30thMay

30thMay

30thMay

 

August 27,2022

ส่องสมบัติ‘ผู้ว่าฯสยาม’ คาดชีวิตราชการพุ่ง ป.มท. ฮิ้วคนใหม่หน่ายคนเก่า

 

ชาวโคราชรอดูผลงาน “ผู้ว่าฯ” คนหนุ่มไฟแรง หวังมาพัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรือง พร้อมวอนขอถนนดีดี หลัง “สยาม ศิริมงคล” ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าฯ โคราชคนใหม่ ชาวโซเชียลจวกคนเก่าอยู่มา ๖ ปีไม่มีอะไรก้าวหน้าเท่าที่ควร เปิดเสวนาระดมสมองต้อนรับ ๒๙ สิงหาคมนี้

 

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓๗ ราย ซึ่งมีชื่อของนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามที่ “โคราชคนอีสาน” คาดการณ์ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ซึ่งเป็นการสืบต่อจากนายวิเชียร จันทร โณทัย ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

อายุน้อยคุมจังหวัดใหญ่

นายสยาม ศิริมงคล นับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่อายุน้อยที่สุด เพราะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งแรกที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขณะมีอายุ ๔๔ ปี และยังครองสถานภาพโสด จากนั้นในปี ๒๕๖๓ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งถือเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีความสำคัญอีกแห่งของภาคอีสาน และได้เข้าสู่พิธีหมั้นและสมรสกับ “นางสาวอรจิรา แก้วสว่าง” หรือ “ฟ้าใส” ดารานักแสดง โดยมีนายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ซึ่งปัจจุบันนายสยาม-นางอรจิรา ศิริมงคล มีบุตรวัย ๕ เดือน คือ “ตวัน-เด็กชายชัชรวี ศิริมงคล” และในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสยามจะย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น ๓๒ อำเภอ

กระเป๋า“สยาม-คู่สมรส” อู้ฟู่

ทั้งนี้ นายสยาม ศิริมงคล ได้ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และของคู่สมรส (ขณะนั้นยังไม่มีบุตร) กรณียื่นทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยสำนักงาน ป.ป.ช.นำมาเปิดเผยและประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

นายสยาม ศิริมงคล มีทรัพย์สิน ๓๓,๔๖๖,๑๔๗.๓๘ บาท จำแนกเป็น เงินสด ๙๐๐,๐๐๐ บาท เงินฝาก ๙,๕๑๗,๙๓๓.๙๘ บาท (๕ บัญชี–มีเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ๑ บัญชี ๖,๒๑๘,๘๕๙.๕๐ บาท) เงินลงทุน ๑,๕๘๙,๖๓๙.๓๕ บาท (๔ รายการ) เงินให้กู้ยืม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (นายพีรวิทย์ ชัยยะ ทำสัญญาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างติดตามทวงถาม) ที่ดิน ๕ แปลง มูลค่า ๗,๘๕๖,๘๗๕ บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๕,๑๘๓,๕๐๐ บาท (บ้าน ๑ หลัง และ ๑ ห้องชุด จ.นนทบุรี) สิทธิและสัมปทาน ๑,๐๕๔,๔๙๙.๐๕ บาท (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : กบข.) ทรัพย์สินอื่น ๖,๓๖๓,๗๐๐ บาท (ทองคำแท่ง พระเครื่อง นาฬิกา ปืน รวม ๑๐ รายการ) หนี้สิน ๑,๙๐๘,๑๒๔ บาท

ส่วนคู่สมรส “นางอรจิรา ศิริมงคล” (สกุลเดิม แก้วสว่าง) จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ อาชีพนักแสดง สังกัดบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) มีทรัพย์สิน ๑๘,๘๖๕,๗๘๕.๘๘ บาท จำแนกเป็น เงินฝาก ๖ บัญชี จำนวน ๗,๘๙๒,๗๘๕.๘๘ บาท ที่ดิน ๑ แปลง มูลค่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทรัพย์สินอื่น ๗,๙๗๓,๐๐๐ บาท (ทองคำแท่ง แหวนเพชร นาฬิกาข้อมือ กระเป๋าถือ) ไม่มีหนี้สิน

