13thApril

13thApril

13thApril

 

May 06,2022

นำเข้าแรงงานเขมรชุดแรก ข้ามแดนมาทำงานในไทย

แรงงานกัมพูชานำร่องชุดแรก เข้าไทยที่ชายแดนช่องจอม จ.สุรินทร์ ตามมาตรา ๖๔ และต้องกักตัว ๗ วันก่อนปล่อยให้ไปทำงาน หลายหน่วยเตรียมพร้อมรับเปิดด่านชายแดนเร็วๆ นี้


ตามที่เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ตลาดอาเซียนชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว ตามมาตรา ๖๔ จ.สุรินทร์ โดยเป็นชาวกัมพูชา จำนวน ๓๔ คน ซึ่งเป็นการนำร่องนำเข้าแรงงานชาวกัมพูชา เป็นชุดแรก หลังมีการปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา มากว่า ๒ ปี จากการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ตามมาตรการผ่อนปรนการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เฉพาะเพื่อนำแรงงานสัญชาติกัมพูชาเข้ามาทำงานตามมาตรา ๖๔ ตามคำสั่ง จ.สุรินทร์ ที่ ๑๙๔๑/๒๕๖๕ โดยมีนายสุรพจน์ คำดี หัวหน้าฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีใบอนุญาตทำงาน มีการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ การตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเบ็ดเสร็จในวันเดียว เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และเพื่อให้ทราบถึงบทลงโทษของการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มติ ศบค.โดยกระทรวงแรงงานได้นำเสนอความคืบหน้าการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เข้ามาทำงานตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งปัจจุบัน นายจ้างและสถานประกอบการใน จ.สุรินทร์ ต้องการกำลังแรงงานในการขับเคลื่อนกิจการและแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายใน จ.สุรินทร์ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒,๔๗๒ คน เป็นชาวกัมพูชาทั้งสิ้น ๑,๖๙๐ คน ซึ่งเกินครึ่งของแรงงานทั้งหมด และที่จะได้รับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา ๖๔ จ.สุรินทร์ ทั้งหมด ๓๔ คน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวใน จ.สุรินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานปกครองจังหวัด กอ.รมน. ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ตม.สุรินทร์ สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในสังกัด และหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อช่องจอม จึงได้บูรณาการตามขั้นตอนที่ ศบค.กำหนด ให้แรงงานที่เข้ามาต้องกัดตัว  ๗ วัน และดำเนินการตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อกำหนด จึงจะสามารถออกไปทำงานได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในรูปแบบ One Stop Service ในวันนี้

นายเดช ผุยคำสิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ภายหลังจากรัฐบาลมีนโยบายให้เปิดด่านชายแดนเฉพาะเพื่อนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเข้ามาทำงานตามมาตรา ๖๔ แล้วนั้น บริเวณด่านชายแดนถาวรช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ มีแรงงานชาวกัมพูชา เข้ามาใน จ.สุรินทร์ และเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักตัว ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เมื่อครบ ๗ วันแล้ว จะให้นายจ้างมารับกลับไปทำงานได้ตามปกติ ขณะนี้มีจำนวน ๓๔ คนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง, กอ.รมน.จังหวัด, ตำรวจภูธรจังหวัด, ตรวจคนเข้าเมือง, สาธารณสุขจังหวัด, หน่วยงานกระทรวงแรงงานทั้ง ๕ หน่วย ได้ดำเนินการดังนี้ ๑.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาบเชิง ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจโรคตามกฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ.๒๕๖๓ และทำประกันสุขภาพ ระยะเวลา ๓ เดือน ๒.ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.สุรินทร์ ดำเนินการประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในบัตรผ่านแดน เป็นระยะเวลา ๓๐ วันต่อครั้ง ๓.สถานที่กักตัว โดยคนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทางครบแล้วให้เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย ๗ วัน และให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง กรณีตรวจพบเชื้อให้เข้ารับการรักษาโดยนายจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา ๔.การขอรับใบอนุญาตทำงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการตรวจสอบและออกใบอนุญาตทำงานแบบ บต.๔๐ ไม่เกิน ๓ เดือน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย สามารถนำเข้าแรงงานได้ทั้ง ๒ รูปแบบ คือ ทั้ง MOU และมาตรา ๖๔

