13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

May 25,2022

มทร.อีสาน ประกาศเรียน on-site 100% พร้อมกลับมาคึกคักรับเปิดเทอม 20 มิ.ย.นี้

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : แนวทางการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ให้เน้นการสอนแบบในพื้นที่ (on-site) 100% ควบคู่การสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) พร้อมต้อนรับนักศึกษากลับมาเรียนภายในรั้วของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาแรกสำหรับนักศึกษาภาคปกติในวันที่ 20 มิถุนายน นี้ และนักศึกษาภาคสมทบ เริ่มเปิดวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

โดยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศกำหนดการสอนออนไลน์แทนการสอนในห้องเรียน เพื่อลดการเรียนร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียนและในห้องปฏิบัติการนั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน มทร.อีสาน จึงได้ออกประกาศฉบับใหม่ขึ้น เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) : แนวทางการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป โดยมีมาตรการดังนี้

ข้อ 1 เน้นการสอนแบบในพื้นที่ (on-site) 100% ทั้งนี้ผู้สอนสามารถเลือกดำเนินการ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid (earning) ได้โดยยึดมาตรการ ดังนี้

1.1 การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ (on-site) 100% ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณบตี เนันการเว้นระยะห่างให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน พื้นที่ห้องเรียน และปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

1.2 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) ในส่วนเนื้อหาที่เป็นภาคทฤษฎี และสอนนักศึกษาในพื้นที่ (on-site) ได้ในบางสัปดาห์สำหรับเนื้อหาที่เป็นปฏิบัติการ หรือ พิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอน และผลลัพธ์การเรียนรู้ในส่วนของรายวิชานั้น ๆ

ทั้งนี้การสอนรายวิชาปฏิบัติการในสถานประกอบการที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WIL หรือรูปแบบทวิภาคี ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคุณบตีแต่ละคณะ/สถาบัน และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ของสถาบัน และปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบันประกอบการนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด

1.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้หัวหน้าสาขาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ ดังนี้

1.3.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงานหรือฝึกภาคสนามแบบในพื้นที่ (on-site) โดยสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ยังคงอนุญาตให้นักศึกษาฝึกงานหรือฝึกภาคสนามรูปแบบในพื้นที่ใด้ ให้นักศึกษาฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานเสร็จ

1.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน ที่ทำงานในลักษณะ online ให้หัวหน้าสาขาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หารือร่วมกับนักศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของแต่ละหลักสูตร และฝึกตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ในด้านของการประเมินผลการเรียน มีประกาศใน

ข้อ 2 การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา

2.1 อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้วิธีการประเมินตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนโดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน โดยสามารถใช้ได้ทั้งการสอบแบบ on-line และ on-site กรณีการสอบแบบ on-site ให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางสาธารณสุข และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

2.2 ช่วงเวลาการสอบและประเมินผล ต้องดำเนินการตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.3 อาจารย์ผู้สอนสมารมอบหมายงาน (Assignment) ในการประเมินผลแทนการสอบได้

2.4 อาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผลการศึกษารายวิชาและส่งผลการศึกษารายวิชา (เกรด) ตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

"ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการสอบแบบ on-site มีความปลอดภัยต่อทุกฝ่ายตลอดระยะเวลาเปิดภาคเรียน ให้ทุกคนปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาคของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และหากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบ on-site มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้หราบต่อไป พร้อมกันนี้ผมขอยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี กลับเข้าสู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องสารสนเทศ รวมถึงพื้นที่สาธารณะ โรงอาหาร และอาคารออกกำลังกาย เพื่อรองรับนักศึกษาไว้เป็นอย่างดีแล้วครับ อย่างไรก็ตามผมขอให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาการศึกษาในรั้วแคแสดของเรา" รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย

 


38 1,530