภอเมือง ๖๑ ราย สูงเนิน ๖ ราย ปักธงชัย ๓ ราย พิมาย ๑๙ ราย ด่านขุนทด ๖ ราย คง ๑ ราย โนนสูง ๒๑ ราย ห้วยแถลง ๑ ราย ขามทะเลสอ ๑ ราย วังน้ำเขียว ๒ ราย พระทองคำ ๘ ราย สีคิ้ว ๑๕ ราย หนองบุญมาก ๔ ราย เฉลิมพระเกียรติ ๕ ราย และโนนไทย ๖ ราย”
 
“คลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับตลาดสุรนารี คือ คลัสเตอร์ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ ปัจจุบันยังมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีพ่อค้าแม่ค้ามาใช้ตลาด และตลาดมีขนาดใหญ่ โดยวันนี้พบในกลุ่มครอบครัว เป็นกลุ่มที่อำเภอพิมายกักตัวไว้อยู่แล้ว จึงไม่มีความกังวล จำนวน ๘ ราย รวมคลัสเตอร์ตลาดสดพิมายนี้มีผู้ติดเชื้อ ๒๒๕ ราย ส่วนคลัสเตอร์ตลาดย่าโม พบจากการค้นหาเชิงรุก เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยความร่วมมือของ สสจ. เทศบาลนครฯ และ สสอ.เมือง ซึ่งตรวจค้นในเวลา ๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น. ตรวจทั้งหมด ๑,๑๗๙ คน พบผลบวกในกลุ่มแม่ค้าตลาด ๑๕ คน และด้วยความรวดเร็วมีการตรวจเชิงรุกกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในกลุ่มญาติด้วย พบติดเชื้ออีก ๑ ราย รวมทั้งสิ้นคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อ ๑๖ ราย” นางสาวทิพวรรณ กล่าว

ยังไม่ให้เปิดตลาดสุรนารี
 
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “เร่งให้สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับเทศบาลนครฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดสุรนารีที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ มีการกระจายและเชื่อมโยงหลายคลัสเตอร์ ดังนั้นจะต้องมีมาตรการในการจัดการที่ชัดเจน ครอบคลุมและรวดเร็ว เพื่อควบคุมการกระจายของโรคให้ได้เร็วที่สุด ส่วนมาตรการทางเทศบาลที่ได้ออกตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ซึ่งตลาดสุรนารีได้ยื่นเอกสารขอเปิดกิจการตลาดเอกชน ทางเทศบาลกตรวจสอบและพบว่ายังไม่สามารถเปิดตลาดได้ มีคำสั่งไม่ให้เปิดตลาดสุรนารีจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้อง”

สั่งปิดตลาดไม่มีกำหนด

ต่อมาในช่วงค่ำวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นาย กอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ, ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๙๕๖๓/๒๕๖๔ เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย โดยกำหนดว่า ๑.ให้ปิดตลาดสุรนารี ๒.ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการค้าขาย รวมทั้งใช้เป็นที่ขนถ่ายสินค้า ขนส่งสินค้าในพื้นที่ ตามข้อ ๑ และ ๓.ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหรือออกพื้นที่ตามข้อ ๑ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คลัสเตอร์โรงงานและตลาด

จากนั้น วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์ สสจ. นครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับคลัสเตอร์ใหญ่ที่ยังมีการระบาดรุนแรง นางสาวทิพวรรณ ศรีทรมาศ รายงานว่า คลัสเตอร์โรงงานแหลมทอง อ.สูงเนิน มีผู้ติดเชื้อ ๓๓๙ ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มของพนักงาน รายใหม่จำนวน ๒๑๔ ราย (รอผลยืนยัน RT-CPR) ผู้ติดเชื้อสะสม ๓๓๕ ราย รักษาหายแล้ว ๕ ราย กำลังรักษาอยู่ ๓๓๐ ราย กลุ่มของผู้สัมผัสเสี่ยง/ครอบครัว  ๕ ราย และมีกลุ่มที่ทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าอยู่ในกลุ่มที่มีสัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน ๑,๕๐๐ คนที่กระจายอยู่ข้างนอก ใน อ.ขามทะเลสอ อ.สูงเนิน อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด และ อ.ปักธงชัย ได้รับได้รายชื่อทั้งหมด ขณะนี้กำลังดำเนินการกระจายรายชื่อไปยังอำเภอต่างๆ เพื่อให้ทำการกักตัว ส่วนคลัสเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยว อ.บัวใหญ่ รวมยอดผู้ติดเชื้อ ๕๕ ราย, คลัสเตอร์แคนนอน อ.สูงเนิน ๑๔๔ ราย, คลัสเตอร์โรงงานไก่สหมิตรฟู้ด อ.ขามทะเลสอ ๒๓๙ ราย

