13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

June 20,2022

มทร.ขอนแก่นจับมือสภาอุตฯ เน้นส่งออก-บริหาร-เงินทุน มุ่งสู่เมืองธรณีวิทยาของยูเนสโก

มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น จับมือสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการ เน้นหนักการส่งเสริมการส่งออก-การจัดการด้านบริหาร-เข้าถึงแหล่งเงินทุน และมุ่งสู่การเป็นเมืองธรณีวิทยาของยูเนสโก

 

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วย ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัย การขับเคลื่อน Khon Kaen GEOPARK UNESCO และร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ท่ามกลางความสนใจจากนักธุรกิจและคณาจารย์ รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน

ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดี มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการให้บริการทางวิชาการ และงานบริการสังคม ที่มหาวิทยาลัยฯเน้นหนักแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมร่วมทุกฝ่าย ดังนั้นการที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมาร่วมเป็น ๑ ในคณะทำงานในการที่จะยกระดับการศึกษาที่ตอบโจทย์ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของขอนแก่นและภาคอีสาน สำหรับรองรับการผลิตกำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานใหม่ (ISAN NEW ECONOMIC CORRIDOR) โดยมอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน สำหรับพัฒนานักธุรกิจและผู้ประกอบการให้มีสมรรถนะการประกอบธุรกิจในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคอีสานต่อไป

ขณะที่ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการนักธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูงรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับนโยบายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ ONE FTI หรือหนึ่งจังหวัดหนึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งมีความมั่นใจในศักยภาพของคณะบริหารธุรกิจฯ ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนากำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานใหม่ เพื่อพลิกโฉมนักธุรกิจระดับสูงสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบนักปฏิบัติ เกิดการนำธุรกิจจากระดับประเทศไปสู่ตลาดโลกได้

“การเริ่มต้นวันนี้เป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ มทร.ฯ จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการกับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของเรา โดยเน้นในเรื่องของการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ Exim BANK ได้เข้ามาหารือถึงการดำเนินงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการก้าวสู่การส่งออกที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน ซึ่ง มทร.จะเข้ามาติวเข้มและนำผู้ประกอบการของเราก้าวสู่การส่งออกที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งยังคงสร้างองค์ความรู้ที่สามารถจัดทำเป็นหลักสูตรทั้งในระดับบปริญญาตรีและปริญญาโทได้อีกด้วย”

ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ กล่าวอีกว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถผลักดันการพัฒนาขอนแก่นให้สู่ระดับสากล พร้อมประสานความร่วมมือเพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักธุรกิจและสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการถภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รวมทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางธุรกิจ (DBA) และผสานความร่วมมือสนับสนุน Khon Kaen GEOPARK สู่การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกต่อไปในอนาคต


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๓๑ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


36 1,517