15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

September 29,2022

FMS ราชภัฏโคราชผนึกกำลังหน่วยงานชั้นนำ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ยกระดับทักษะวิชาชีพ

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ (FMS) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่จำนวน 2 หลักสูตรได้แก่

• หลักสูตรยกระดับทักษะวิชาชีพด้านดิจิทัลโลจิสติกส์ในการจัดการส่งสินค้าข้ามแดนส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหลักสูตรที่มีความตกลงความร่วมมือ ระหว่างหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา บริษัท ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์ จำกัด (YPS Logistics Co., Ltd.) สหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอีสาน จำกัด สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต TLAPS ห้างหุ้นส่วนจำกัด หิรัญทรานสปอร์ต บริษัท เครือพูลทรัพย์ จำกัด ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

• หลักสูตรยกระดับทักษะวิชาชีพด้านการให้บริการด้านสปาด้วยการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นหลักสูตรที่มีความตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช โรงเรียนนวดไทยเมืองย่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ และหน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นให้สอดคล้องกับความต้องการ (Reskill)  การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (Upskill) รวมถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน (Newskill) ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้จริง มีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ การอบรมเหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ และผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิมโดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา www.fms.nrru.ac.th และ Facebook : FMSNRRU

 


37 1,535