ทรัพย์สินทั้งสองคนรวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๒,๓๓๑,๙๓๓.๒๖ บาท หนี้สินจำนวน ๑,๙๐๘,๑๒๔ บาท โดยไม่มีรายการครอบครองยานพาหนะ

สำหรับรายได้ของ “นายสยาม ศิริมงคล” จำนวน ๕,๑๙๐,๔๔๐ บาท มาจากเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน เบี้ยประชุม รายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าอาคาร ขายที่ดิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท มีรายจ่าย ๔๘๐,๐๐๐ บาท ส่วนคู่สมรสมีรายได้ ๕๒๒,๐๐๐ บาท มาจากเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน มีรายจ่าย ๓๖๐,๐๐๐ บาท

ดาวรุ่งสิงห์ดำ

นายสยาม ศิริมงคล (เก๋า) เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๗ จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็น “สิงห์ดำ” และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จบหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๖๑ (วิทยาลัยการปกครอง) และหลักสูตรนักปกครองชั้นสูง รุ่นที่ ๘๐ (สำนักงาน ก.พ.) นอกจากนี้ ยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้นั่งเก้าอี้เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.ร.จ.) ประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙

“ผู้ว่าฯ สยาม” มีประวัติการรับราชการที่สำคัญ ดังนี้ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย, พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย, วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อครั้งที่เข้าไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าไปแนะนำตัวต่อนายสุวิทย์-นางอรพินท์ พิพัฒน์วิไลกุล (เจ้าสัวต้อยติ่ง-ซ้อหงส์) คหบดีชื่อดังเมืองอุดรฯ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยลูกชายของนายสุวิทย์ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า “นายสยาม ศิริมงคล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคนปัจจุบัน น่าจะเป็นผู้ว่าที่อายุน้อยที่สุดในประเทศ เรียบร้อย และมารยาทงามมากๆ รู้สึกอยากเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลย”

คาดวิถีราชการจบที่ ปลัด มท.

นายสยาม ศิริมงคล ได้รับการจับตามองว่าเป็น “ดาวรุ่งสิงห์ดำ” เพราะอายุยังน้อยแต่ขีวิตราชการยังอีกยาวไกล รวมทั้งยังได้นั่งบริหารในจังหวัดใหญ่ๆ และอาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย (ป.มท.) ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ ยังมีรายงานอีกว่า นายสยาม ศิริมงคล เป็นนักปกครองที่เป็นนักประสานสิบทิศ สามารถเข้าได้กับทุกสายการเมือง

โซเชียลต้อนรับผู้ว่าฯ ไฟแรง

เมื่อการประชุม ครม.เผยแพร่ผลการอนุมัติแต่งตั้งผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาออกมา และเพจ Koratdaily ในเครือ “โคราชคนอีสาน” เผยแพร่ข่าวออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก อาทิ “อยากเห็นจริงๆ ว่าจะเป็นผู้ว่าหนุ่มใหม่ไฟแรงหรือเปล่า”, “ขอปรับปรุงถนนในตัวเมืองให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ”, “รอดูผลงานครับท่าน หวังว่าโคราชจะมีถนนดีๆ สักที บ่นมาสองปีแล้ว (ออกแต่งานอีเวนต์ไม่เอานะ)”, “ยินดีด้วยครับท่าน ผมขอให้ทำถนนในตัวเมืองดีๆ ครับ จะได้ไม่อายแขกบ้านแขกเรือน ที่มาเยือนถิ่นย่าโม”, “ที่เก่าก็มีเสือมังกรที่เราก็มีเสือมังกรบ่อนจงเจริญ”, “ทำงาน ๑๐ ปีได้เป็นผู้ว่าโคราช หวังในฝีมือเลยนะครับ”, “ขอถนนดีๆ ทุกอำเภอ”, “ทำงานปี ๕๔-๕๕ ตำแหน่งขึ้นเร็วดีค่ะยินดีด้วยนะคะ คนโคราชยินดีต้อนรับค่ะ (ขอถนนสวยๆ ด้วยนะคะ)”, “ชาวโคราชยินดีต้อนรับครับ”, “จะคอยติดตามผลงาน”,

