24thJune

24thJune

24thJune

 

December 24,2022

‘โรงไฟฟ้าขยะ’ไม่จบง่าย ขยับจาก‘คง’มา‘โนนไทย’ ชาวบ้านยังค้านหัวชนฝา

อบต.เมืองคงไม่หยุด ส่งหนังสือขอใช้พื้นที่ อบต.โนนไทย ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย แต่ชาวบ้านลุกฮือประท้วงไม่ต้องการ หวั่นเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม ด้าน ส.อบต.โนนไทย ตาสว่าง อยู่ข้างประชาชน ลงมติยกเลิกการก่อสร้างโครงการฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์


ตามที่ “โคราชคนอีสาน” เคยนำเสนอข่าว ประชาชน “กลุ่มคนเมืองคงรักบ้านเกิด” คัดค้านโครงการการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า ในพื้นที่ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น จากนั้น วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสมชาย วรรธนะสุนทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ส่งหนังสือถึงนายประสิทธิ์ ปิ่นชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย เรื่องการดำเนินงานตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยการนำไปใช้ผลิตไฟฟ้า ระบุว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองคง ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ดําเนินงานตามโครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อนําไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า แต่เนื่องจากตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่อําเภอคงไม่มีจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากําลังผลิต ๙.๙ MW ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย ๔.๐ MW ระยะทางขยายเขตไม่เกิน ๕ กิโลเมตร และพบว่าจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าดังกล่าวมีอยู่ในพื้นที่อําเภอโนนไทย ซึ่งเป็นกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) กลุ่มเดียวกันตามการจัดกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) ของจังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานตามโครงการ กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนําไปใช้ในการผลิต ไฟฟ้าที่กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้วได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน ตําบลเมืองคง จึงได้ดําเนินการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ตรวจสอบข้อห้ามในการใช้พื้นที่ดําเนินงานตามข้อกฎหมายต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักศิลปกรที่ ๑๐ นครราชสีมา สํานักอนุรักษ์พื้นที่ ที่ ๗ (นครราชสีมา) สํานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๒ เป็นต้นแล้ว พื้นที่ที่มีความพร้อมอยู่ในบริเวณ หมู่ที่ ๘ (บ้านดอนทะยิง) และหรือ หมู่ที่ ๑๓ (บ้านสระจรเข้) ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ในบริเวณ ที่เทศบาลตําบลโนนไทยใช้เป็นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยอยู่แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองคง จึงใคร่ขอความกรุณาจากองค์การบริหารส่วนตําบลโนนไทย ได้โปรดขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้ ๑.เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองคง เข้าดําเนินงานตามโครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนําไปใช้ผลิตไฟฟ้าในในหมู่ที่ ๘ (บ้านดอนทะยิง)  และหรือ หมู่ที่ ๑๓ (บ้านสระจรเข้) ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ๒.เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ในการดำเนินงานตามข้อ ๑

ต่อมา วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกำจัดขยะมูลฝผยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ของอบต.เมืองคง อำเภอเมืองคง ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมฟังคำชี้แจงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ และมีการเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการฯ
 

ล่าสุด ช่วงเช้าของวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย มีการประชุมสภา อบต.โนนไทย สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ โดยมีประชาชนกลุ่มเปิดกะลาโนนไทยกว่า ๑๐๐ คน ถือป้ายเขียนข้อความคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อเรียกร้องให้สภา อบต.โนนไทย ลงมติยกเลิกการก่อสร้างโครงการฯ และมีตัวแทนประชาชน ๓๐ คน เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวาระสำคัญ คือ เรื่องไม่รับรองมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งในครั้งนั้นที่ประชุมสภาฯ อนุญาตให้ อบต.เมืองคง เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะด้วยคะแนนเสียง สนับสนุน ๑๐ เสียง ไม่สนับสนุน ๔ เสียง และงดออกเสียง ๓ คน

โดยในครั้งนี้ มี ส.อบต.เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๖ คน ไม่เข้าร่วม ๑ คน มีมติสนับสนุนการยกเลิกวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เป็นเอกฉันท์ ซึ่งเท่ากับวาระการประชุมในครั้งนั้นเป็นโมฆะ โดยตัวแทนของชาวบ้านได้ยื่นหนังสือแก่นายประสิทธิ์ ปิ่นชู นายก อบต.โนนไทย เพื่อแสดงการคัดค้านไปยัง อบต.เมืองคง ต่อไป

ส.อบต.อยู่ข้างประชาชน

ช่วงหนึ่งของการประชุม สภาฯ นางปราณี ยี่พันดุง ส.อบต.โนนไทย ได้กล่าวขอโทษชาวบ้านตำบลโนนไทยทุกคน ที่ตนเคยโหวตลงมติเห็นชอบให้ก่อสร้างสร้างโรงไฟฟ้าขยะฯ เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา พร้อมจะขอแก้ไขปัญหา และยืนยัน ยืนเคียงข้างประชาชน และนิติกร อบต.โนนไทย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงมติเห็นชอบในโครงการโรงไฟฟ้าขยะของ อบต.โนนไทยสามารถแก้ไขได้ เพราะตอนที่ลงมติครั้งก่อน มีเพียงกระดาษ ๒ แผ่นเท่านั้น ดังนั้น ถือว่ากระบวนการไม่ชอบด้วยกฏหมาย เพราะต้องมีเอกสาร EIA เอกสารตรวจสอบผังเมืองด้วย

