2ndJuly

2ndJuly

2ndJuly

 

June 20,2022

นักวิจัยราชภัฏโคราช ฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยหัตถศิลป์ “ผ้าเงี่ยงนางดำ”

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ตามโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” ภายใต้โครงการวิจัย “เงี่ยงนางดำ” การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมทั้ง มีการเดินแบบแฟชั่นโชว์นำเสนอผ้าเงี่ยงนางดำ โดยนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ เช่น นางประกายมาศ กิริวัฒนศักดิ์ ภริยานายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา และ เอมปวีย์ ศักดิ์ดิลกโยธิน ร้านขนมแม่ยุพา เป็นต้น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากหน่วยบริหารและจัดการด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ โดยใช้องค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นต้นทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า การพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นภารกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาร่วมกัน มหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ด้วยศักยภาพทางด้านวิชาการและคุณภาพของบุคลากร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนท้องถิ่นในมิติทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 

ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดร.ชุมพล ชะนะมา หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นศักยภาพของชุมชนสูงเนินที่มีความเข้มแข็งในวัฒนธรรมท้องถิ่น อุดมไปด้วยแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญหลายแหล่ง มีภาคีการพัฒนาที่ร่วมดำเนินการอย่างเป็นพลวัตร รวมถึงมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่งดงาม สะท้อนอยู่ในงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าและมีชื่อเสียงอย่างมาก ในนาม “ผ้าเงี่ยงนางดำ” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวสูงเนินที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปพร้อมกับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

 

สำหรับการลงนามความร่วมมือในวันนี้ ร่วมกับภาคีพัฒนา ๑๔ หน่วยงาน ได้แก่ อำเภอสูงเนิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนิน เทศบาลตำบลสูงเนิน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา โรงเรียนสูงเนิน โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา กลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการรับรู้ หนุนเสริมเพิ่มคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมแบบบูรณาการ อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๓๑ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


13 1098