19thJune

19thJune

19thJune

 

December 11,2021

ขอนแก่นจัด‘มหกรรมจิ้งหรีด’ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

“มหกรรมจิ้งหรีด” ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กินได้ทั้งตัว ทั้งยังแปรรูปเป็นอาหารนานาชนิด ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย ส่งออกต่างประเทศ เกษตรกรขอนแก่นผลิตจิ้งหรีดได้กว่า ๔๙๐ ตันต่อปี สร้างรายได้งดงามให้ชุมชน

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรมจิ้งหรีด สินค้าดี สินค้าเด่น ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมงานแสดงสินค้าแปรรูปจากจิ้งหรีด ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้น โดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการจิ้งหรีด ร่วมนำผลผลิตจากจิ้งหรีด ทั้งแบบสด ฟาร์ม และแบบแปรรูป มาจัดแสดงพร้อมจำหน่ายรวมกว่า ๕๐ รายการ ท่ามกลางความสนใจจากนักวิชาการ และผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานจิ้งหรีดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นพื้นที่ผลิตจิ้งหรีดทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีฟาร์มจิ้งหรีดทั้งสิ้น ๓๗๖ ฟาร์ม และมีเกษตรกรเข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๖ แปลง ประกอบด้วยพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น, น้ำพอง, โนนศิลา, พล, อุบลรัตน์ และพระยืน มีฟาร์มจิ้งหรีดผ่านมาตรฐานฟาร์ม GAP จำนวน ๒๓ ฟาร์ม โดยมีผลผลิตจิ้งหรีด ๔๙๐ ตันต่อปี ซึ่งขณะนี้มีฟาร์มจิ้งหรีดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงฟาร์มเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) อีกจำนวน ๔๙ ฟาร์ม โดยมีศูนย์รวบรวมจิ้งหรีดตัวสดและต้มบรรจุถุงแช่แข็ง รวม ๒ ศูนย์ และมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ อ.น้ำพอง และวิสาหกิจชุมชนคนค้นแมลง อ.ชุมแพ เพื่อขยายขอบเขตความสามารถกับเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

“ขณะที่ด้านการตลาดปัจจุบัน มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสะดิ้งผง จิ้งหรีดอัดเม็ด แจ่วบองจิ้งหรีด น้ำพริกเผาจิ้งหรีด จิ้งหรีดคั่วสมุนไพรอัดกระป๋อง จิ้งหรีดทอดปลอดน้ำมันหลากรส ลูกชิ้นจิ้งหรีด พาสต้าโปรตีนจิ้งหรีดเส้นสด เส้นแห้ง รวมถึงผงโปรตีนจิ้งหรีดและไส้กรอกอีสานจิ้งหรีดรสแซ่บ ที่มีการส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลในปี ๒๕๖๓ พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีด รวมทั้งสิ้น ๒๕,๒๑๘ ราย แบ่งเป็น ๒๗๒,๙๒๒ บ่อ และมีผลผลิตรวมประมาณ ๒๔,๕๖๓ ตันต่อปี ในขณะที่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้ยอดการส่งออกของไทยลดลง เนื่องจากบางประเทศไม่รับสินค้าในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด แต่โดยรวมถ้าสถานการณ์ดีขึ้นตัวเลขและความต้องการก็จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการขาดช่วงของการสั่งซื้อสินค้า”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกจิ้งหรีดมากที่สุดไปใน ๓ ประเทศ คือแคนาดา ยอดการส่งออก ๔๘๔ กก. มูลค่ารวม ๒๘๖,๒๓๒ บาท รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ส่งออก ๑๒๐ กก. และเกาหลีใต้ ส่งออก ๑๑๐ กก. ซึ่งในการจัดมหกรรมจิ้งหรีด นอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพจิ้งหรีดของจังหวัด ที่ดำเนินการได้ทั้งระบบตามหลักวิชาการและความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ คือสำนักงานปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด ให้มีมาตรฐานและมีการจัดระบบการค้าที่เป็นระบบ และที่สำคัญคือการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรในกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ได้เข้าถึงกลุ่มตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ยั่งยืนต่อไป


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๖ วันพุธที่ ๘ - วันอังคารที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


31 1,534