4thOctober

4thOctober

4thOctober

 

September 21,2022

ยกระดับผ้าทออีสาน มุ่งเพิ่มมูลค่าสูงขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับผ้าทออีสานผ่านนิทรรศการ ‘มัดทอใจ’ เฟส ๒ ดึงอัตลักษณ์ออกแบบ “Minimal Style”เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ตั้งเป้าสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน“มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วมสมัย : Minimal Harmony of Thai Silk” ภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบเชิงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่อีสานแฟชั่น ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมเปิดคอลเลกชั่นใหม่ “ความกลมกลืนที่เรียบง่าย-Minimal Harmony” เน้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าร้อยละ ๕๐ ตั้งเป้าสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนางวรวรรณชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน จัดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) 

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดงานสรุปผลการดำเนินโครงการและการแสดงนิทรรศการผ้าไหมไทยในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ดำเนินการมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ไทยรูปแบบใหม่โดยสร้างลวดลายที่ไม่มีการซ้ำในผืนผ้า (non-repeat) แบบ Minimal Style จากการออกแบบด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์  บนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย โดยใช้ต้นทุนท้องถิ่นผสมผสานกับเทคนิคการผลิตแบบใหม่โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดระดับบน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ตลอดจนสามารถผลักดันให้เกิดการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จริง และสร้างมูลค่าทางการตลาดได้สำเร็จ

โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐ กลุ่ม เกิดผลผลิตของโครงการในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการผ้าพื้นเมือง ๑๐๓ คน และการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายใหม่ ๑๘ ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ มัดทอใจ : มรดกผ้าไทยร่วมสมัย โดยมีมูลค่าสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า ๕๐% โดยมีแนวคิดในการพัฒนาที่สำคัญคือ “มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผ่านการพัฒนาและออกแบบในความเป็นไทย บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผสานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ” ซึ่งตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายใหม่กว่า ๑๒๒ ลาย รวมทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าและ Accessories กว่า ๑๐๘ ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผู้ประกอบการผ้าไหมและผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจผ้าพื้นเมือง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า ๑,๖๑๘ คน สร้างรายได้และสร้างงานให้ชุมชน รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างยอดขายในประเทศกว่า ๖,๖๓๕,๔๕๖ บาท และเพื่อขยายผลในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมในเดือนกันยายนนี้ ทางสถาบันฯ ได้เชื่อมโยง ตลาด และสร้างความร่วมมือแฟชั่นระดับภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่พัฒนาภายใต้โครงการ กับหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง และอังกฤษ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศระดับบน” รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

สำหรับการจัดกิจกรรม “มัดทอใจมรกดกผ้าไทยร่วมสมัย : Minimal Harmony of Thai Silk” เป็นการจัดแสดงนิทรรศการผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ที่พัฒนาภายใต้โครงการด้วยการออกแบบลวดลายและใช้เทคนิคการผลิตแบบใหม่ สามารถนำไปใช้ในชีวิต   ประจำวันได้จริง โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ ๖-๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โถงชั้น L

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๔ วันพุธที่ ๑๔ - วันอังคารที่ ๒๗ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


8 1104