24thJune

24thJune

24thJune

 

September 19,2022

คนพิการโคราชแห่ใช้สิทธิ เลือกนายกสมาคมฯ คนใหม่

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 กันยายน 2565 ที่สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา นายพิสิทธิ์  เนื่องกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พม.จ.) นครราชสีมาร่วมจัดการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการ ฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีนางสาวมณีรัตน์ ตัณฑวรรธนะ นายกสมาคมคนพิการฯ เสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พม.จ.) นครราชสีมา ผู้นำชุมชนและผู้แทนองค์กรคนพิการร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในเวลา 09.00 น. มีสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพิการการเคลื่อนไหวร่างกายทยอยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างคึกคัก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการคนพิการพร้อมผู้นำชุมชนและอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ส่วนหนึ่งได้ช่วยอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิของคนพิการที่เป็นไปอย่างทุลักทุเลกระทั่งปิดหีบบัตรเวลา 15.00 น. ภาพรวมการเลือกตั้งบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมไม่มีปัญหาและการร้องเรียนแต่อย่างใด  
 

ทั้งนี้ มีผู้สมัคร 2 คน ผลปรากฏจำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 722 คน ผู้มาใช้สิทธิ 509 คน คิดเป็น 70% บัตรเสีย 32 ใบ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 9 ใบ ผลรวมคะแนนนายอนันต์ ประดิษฐแสง ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 386 คะแนนเป็นว่าที่นายกสมาคมฯ ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ส่วนนางสาวปาริฉัตร ได้ 82 คะแนน

นายอนันต์ ประดิษฐแสง

นายอนันต์ เปิดเผยว่า ภารกิจเร่งด่วนต้องสานงานต่อนายกสมาคมฯ คนเดิม ซึ่งยังพบปัญหาและข้อบกพร่องพอสมควร ตนและคณะกรรมการจะระดมสมองวางแผนปรับปรุงให้ดีขึ้นพร้อมดำเนินการคู่ขนานประชาสัมพันธ์ให้คนพิการทุกประเภทในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา มีจำนวนกว่า 9 หมื่นคน แต่สมัครเป็นสมาชิกเพียง 722 คน เพื่อสร้างความรู้ทำความเข้าใจการเป็นสมาชิกสมาคมมีโอกาสเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมขับเคลื่อนผลักดันสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ เพื่อลดภาระสังคมรวมทั้งผลักดันขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของมวลสมาชิก


30 1,523