24thSeptember

24thSeptember

24thSeptember

 

August 06,2022

‘ทีเส็บ’ผนึก‘มข.-อว.-สภาอุตฯ’ ร่วมจัด ๒ งานใหญ่แห่งปี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคีอื่นๆ จัดแถลงข่าว โครงการจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” (Tech innovation for sustainable future)” และงาน Food and Agro tech 2022 โดยมี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางชญาภา สิมมาทัน เหรัญญิก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวจำนวนมาก ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” (Tech innovation for sustainable future)” และงาน Food and Agro tech 2022 สืบเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวตความเป็นอยู่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลงานด้านวิชาการวิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีผลงานนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการศึกษาและด้านพลังงาน โดยในระยะที่ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เกิดการสร้าง Start up การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การร่วมลงทุน   ในธุรกิจกับภาคเอกชน ตลอดจนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง

ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข.

“การจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” และงาน Food and Agro tech 2022 เป็นโอกาสอันดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานในสังกัด และ สถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ศักยภาพของ Start up และผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมหรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นโอกาสของภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในการจำหน่ายสินค้าและบริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการต่อยอดเชื่อมโยงทางธุรกิจ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กลับมาฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” ศ.ธิดารัตน์ กล่าว

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” (Tech innovation for sustainable future)” และงาน Food and Agro tech 2022 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงานแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑) โชนนิทรรศการ มีการจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้ากว่า ๑๓๐ นิทรรศการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร-สมุนไพร ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านพลังงาน และระบบปฏิบัติการอัจฉริยะต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละนิทรรศการจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกันตลอดงาน อาทิ การแจกผลิตภัณฑ์ดลองใช้ ทดลองชิม รวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองสินค้าราคาถูก เป็นต้น ส่วนที่ ๒) โซนแสดงสินค้าและบริการด้านอาหารและการเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึง เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอาหาร ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กว่า ๑๓๐ ราย

และ ส่วนที่ ๓) โซนกิจกรรมและการจับคู่เจรจา  การค้า (Business Matching) มีกิจกรรมสร้างสีสันตลอดการจัดงาน ทั้งในการให้ความรู้ในเชิงวิชาการโดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์”, การเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ“นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต Future Food for Thai to Global Society” และหัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับ ทำ ยังไงให้ Startup ประสบความสำเร็จ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมด้าน Soft Power ของผู้สูงอายุและเยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมการประกวด “ส.ว.ขอม่วน Music Contest” และ “TECH INNO ISAN Cover Dance” อีกทั้งยังมีการฉายหนังกลางแปลงช่วงเย็นของทุกวัน และยังมีมุมนั่งชิลดื่มกาแฟจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) อีกด้วย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๓๘ วันพุธที่ ๓ - วันอังคารที่ ๙ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


684 1297