26thMay

26thMay

26thMay

 

November 05,2021

๑๙๔ ปี สถาปนา‘ท้าวสุรนารี’ จริงหรือ?

 

๑๙๔ ปี สถาปนา‘ท้าวสุรนารี’ จริงหรือ?


เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ที่ผ่านมา มีทั้งเฟซบุ๊ก ทั้งไลน์ ได้เผยแพร่ว่า วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๓๗๐ เป็นสถาปนาท้าวสุรนารี นับถึงวันนี้ปีนี้ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) ครบ ๑๙๔ ปี ซึ่งเป็นการหวังดีที่เชิญชวนให้รำลึกถึงวีรสตรีคนหนึ่งที่กอบกู้ชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะคนโคราชให้เกิดความภาคภูมิใจ

ผมเห็นข้อความนี้ทางเฟซบุ๊กและทางไลน์ ก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะเห็นด้วย เพราะจากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์เมืองโคราชมาโดยตลอด เห็นว่ามันไม่น่าจะใช่และไม่เชื่อตามที่ปรากฏในโลกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronics) ด้วยเหตุผล ดังนี้

๑. ในพระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุ หรือใบบอก รวมทั้งเอกสาร ข้อเขียนอื่นๆ ไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงวันสถาปนาท่านผู้หญิงโมเป็น “ท้าวสุรนารี” ไว้อย่างแน่ชัด

๒. ในพระราชพงศาวดารรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ บันทึกว่า..... จับเจ้าอนุวงศ์ได้ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๗๑ เมื่อปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ราบคาบแล้ว รัชกาลที่ ๓ จึงมีพระราชบรมโองการแต่งตั้งผู้มีความชอบในราชการสงครามครั้งนี้ เช่น เจ้าพระยาราชสุภาวดี เป็น เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่สมุหนายก และแม่ทัพนายกองคนอื่นๆ

ดังนั้น ถ้าจะสถาปนาท่านผู้หญิงโมเป็น “ท้าวสุรนารี” ก็น่าจะเป็นปี พ.ศ.๒๓๗๑ ไม่ใช่ ปี พ.ศ.๒๓๗๐ ตามที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊กและไลน์อย่างแน่นอน

๓. ตามพระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในเรื่อง “เที่ยวตามทางรถไฟและรวมเรื่องเมืองนครราชสีมา” หน้า ๑๒๖ บันทึกว่า “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแต่งตั้งคุณหญิงโม เป็น “ท้าวสุรนารี” แต่ก็ไมได้บอกว่าเป็น วัน เดือน ปี ใด

๔. ข้อความที่จารึกที่ฐานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ด้านหน้า (ประวัติย่อ) ก็ไม่ปรากฏว่า รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาท่านท้าวสุรานรีเมื่อวันเดือนปีใด เพียงแต่จารึกว่า “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาท่านผู้หญิงโมเป็นท้าวสุรนารี” เท่านั้น

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมายังไม่พบหลักฐานว่า การสถาปนาท่านท้าวสุรนารีใน วัน เดือน ปี ใดแน่ชัด

จึงมีข้อสงสัยและคำถามว่า แล้วที่มีการอ้างว่า “วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๓๗๐ เป็นวันสถาปนาท้าวสุรนารี และนับถึงวันนี้ปีนี้ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) ครบ ๑๙๔ ปี” นั้น ท่านได้มาจากหลักฐานเอกสารใดหรือมีหลักฐานใดที่ใช้อ้างอิง หากมีและเป็นหลักฐานเอกสารที่เชื่อถือได้ ก็เชื่อว่าทุกคนคงน้อมรับ

แต่หากไม่เป็นไปดังที่ว่า คงจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง เพราะเป็นการปู้ยี่ปู้ยำประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา โดยเห็นเป็นของเล่น

ซึ่งทุกวันนี้สังคมมีอิสระ เสรีภาพ ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กันอย่างขาดสติ ใครอยากจะนึกจะคิดทำอะไร ก็ทำกันจนเป็นแฟชั่น โดยเฉพาะเรื่องนี้จะทำให้สังคมเข้าใจผิดๆ ซึ่งก็น่าเป็นห่วงเด็กเยาวชนและผู้ไม่รู้ ที่ได้รับข่าวสารนี้ย่อมเข้าใจผิดและเกิดการสับสนไปด้วย

ในเรื่องความเชื่อจากการได้รับข่าวสารในชีวิตประจำวัน ทำให้คิดถึง “กาลามสูตร” ที่พระโคตมพุทธเจ้าทรงไม่ให้เชื่อสิ่งใดๆ อย่างงมงาย โดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนจะเชื่อ เป็นต้นว่า อย่าเชื่อด้วยการฟังกันมา อย่าเชื่อด้วยการเล่าลือหรือคนส่วนใหญ่เชื่อกัน อย่าเชื่อด้วยการอ้างตำรา ฯลฯ เมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อนั้นจึงพึงเชื่อถือ

พระสูตรนี้ท่านมิได้ห้ามไม่ให้เชื่อ แต่ให้เชื่อด้วยมีปัญญา มิฉะนั้นความเชื่อต่างๆ จะไม่พ้น “ความงมงาย”

เมื่อได้ฟังผมสาธยายแล้ว ท่านเชื่อว่า วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๓๗๐ เป็นวันสถาปนาท้าวสุรนารี และครบ ๑๙๔ ปี ในวันนี้ปีนี้หรือไม่?

• ดร.เมตต์ เมตต์การุณ์จิต

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๑ ประจำวันพุธที่ ๓ - วันอังคารที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


14 1,512