ตลาดสุรนารีติดเชื้อเพิ่ม

คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี วันนี้มียอดผู้ติดเชื้อรวม ๕๐๘ ราย วงที่ ๑ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าติดเชื้อใหม่ ๑๓ ราย สะสม ๓๔๐ รายวงที่ ๒ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/พ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อของ สะสม ๑๒๐ ราย กระจาย ๑๗ อำเภอ วงที่ ๓ สะสม ๔๘ ราย ซึ่งในขณะนี้ปิดตลาดอยู่ ส่วนคลัสเตอร์ตลาดย่าโม ในวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ สสจ. ร่วมด้วยเทศบาลนครฯ ทำการตรวจเชิงรุก ATK พ่อค้าแม่ค้าในตลาด ๑,๑๗๙ คน พบผลเป็นบวก ๑๕ ราย ส่งตรวจ RT-CPR ยืนยันผลพบเชื้อทั้ง ๑๕ ราย และมีการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัวเพิ่ม ๔ ราย ส่งตรวจ RT-CPR ยืนยันผลพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่ม ๑ ราย รวมพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ๑๖ ราย และในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ทำการตรวจเชิงรุก ATK เพิ่มเติมอีครั้งจำนวน ๒๗๑ คน พบผลเป็นบวก จำนวน  ๖ ราย ส่งตรวจ RT-CPR ยืนยันผลพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ทั้ง ๖ ราย และทำการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครับเพิ่มเติมจำนวน ๒ ราย ส่งตรวจ RT-CPR ยืนยันผลพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่ม ๑ ราย รวมพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๗ ราย รวมผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ คลัสเตอร์นี้ทั้งหมด ๒๓ ราย คลัสเตอร์ตลาดประปา ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ สสจ. สคร.๙ และเทศบาลนครฯ ในการตรวจเชิงรุก ATK จำนวน ๑,๓๐๖ พบผล Positive ๕ ราย ส่งตรวจ RT-CPR ยืนยันผลพบผู้ติดเชื้อทั้ง ๕ ราย อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคของเทศบาลนครฯ

ทำไม่ถูกก็ให้เปิดไม่ได้

พ.ธีรวัฒน์ วิลัยเสถียร ผู้อำนวยการ สคร.๙ กล่าวเสริมว่า “ข้อสังเกตจากกรณีพบการติดเชื้อในตลาดย่าโมและตลาดประปา แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่เข้าเกณฑ์สั่งปิดตลาด แต่เบื้องต้นปิดแผงที่พบการติดเชื้อ ต้องการให้มีคณะกรรมการตรวจมาตรการตลาด ตามที่มีการสั่งการให้ลงไปตรวจว่า ตลาดจัดการระบบมาตรการต่างๆ อย่างดีและต่อเนื่องหรือไม่ หากไม่มีการติดตามมาตรการก็จะไม่ทราบว่า ตลาดดำเนินการอะไรเพื่อลดความเสี่ยงไปแล้วบ้าง อาจจะทำให้เกิดการระบาดขึ้นได้ สำหรับการติดเชื้อในโรงงาน จะพบว่า ระบบการป้องกันผู้ติดเชื้อและผู้สงสัย โรงงานต่างๆ ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการและค้นหาได้เองอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเมื่อมีการติดเชื้อขึ้น แล้วทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ไปค้นหาเชิงรุก ก็จะพบการติดเชื้อในโรงงานนั้นเพิ่มมากขึ้น แสดงว่ามีการติดเชื้ออยู่ในโรงงานนานพอสมควร จึงฝากให้ทุกอำเภอสำรวจว่า ในพื้นที่มีโรงงานกี่แห่ง และจัดเตรียม State Quarantine (SQ) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อจากโรงงาน ในกรณีที่โรงงานไม่มีศักยภาพที่จะจัดตั้งสถานที่กักตัวด้วยตัวเอง นอกจากนี้แต่ละพื้นที่ยังให้ข้อมูลล่าช้า ขอให้ทุกอำเภอเตรียมดำเนินการตามมาตรการด้วย”

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา กล่าวว่า “สำหรับกรณีตลาดสุรนารี ให้เจ้าของตลาดเร่งปรับปรุงแล้วยื่นคำขอหรืออุทธรณ์คำสั่งเทศบาลนครฯ ให้เร็วที่สุด  เพื่อที่จะเปิดตลาดได้เร็ว ก็รู้ว่าตลาดตรงนี้เป็นที่ทำมาหากินของพี่น้องประชาชนมาเกือบยี่สิบปีก็ว่าได้ ก็เข้าใจอยู่ พยายามที่จะทำให้ถูกต้อง”