นายสุทธิศักดิ์ เจริญสุทธิโรจน์ นายอำเภอกาบเชิง กล่าวว่า การมอบใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวในวันนี้ ถือเป็นการนำร่องชุดแรก และครั้งแรกของ จ.สุรินทร์ ซึ่งต้องขอขอบคุณนายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ ที่ได้ไปที่ จ.จันทบุรี ซึ่งมีพื้นที่ติดกัมพูชา และมีการนำแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา มาเก็บผลไม้ ซึ่งมีรูปแบบที่ชัดเจน ทั้งการนำเข้ามากักตัว การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ นั้น จ.จันทบุรี มีแรงงานเข้ามาเป็นจำนวนหลักหมื่น จึงเข้าไปศึกษาและนำแนวทางมาใช้ ซึ่ง จ.สุรินทร์ ยังมีความต้องการแรงงานอีกจำนวนมาก แต่ยังขาดการประสานงานที่ดีต่อกัน ประกอบกับด่านที่ยังปิดอยู่ อาจต้องใช้เวลาอีกระยะ ส่วนการเปิดด่านชายแดน ต้องรอดูความชัดเจนจาก ศบค.และข้อกำหนดต่างๆ ต่อไป แต่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในเร็วๆ นี้

ด้านนายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้ตนได้มาเป็นพยานในการมอบใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา จำนวน ๓๔ ราย ซึ่งเป็นชุดแรกของ จ.สุรินทร์ ที่เข้ามาอย่างถูกต้องและได้ใบอนุญาตทำงาน ด้วยการจับมือกับนายอำเภอที่ให้ความสำคัญ ความจริงแล้ว จ.สุรินทร์ มีประตูชายแดนที่สำคัญ แต่เราไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์นัก เราใช้เข้าออกของบุคคล ซึ่งความจริงแล้วมีความต้องการแรงงานจำนวนมาก และแรงงานก็ต้องการเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งนายจ้างในสุรินทร์ ต้องวิ่งไปรับแรงานที่ จ.สระแก้ว เพราะที่นั่นเปิดให้เป็นที่นำเข้าและส่งออกแรงงาน ตนจึงเห็นความสำคัญเรื่องนี้ จึงได้ประสานงาน ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายอำเภอ และมีการประสานกรมการจัดหางาน เพื่อผลักดันจุดนี้เป็นทางเข้าออก นอกจากจะมาค้าขายแล้ว ให้ผู้ใช้แรงงานสามารถที่จะมาทำงานได้  เมื่อเดือนที่แล้วกรมการจัดหางานผ่อนผันว่า ถึงแม้ด่านจะปิด แต่ว่ามาตรา ๖๔ นั้น สามารถให้ผู้ใช้แรงงานเข้าประเทศมาได้ แต่ว่าต้องปฏิบัติตรามมาตรการของกรมการจัดหางานและสาธารณสุขจังหวัด จึงได้ไปศึกษาหาข้อมูล การนำร่องของ จ.จันทบุรี ว่าเป็นอย่างไรบ้าง จึงได้ก็อปปี้แนวทางมาทำที่ชายแดน จ.สุรินทร์ในครั้งนี้ ซึ่งมีแรงงานที่อยู่ไม่ถูกต้องหลายพันคน ต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ หรือแม้กระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการขนแรงงานหลบหนีเข้าเมือง และถูกจับได้ ต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องไปทำอย่างนั้น เพราะการเข้ามาอย่างถูกต้อง ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูง กรมการจัดหางานก็พยายามอนุเคราะห์อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของกิจการในประเทศไทย ตนต้องการให้บ้านเมืองเจริญ จึงผลักดันทุกอย่างเพื่อให้บ้านเมืองเจริญ ให้ช่องจอมเป็นที่ยอมรับ ต่อไปแรงงานก็จะสามารถเข้ามาที่ช่องจอมและต่อไปทำงานยังที่อื่นได้ตามที่กรมการจัดหางานจะอนุญาตพิจารณาต่อไป ซึ่งรัฐบาลจะมีการประกาศเปิดประเทศ ทั้งคนที่มาเที่ยว จากพื้นที่ต่างๆ สามารถที่จะเข้ามาโดยอิสระ ต้องการช่วยให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้น ก็คงจะมีการเปิดด่านชายแดนในเร็ววันนี้ ซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีแรงงานที่จะเข้ามาอีกประมาณ ๕๐ คน เพราะต้องใช้เวลาประสานงานประมาณ ๔-๕ วัน หลังจากนั้นเมื่อเป็นที่รับรู้กันแล้ว ก็จะมีเข้ามามากขึ้นและจะเป็นประโยชน์กับชาวสุรินทร์


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๕ ประจำวันพุธที่ ๔ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

 

 


1009 1363