7thJuly

7thJuly

7thJuly

 

May 06,2022

เดินหน้ายกระดับโชวห่วยไทย สัมมนา“ลดต้นทุนเพิ่มรายได้” หนุนธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดึงพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน จับมือยกระดับร้านค้าส่งค้าปลีกสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย ช่วยให้ธุรกิจรายเล็กเติบโตมั่นคง เริ่มแผนแรกด้วยการจัดสัมมนาให้ความรู้ในหลักสูตร “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย” ประเดิม ๑๒ จังหวัดใน ๔ ภูมิภาคทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ให้จบภายในปี ๒๕๖๕ ก่อนประเมินผล และเดินหน้าตามแผนการพัฒนาในขั้นต่อไป

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกอยู่ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ราย ในจำนวนนี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานพันธมิตรโดยผลักดันไปสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วยแล้วจำนวน ๓๔,๕๗๒ ราย แม้ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมาธุรกิจเหล่านี้ อาจได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙ แต่ก็ไม่มากนักเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว หรือร้านอาหาร เนื่องจากเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกครัวเรือน อีกทั้งธุรกิจนี้ยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์สร้างโมเดลธุรกิจค้าปลีกรายย่อย หรือ “โชวห่วย” เพื่อขยายตลาดออกไปรอบนอกมากขึ้น รองรับฐานลูกค้าชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น กล่าวได้ว่าเป็นตลาดเนื้อหอมที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีร้านค้าโชวห่วยแบรนด์ใหม่ๆ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาทิ ถูกดี มีมาตรฐาน (คาราบาวแดง) โดนใจ(บิ๊กซี) ขายดี (โลตัส) เป็นต้น

“การขยายตัวของธุรกิจโชวห่วย  นำมาซึ่งโอกาสและความท้าทาย ในด้านโอกาสผู้ประกอบการมีทางเลือกในการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น มีผู้ช่วยในการบริหารจัดการทั้งในด้านการตลาดและเทคโนโลยี แต่ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการก็จะมีความท้าทายที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งหากไม่ยอมปรับตัวก็จะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไปอย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเร่งเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ โดยผลักดันไปสู่การเป็น “สมาร์ทโชวห่วย” ซึ่งเป็นนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยสมาร์ทโชวห่วยหมายถึงร้านค้าที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการร้านมีช่องทางออนไลน์สำหรับให้บริการลูกค้า โดยเป้าหมายในการพัฒนาร้านค้าสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วยมี ๔ ประการ คือ ๑) เพิ่มรายได้ ๒) ลดต้นทุน ๓) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และเมื่อผู้ประกอบการ สมาร์ทโชวห่วยมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพียงพอ ก็จะสามารถช่วยเหลือชุมชน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ๔) กระจายรายได้สู่ชุมชน โดยร้านค้าสมาร์ท โชวห่วยจะเป็นแหล่งรับซื้อ-ขายสินค้าจากชุมชน ช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป”

อธิบดี กล่าวต่อว่า ในปี ๒๕๖๕ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อร่วมกันยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ครอบคลุมในหลายมิติ ตั้งแต่การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการผ่านการจัดสัมมนาแบบออนไลน์และออนไซต์ทั่วประเทศ การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้ทันสมัย แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น การส่งเสริมให้ร้านค้าโชวห่วยนำระบบ POS มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น (Local Modern Trade) ที่พร้อมจะร่วมพัฒนาร้านค้าสมาชิกให้เติบโตไปด้วยกัน ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและ ผู้ให้บริการเสริมที่จะช่วยสร้างจุดแข็งและเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าโชวห่วย ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนในการสั่งซื้อตลอดจนเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า รวมทั้งสถาบันการเงินที่จะมานำเสนอแหล่งเงินทุนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อย

สำหรับการพัฒนาขั้นพื้นฐานให้กับร้านโชวห่วยนั้น กรมฯ ได้เริ่มจัดสัมมนาให้ความรู้ด้วยหลักสูตร “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย” โดยกำหนดจัดขึ้นรวม ๑๒ ครั้งใน ๔ ภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งได้จัดสัมมนาครั้งแรกไปแล้วที่จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และในเดือนเมษายนนี้จะจัดอีก ๒ ครั้ง ที่กรุงเทพฯ และระยอง ต่อด้วยจังหวัดยโสธร นครสวรรค์ ลำพูน ในเดือนพฤษภาคม, จังหวัดภูเก็ต นครราชสีมา ลำปาง อุดรธานี ในเดือนมิถุนายน สิ้นสุดที่จังหวัดตรัง และปราจีนบุรี ในเดือนกรกฎาคม ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานสัมมนาฯ และกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการสมาร์ทโชวห่วยได้ที่ Facebook Fanpage : สมาร์ทโชวห่วย และ www.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๗๕๙๘๖ e-mail : bizpromotion.dbd@gmail.com

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๕ วันพุธที่ ๔ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
 


24 1089