คลัสเตอร์ตลาดและโรงงานติดเชื้อเพิ่ม

ล่าสุด การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อม นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา รายงานสถานการณ์โควิด-๑๙ ว่า “พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่ม ๑๕๘ ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด ๑๓๗ ราย และมาจากพื้นที่เสี่ยง ๒๑ ราย สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการระบาดระลอกที่ ๔ ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา มีการระบาดรุนแรงในเดือนสิงหาคม และสำหรับเดือนกันยายน ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการติดเชื้อในคลัสเตอร์โรงงาน คลัสเตอร์ตลาด และคลัสเตอร์ครอบครัวทำให้มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดจำนวนมาก ยอดผู้ป่วยใหม่ ๑๕๘ ราย สะสม ๒๕,๖๐๗ ราย รักษาอยู่ ๓,๑๖๖ ราย หายแล้ว ๒๒,๒๖๓ ราย เสียชีวิตเพิ่ม ๓ ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต ๑๗๘ ราย มีแนวโน้มของการติดจากนอกจังหวัดค่อนข้างน้อยมาก แต่ยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดยังมีต่อเนื่อง ซึ่งส่วนมากมีการติดเชื้อมากจากโรงงานอุตสาหกรรม และตลาด สถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ ๑๕๐-๒๕๐ รายต่อวัน คาดว่าจะต้องอยู่กับตัวเลขนี้ไปอีกสักพักใหญ่ เนื่องจากผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการยังสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะคนที่ได้รับวัคซีนแล้วจะยิ่ง ไม่ค่อยแสดงอาการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถนำเชื้อไปติดผู้อื่นได้ ดังนั้นการฉีดวัคซีนดีตรงที่ป้องกันความเจ็บป่วยที่รุนแรง แต่ผลอีกด้านคือถ้าติดแล้ว จะไม่แสดงอาการแต่จะสามารถนำเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่นได้ ฉะนั้นอยากจะนำเรียนว่าแม้ฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ป่วยหนัก แต่ยังสามารถนำเชื้อไปติดผู้อื่นได้ ในเมื่อเราทำให้มันปลอดเชื้อไม่ได้ เราก็ต้องปรับตัวและอยู่กับมันให้ได้ นับจากนี้อีก ๑ เดือน ศบค.กลาง มีนโยบายจะคลายล็อก เบื้องต้นที่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ จะมีการคลายล็อกร้านอาหารกลางคืน กีฬากลางแจ้ง โรงหนัง และการเปิดโรงเรียน”

คลัสเตอร์ตลาดระบาดต่อเนื่อง

โดยวันนี้ คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ยอดผู้ป่วยรวม ๕๑๘ ราย กระจาย ๑๙ อำเภอ ส่วนคสัสเตอร์ตลาดย่าโม ๒๗ ราย และคลัสเตอร์ตลาดประปาพบผลบวก ๕ ราย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครฯ กล่าวว่า “ขณะนี้ตลาดย่าโมมีผู้เสี่ยงสูงทั้งหมด ๒๘ ราย ให้มีการกักตัวที่บ้าน ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ในเขตเทศบาลไม่กี่คน นอกนั้นอยู่นอกเขตเทศบาล มีบางรายที่มากักตัวที่ SQ ส่วนตลาดสุรนารี ขณะนี้เจ้าของตลาดสุรนารีได้ขออนุญาตให้ทางผู้ค้าเข้าพื้นที่ ทางเทศบาลนครฯ ได้ออกคำสั่งให้ทางผู้ประกอบการขนย้ายสินค้า โดยแผงที่ไม่ติดเชื้อจะสามารถทำการขนย้ายได้ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส่วนแผงที่ติดเชื้อจะให้ขนย้ายได้เฉพาะในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคคอยกำกับดูแล และทางตลาดเองก็ยังไม่ได้ยื่นหนังสืออุทธหรณ์คำสั่ง”

ตลาดสุรนารีขอเปิดเป็นส่วนๆ ได้

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา กล่าวย้ำในช่วงท้ายว่า “ความจริงเรื่องตลาดสุรนารี ต้องการให้ปรับปรุงตลาดให้ถูกต้อง ในส่วนที่ปรับปรุงได้ก็ควรทำไปก่อน ขอเปิดเป็นส่วนๆ ไป เพราะเชื่อว่าบางส่วนเปิดได้ ส่วนไหนที่เปิดไมได้ก็อย่าเพิ่งเปิด”


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๙๘ วันพุธที่ ๒๙ กันยายน - วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


35 1,532