13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

September 20,2022

วิสาหกิจชุมชนโคราชไม่หวั่น กฎหมายกัญชาถูกแช่แข็ง เดินหน้าขยายโครงการร่วมทั้ง 8 วิสาหกิจ


เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ฟารม์กัญชาโคราชรักกัญช์ หลังโรงเรียนบ้านหนองตาคง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ (ครก.) ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินโครงการกัญชาศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยปลูกต้นกัญชาบนพื้นที่ 5 ไร่ รวมทั้งสิ้น 2,000 ต้น แบ่งเป็นโรงเรือน 750 ต้น และนอกโรงเรือน 1,250 ต้น ขณะนี้ต้นกัญชามีอายุประมาณ 2 เดือน  

นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานเครือข่าย ครก. เปิดเผยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายตามกฎหมายฉบับเดิม ปลูกกัญชาใช้ประโยชน์จากราก ต้น ใบและดอกเพื่อทางการแพทย์และงานวิจัย วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ขณะนี้มีสมาชิกหลากหลายอาชีพและสถานะจำนวน 419 คน มีเรือนหุ้นกว่า 2 ล้านบาท ข้อกฎหมายควบคุมกัญชาโดยเฉพาะการใช้สารสกัด THC และ CBD ไปใช้ประโยชน์ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากกฎหมายยังไม่การผ่านความเห็นชอบจากสภา ทำให้เป็นสุญญากาศ ถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ปลูกกัญชาใช้ภายในครัวเรือน หากไม่คิดเชิงลบเพียงด้านเดียวและหวังผลทางการเมือง โดยให้กัญชาเป็นพืชควบคุมแต่ข้อกฎหมายไม่ควรชี้นำหรือเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเพียงอย่างเดียว ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปลูกในครัวเรือน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากกัญชาด้วย ที่สำคัญรัฐบาลต้องมีมาตรการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ลงทุนปลูกกัญชาไปแล้วจะได้รับผลกระทบจากข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจน

ทั้งนี้ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชและ มรภ.นม. โดย ผศ.ดร.อดิศร  เนาว์นนท์ อธิการบดี มรภ.นม.ได้ลงนามความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนเวชศาสตร์สมุนไพร ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา, วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อเวชศาสตร์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (โคราชเฮิร์บ-เวสเนสต์ ทุ่งสว่าง) ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการผลิตกาแฟสมุนไพร และพืชไร่ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, วิสาหกิจชุมชนพลังสีเขียว ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา, วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสมุนไพรไทย ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจไทยภูแลนคา ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ และวิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรและแปรรูปอาหารคลองลาวน ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง รวมทั้งลูกข่ายฟาร์มกัญชาของแต่ละวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนด้วยการปลูกกัญชา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ทางรัฐบาลส่งเสริมให้สามารถปลูกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาและเชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรวมทั้งสร้างองค์ความรู้กัญชาสายพันธุ์ไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ โดยเป็นการสร้างได้จากพืชเศรษฐกิจใหม่ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเป็นทางเลือกนำผลผลิตกัญชาในส่วนที่ไม่ใช้ยาเสพติดให้โทษไปพัฒนาแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายพัฒนาพัฒนาเป็นโครงการต้นแบบใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและท่องเที่ยวในอนาคต


35 1,520