19thJune

19thJune

19thJune

 

December 25,2021

รถไฟความเร็วสูงส่อชะงัก ชาวบ้านใหม่ขอยกระดับ

รฟท.เปิดเวทีการมีส่วนร่วมประชาชนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงผ่านโคราช ผ่านไปกว่า ๓ ชั่วโมง ไม่ได้ข้อสรุป ชาวตำบลบ้านใหม่ยืนยันขอให้ยกระดับ หวั่นผลกระทบในอนาคต

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ศาลาการเปรียญ วัดใหม่อินทราราม ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายกฤษฎา มัชฌิมาภิโร ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมนายนรุตม์ชัย สัมมาวิจิตร ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย ระยะที่ ๑ กรุงเทพ-นครราชสีมา ระยะทาง ๒๕๑.๙ กม. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการงานสัญญาที่ ๓-๕ งานโยธา ช่วงสถานีโคกรวด-สถานีนครราชสีมา โดยบริษัท กิจการร่วมค้า เอสพีทีเค จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้าง ขอบเขตงาน ๑.งานโครงสร้างทางรถไฟ ระยะทางรวม ๑๒.๕๒ กม. คันทางระดับดิน ๗.๘๕ กม. ทางยกระดับ ๔.๘๕๓ กม. ๒.งานสถานีนครราชสีมา ๓.งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบไฟฟ้า ๔.งานรื้อย้ายต่างๆ รวมมูลค่า ๗,๗๕๐ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๐๘๐ วัน เริ่มงานวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ให้นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง พร้อมนายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.นครราชสีมา อ.เมือง เขต ๔ ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มพัฒนาบ้านใหม่ ๒๐๒๐ และประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ จำนวนกว่า ๑๐๐ คน รับทราบข้อมูลเป็นแนวแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ชุมชนได้รับความสะดวกสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ชุมชนห่วงกังวล

นายนรุตม์ชัย สัมมาวิจิตร ผู้อำนวยการโครงการฯ เปิดเผยว่า รถไฟไทย-จีนเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร-หนองคาย ระยะทาง ๖๐๖.๔ กิโลเมตร เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดีย โดยเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับชีวิตในการเดินทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดปลอดภัยยิ่งขึ้น ลดปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงสามารถเพิ่มทางเลือกการเดินทางสู่ภาคอีสานและเชื่อมต่อ สปป.ลาว และจีนในอนาคต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยกำหนดอัตราค่าโดยสาร ๘๐+๑.๘ บาทต่อกิโลเมตร เช่น กรุงเทพ-นครราชสีมา ๕๓๕ บาท, กรุงเทพฯ-ปากช่อง ๓๙๓ บาท, กรุงเทพฯ-สระบุรี ๒๗๘ บาท, กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา ๑๙๕ บาท และกรุงเทพฯ-ดอนเมือง ๑๐๕ บาท เวลาเดินรถ ๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. ขบวนรถออกทุก ๙๐ นาที ใช้ความเร็ว ๒๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะเวลาเดินทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ประมาณ ๑.๓๐ ชั่วโมง     

ทั้งนี้ ช่วง ๒-๓ เดือนที่ผ่านมา ชาวตำบลบ้านใหม่ ได้รวมตัวเคลื่อนไหวแสดงจุดยืน “ต้องการยกระดับเป็นตอม่อไม่ใช่คันดิน” ได้เดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องทั้งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ฯลฯ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรูปแบบการก่อสร้าง ผู้นำชุมชนยกตัวอย่างปัญหาความเดือดร้อนและร้องขอให้ปรับรูปแบบ แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน อ้างอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่รัฐบาลในฐานะเจ้าของโครงการ ทำให้ชาวตำบลบ้านใหม่ ไม่ยอมรับรูปแบบที่นำเสนอส่งผลให้กิจกรรมการมีส่วนร่วมกว่า ๓ ชั่วโมง ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรและไม่ได้ข้อสรุป

นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.นครราชสีมา ในฐานะตัวแทน ชาวตำบลบ้านใหม่ เปิดเผยว่า กายภาพของตำบลบ้านใหม่ เป็นชุมชนชานเมืองขนาดใหญ่มี ๑๒ หมู่บ้าน ประชากรกว่า ๓ หมื่นคน โครงการบ้านจัดสรรจำนวน ๑๕ แห่ง สถานศึกษา ๙ แห่ง และที่ตั้งหน่วยงานราชการ รูปแบบเดิมช่วงเส้นทางผ่านตำบลบ้านใหม่ เป็นคันทางระดับดิน ๗.๘๕ กม. ก่อนจะยกระดับเข้าสู่สถานีรถไฟนครราชสีมา ซึ่งคันดินสูงประมาณ ๒ เมตร เปรียบเสมือนกำแพงกั้น ไม่ตอบโจทย์ความสะดวก ความปลอดภัย เสมือนการแบ่งแยกชาวบ้านที่อยู่สองข้างทางรถไฟออกจากกัน ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายจักรวรรดิ์ ศรีพนม ส.ท.เขต ๑ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ กล่าวว่า ขอให้ปรับรูปแบบจากคันดินโดยยกระดับเป็นตอม่อมาตั้งแต่ตำบลโคกกรวด ยกผ่านตำบลบ้านใหม่ สิ้นสุดที่สถานีรถไฟนครราชสีมา มิเช่นนั้นหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จะเป็นอุปสรรคของรถดับเพลิงในการเข้าไประงับเหตุ เมื่อแบ่งแยกชุมชน วิถีชีวิตเปลี่ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พระสงฆ์ สามเณรต้องเดินข้ามสะพานต่างระดับสูง ๑๐ เมตร ระยะทาง ๑ กิโลเมตร ไปรับบิณฑบาต ชาวบ้านไปมาหาสู่ลำบากมากขึ้น     

ด้านนางสาวกิตติมา ถิขุนทด ส.ท.เขต ๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ กล่าวว่า การก่อสร้างคันดินยกระดับและสร้างอุโมงค์ทางลอดผ่านจุดตัดจะเกิดผลกระทบทั้งการคมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม มลพิษเสียงและฝุ่นละออง ที่ผ่านมาถนนมอเตอร์ก็ทำให้น้ำท่วม หากโครงการนี้แล้วเสร็จ ตำบลบ้านใหม่ ต้องเป็นพื้นที่รับปริมาณน้ำจำนวนมาก ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ขอให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจปรับรูปแบบเพื่อประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ประจำวันพุธที่  ๒๒ - วันอังคารที่  ๒๘  เดือนธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 


23 1,522