“คนไหนมาก็ต้องรอแต่คำสั่งจากผู้แต่งตั้งอย่างเดียว ไม่ต้องเอาสมองมาก็อยู่ได้สบายๆ นี่คือระบบแต่งตั้ง (เข้าเกียร์ว่างตลอด แม้แต่ถนนที่ผ่านมา ทำงานจะมีแต่หลุมแต่บ่อก็ต้องทน เพราะส่วนกลางไม่สั่ง เป็นชาติก็ไม่ทำ)”, “กี่ปีแล้ว??? นายกเทศบาลฯ คนเก่าไปแล้ว คนใหม่มา ๒-๓ ปีแล้ว ถนนในเมืองโคราชคืออุกกาบาตดีดีนี่เอง ผวจ.คนเก่ากำลังจะเกษียณ อยู่มา ๖ ปี ไม่มีเหี้..อะไรเลย คนใหม่กำลังจะมา โยนขี้ให้คนใหม่มาทำ เออดีว่ะ สงสัยอีก ๕ ปี ก็จะเป็นแบบนี้ รถไฟรางคู่ก็มา รถไฟความเร็วสูงก็มา แล้วอีกกี่ชาติจะเสร็จ มอเตอร์เวย์สัญญาก็มีปัญหา แ...ไม่ลงตัวกัน ๕๕๕ ชาติหน้าจะเสร็จไหมก็ไม่รู้ ประชาชนทำอะไรก็ผิดตลอด ผลตกมาที่ประชาชน ต้องมารับเวรรับกรรมจากพวกเ...ๆ แ..ไม่รู้จักพอ.....”, “ยินดีต้อนรับสู่เมืองคุณย่าค่ะขอให้ช่วยลูกหลานย่าโมให้อยู่ดีมีสุขทุกคน ถนนหนทางสะดวกน้ำไหลไฟสว่าง และผลักดันโคราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติด้วยค่ะ” และ “ชาวโคราชยินดีต้อนรับค่ะ มาพัฒนาเมืองโคราช ให้เจริญและน่าอยู่นะคะ” เป็นต้น

เสวนาระดมสมอง

อนึ่ง ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ คลาสคาเฟ่ วัดบูรพ์ เมืองนครราชสีมา  มีการจัดเวทีเสวนา หัวข้อ “คนโคราช ต้องการอะไร จาก สยาม ศิริมงคล” เพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและสิ่งที่คนโคราชต้องการให้เกิดการพัฒนาใน “จังหวัดนครราชสีมา” ให้ผู้ว่าฯ คนใหม่ได้รับรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงประโยชน์ของทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมเวที “นายธงชัย ลืออดุลย์” อดีต ผวจ.นครราชสีมา “ดร.เมตต์ เมตต์การุณ์จิตต์” อดีตนายอำเภอผู้รอบรู้ศิลปวัฒนธรรมโคราช “นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ” อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และ “นายมารุต ชุ่มขุนทด” CEO Class Café ดำเนินรายการโดย “นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์” อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โดยมี “คลาส คาเฟ่” เป็นเจ้าภาพ และ “ลุงเปี๊ยกโคราชคนอีสาน” เป็นผู้จุดตะเกียง ซึ่งสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจ : koratdaily และเพจ : โคราชเมืองที่คุณสร้างได้ (รายละเอียดหน้า ๑๒)
 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๑ วันพุธที่ ๒๔ - วันอังคารที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


18 1,956