8thAugust

8thAugust

8thAugust

 

August 01,2022

‘กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ’ เสด็จเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศาลาที่ประทับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน ร่วมกราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนสิรินธร และข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร รวมถึงมีผู้บริหาร กฟผ. เฝ้ารับเสด็จฯ

หลังจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคาร “สิรินธารประภากร” เพื่อทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำบนเส้นทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) 

สำหรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (Hydro-floating Solar Hybrid) หรือโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร ขนาดกำลังผลิต ๔๕ เมกะวัตต์ นับเป็นโรงไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นหนึ่งในโครงการของแผนงานโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด (Hydro-floating Solar Hybrid) จำนวน ๑๖ โครงการทั่วประเทศ ขนาดกำลังผลิตรวม ๒,๗๒๕ เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ มีจุดเด่น คือ สามารถผลิตไฟฟ้าจากทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวัน และพลังน้ำจากเขื่อนที่มีอยู่เดิม มาผลิตไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสงแดดหรือเสริมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงค่ำ พร้อมทั้ง กฟผ. ได้นำระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System : EMS) ร่วมกับระบบพยากรณ์อากาศ (Weather Forecast System) มาควบคุมและบริหารจัดการ เพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบผลิตไฟฟ้า ลดข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียน ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้น ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าดังกล่าวจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ ๔๗,๐๐๐ ตัน/ปี หรือเทียบเท่าการปลูกป่า ๓๗,๖๐๐ ไร่ ตอบโจทย์พลังงานสะอาดที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายประเทศในการเดินหน้าสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกด้วย

อาคารสิรินธารประภากร เป็นอาคารจัดแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานและมีพื้นที่ใช้งานอเนกประสงค์สำหรับรองรับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วย โดยออกแบบอาคารเป็นรูปทรงโค้งตามแนวแสงอาทิตย์ ซึ่งมีแนวคิดมาจากการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก ซึ่งสะท้อนถึงพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้ง ใช้วัสดุที่สื่อถึงธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและเรียบง่าย ตัวอาคารยังเชื่อมต่อกับเส้นทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) ซึ่งมีการออกแบบอย่างเชื่อมโยงด้วยการโอบล้อมลานกว้างทรงกลมรูปดอกบัวที่เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และนำไปสู่การรับชมทิวทัศน์อันสวยงามของผืนน้ำเขื่อนสิรินธรและแผงโซลาร์เซลล์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ อีกด้วย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๓๗ วันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


11 77