15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

May 25,2022

มทร.อีสาน วางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง “อาคารสุรเกียรติ์ เสถียรไทย” อาคารปฏิบัติการด้านระบบรางและอากาศยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง “อาคารสุรเกียรติ์ เสถียรไทย” ปฏิบัติการด้านระบบรางและอากาศยาน รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มทร.อีสาน ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธี และมีพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน คณะกรรมการสภา คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  คณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน นครราชสีมา

สำหรับอาคารสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน ที่จะเริ่มการก่อสร้างในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสภา มทร.อีสาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2564 ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการนำพาให้มหาวิทยาลัยเกิดการสร้างยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและท่องเที่ยว (logistic and tourism) โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของระบบรางและอากาศยาน ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย จึงทำให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการด้านระบบรางและอากาศยานอย่างเต็มที่ในทุกมิติมาจนปัจจุบัน

โดยอาคารสุรเกียรติ์ฯ เปรียบเสมือนศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ วิจัย และซ่อมบำรุงด้านระบบรางและอากาศยาน เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของ มทร.อีสาน ในยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ได้ 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับจังหวัดนครราชสีมา ด้านศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ระดับประเทศ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมรถไฟรางคู่ ความเร็วสูง และรางเบาภายในเมือง และ 3) ระดับนานาชาติ สอดคล้องกับนโยบาย One Belt, One Road เชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคเอเซีย โดยจะถูกสร้างให้เป็นศูนย์รวมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านระบบรางและอุตสาหกรรมการบินแบบควบวงจรในระบบห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อันจะเป็นศูนย์ฝึกเชิงปฏิบัติการที่รองรับทั้ง Up Skill, Re Skill และ New Skill ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านระบบรางและอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงจะเป็นสถานที่ปฏิบัติการร่วมกันระหว่างสถาบันหรือองค์กรต่างๆ ที่ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาสตร์โลจิสติสก์และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างสัญลักษณ์และภาพลักษณ์ด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวในระดับประเทศและนานาชาติได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ทางที่ประชุมผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย จึงได้มีมติที่ประชุมให้ตั้งชื่อ อาคารปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน เป็น อาคารสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติในคุณความดีและคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสืบไป


37 1,528