7thJuly

7thJuly

7thJuly

 

June 18,2022

9 กฎเหล็กเข้ม 11 โรงเรียน ปลอดกัญชาเด็ดขาด

 ประกาศโรงเรียนปลอดกัญชาเด็ดขาด "ธีระศักดิ์" ประกาศ 9 กฎเหล็กเข้ม 11 โรงเรียน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องปฏิบัติตามและมีผลทันที

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2565  สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (ทน.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศเสรีกัญชาโดยมีผลมาตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา เทศบาลฯได้มีการประชุมร่วมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง 11 แห่งในสังกัดฯ ซึ่งทุกคน ความเป็นห่วงถึงสถานการณ์การเข้าถึงกัญชาของกลุ่มเด็ก เป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ นำกัญชาไปเป็นส่วนผสมของอาหารและขนม  ซึ่งเมื่อเด็กเล็กรับประทานเข้าไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้  ดังนั้นเทศบาลฯ จึงต้องกำหนดมาตรการในการควบคุมการเข้าถึงกัญชาอย่างเร่งด่วน โดยได้จัดทำประกาศเรื่องให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา

"ในที่ประชุมครู อาจารย์ ทุกคนแสดงความห่วงใย เพราะความไม่ชัดเจนในกฎหมายที่ยังออกมาไม่ครอบคลุม มีแต่การประกาศปลดล็อค แต่กฎหมายการเอาผิดยังไม่ชัดเจน จึงทำให้ทุกคนมีความกังวลว่า ส่วนผสมกัญชาที่ผสมอาหารแล้วมีโทษกับสุขภาพ  แต่ข้อมูลของกัญชาไม่แน่ใจว่าคนค้าขายมีข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจอะไรบ้าง ส่วนใดของกัญชาใช้ผสมอาหารได้  ทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า ต้องทำประกาศออกมาควบคุมภายในโรงเรียนก่อน จึงได้จัดทำร่างประกาศให้ในโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา โดยนำเสนอให้ครอบคลุมทั้งคุณและโทษจากกัญชากับเด็ก  โดยพื้นที่ภายในโรงเรียนห้ามขายเด็ดขาด หากพบเห็นคือไม่ให้ร้านค้าขายในโรงเรียนและออกจากพื้นที่ทันที  นอกจากนี้ร้านค้าที่ตั้งแผงขายรอบโรงเรียนได้ขอความร่วมมือให้ครู อาจารย์สำรวจ จัดทำข้อมูล  และหากพบว่าแผงขายข้างโรงเรียนมีอาหาร ขนมที่มาส่วนผสมของกัญชา  จะได้ดำเนินการทันทีนอกจากนี้ได้กำชับครูอาจารย์ได้เฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะสูบบุหรี่ ให้ตรวจค้นอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีความกังวลเรื่องจะมีบุหรี่สอดไส้กัญชา  พยายามดูแลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายพื้นที่ในการดูแลของทางเทศบาลนครขอนแก่น"  

นายธีระศักดิ์  กล่าวว่า ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาจากการใช้กัญชาหรือกัญชง ในโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ ที่ถือเป็นกฎเหล็ก มี 9 ข้อประกอบด้วย ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นพื้นที่ปลอดกัญชา, การ งดจำหน่ายอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่มีสารผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น,การห้ามโฆษณาอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่มีสารผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น, ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกวดขันดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชาหรือกัญชง, การกำหนดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงและอันตรายจากกัญชาหรือกัญชงแก่เด็กเล็กและนักเรียนด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆในการเรียนการสอนทุกระดับ,โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำเรื่อง          พิษภัยของกัญชาและกัญชง,โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กเล็กและนักเรียน,การ ประสานความร่วมมือ แจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาฯ แก่ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าของโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ เฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่มีสารผสมของกัญชาหรือกัญชง

และการให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นประสานความร่วมมือกับ   ศูนย์แพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการศึกษา เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในเด็กเล็กและนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเมื่อดำเนินการจัดทำประกาศแล้ว จะได้ประสานให้ทางโรงเรียนมาลงนามร่วมกันทั้ง 11 แห่ง  พร้อมกับนำข้อปฏิบัติไปใช้ต่อไป


14 1094