30thMay

30thMay

30thMay

 

April 11,2022

บร.ติวเข้มโรงแรม-ร้านอาหาร ใช้กัญชาทำอาหารให้ปลอดภัย

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ ติวเข้มผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร เพิ่มศักยภาพการใช้กัญชาประกอบอาหารจำหน่ายในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัยกับผู้บริโภค ทั้งเพิ่มโอกาสด้านธุรกิจจากการทำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาด้วย  

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกัญชาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์ ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนการใช้กัญชาในการประกอบอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม และร้านอาหาร ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมอบรม และชมการสาธิตการทำเมนูอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมกว่า ๓๐ ราย

การจัดการอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ “นโยบายกัญชา กัญชง พืชเศรษฐกิจ” โดยนพ.กิตติศักดิ์ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, การบรรยายเรื่อง การปรุงประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา และบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร กับการแปรรูป อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา” นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีการสาธิตเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การทำเมนูอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ อาทิ เมนูอาหารจานหลัก ขนมหวาน อาหารจัดเบรก และเครื่องดื่ม ในสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยกับผู้บริโภค

นพ.อัครวัฒน์ เพียวพงภควัต รองนายแพทย์สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนการใช้กัญชาในการประกอบอาหารอย่างถูกต้อง เหมาะสม เกิดความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมกัญชา  ทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีความพร้อมในการประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาอย่างปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในอีกทางหนึ่งด้วย  


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๒ ประจำวันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

 


16 1,499