ร้องผู้ว่าฯ โคราช ช่วยเหลือ

เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางสุกัญญา กันตภัทรา ประชาชนในตำบลโนนไทย พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่กว่า ๒๐ คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายสยาม ศิริมงคม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และให้นำออกจากพื้นที่อำเภอโนนไทย ซึ่งประชาชนเกรงว่าจะได้รับผลกระทบทางมลพิษและส่งผผลต่อสุขภาพ ร่างกาย การเกษตร อาชีพ และความเป็นอยู่ อีกทั้งในบริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ประชาชนต้องใช้อุปโภคบริโภค โดยมีรายชื่อผู้คัดค้านในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จำนวน ๑,๕๐๐ รายชื่อ

นางสุกัญญา กันตภัทรา กล่าวว่า “เนื่องจากมีภาคเอกชนต้องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ที่ตำบลโนนไทย แต่โครงการนี้ไม่ใช่โครงการของ อบต.โนนไทย อำเภอโนนไทย เป็นของ อบต.เมืองคง อำเภอคง แต่ด้วยประชาชนในพื้นที่อำเภอคงมีการคัดค้านต่อต้านไม่ให้ก่อสร้างในช่วงที่ผ่านมา จึงทำให้ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอำเภอคงได้ จึงทำให้ต้องย้ายโครงการมาก่อสร้างที่ตำบลโนนไทย ซึ่งน่าจะเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑,๘๐๐ ล้านบาท นับว่า เป็นโครงการใหญ่มาก แต่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนไทยไม่ทราบเรื่องเลย กระทั่งวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีการรวบรวมชาวบ้านไปร่วมทำประชามติ เพื่ออนุญาตให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า จำนวนหมู่บ้านละ ๒๕ คน ซึ่งชาวบ้านตาสีตาสาเข้าใจว่า เป็นการขออนุญาตให้เขาเข้ามาใช้พื้นที่ จึงไม่ลงมติและเดินออกจากที่ประชุมในวันนั้น และนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง จนเกิดการตื่นตัวของชาวบ้านในตำบลโนนไทย”

กระทบความเป็นอยู่

“เท่าที่ทราบมาว่า ล่าสุดมีการขออนุญาตเข้าพื้นที่แล้ว น่าจะเหลืออีกไม่กี่ขั้นตอนคงจะได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้ว ทำให้ชาวบ้านร้อนใจว่า โครงการนี้จะสำเร็จ หากสำเร็จจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างแน่นอน ที่สำคัญพื้นที่ก่อสร้างก็อยู่ติดกับชุมชนหลายชุมชน และติดกับลำน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นลำน้ำที่ประชาชนหลายหมู่บ้านต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภค จึงกลัวว่าจะเกิดปัญหาแย่งชิงทรัพยกรน้ำ เพราะอำเภอโนนไทยเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งทุกปี หากโรงไฟฟ้าต้องดึงน้ำไปใช้ ประชาชนต้องได้รับผลกระทบแน่นอน นอกจากนี้ พื้นที่ก่อสร้างยังเป็นพื้นที่เจาะน้ำบาดาลด้วย หากเขานำน้ำบาดาลขึ้นมาก็จะทำให้เกลือเค็มที่อยู่ใต้ดินขึ้นมา ส่งผลกระทบต่อการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ด้วย”


“จากปัญหาที่กล่าวมา จึงเกิดการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนไทย และตำบลอื่นๆ อำเภอโนนไทย ที่จะได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าและการขนย้ายขยะจากพื้นที่ ๑๗ อำเภอมาทิ้งในพื้นที่ตำบลโนนไทย ซึ่งนับเป็นปริมาณขยะที่มหาศาล วันนี้จึงมาคัดค้านไม่ต้องการโครงการนี้เขามาในพื้นที่” นางสุกัญญา กล่าว

ต้องออกไปจาก อ.โนนไทย

เมื่อถามว่า “การขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า หน่วยงานใดเป็นผู้ให้อนุญาต” นางสุกัญญา ตอบว่า อบต.โนนไทย เป็นคนออกหนังสืออนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ ซึ่ง อบต.ออกหนังสือฉบับนี้แล้ว แต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ เราได้เข้าไปร่วมประชุมกับทาง อบต. ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า จะยกเลิกหนังสืออนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ เราก็จะรอหนังสือจาก อบต.ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เขาจะทำเป็นสรุปผลประชุม และดูว่า หนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่สามารถยกเลิกได้หรือไม่ หากเอกชนได้หนังสืออนุญาตไปแล้ว เท่ากับว่าเขาสามารถเข้ามาก่อสร้างได้ เพราะทำถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งพื้นที่ที่จะก่อสร้างเป็นที่ดินที่เขากว้างซื้อไว้แล้ว แต่เนื่องจากประชาชนไม่รู้กฎหมาย จึงขอให้ภาครัฐช่วยดู ส่วนประชาชนขอยืนยันว่า ไม่ต้องการโครงการนี้ในพื้นที่ตำบลโนนไทย”

นางสุกัญญา กล่าวท้ายสุด “วันนี้เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า ขอให้ยกเลิกโครงการนี้ ออกจากตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย ต้องออกจากอำเภอเท่านั้น เพราะอาจจะออกจากตำบลโนนไทย แล้วไปโผล่ที่ตำบลอื่นๆ อีก ประชาชนในพื้นที่อื่นก็จะเดือดร้อนอีก เพราะการก่อสร้างโรงไฟฟ้าครั้งนี้ น่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่พื้นที่ที่จะก่อสร้าง เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ไม่ใช่พื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม จึงคิดว่า โครงการนี้ไม่เหมาะกับชุมชนหรือชาวบ้านในพื้นที่ ไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไร และขอฝากว่า ขอให้ส่วนราชการช่วยรับฟังเสียง และตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง มากกว่าจะเห็นแก้ทุนหรืองบประมาณจำนวนมาก”
 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๘ วันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๑๔ เดือนมกราคม ๒๕๖๖


47 1,582