25thMay

25thMay

25thMay

 

March 03,2023

‘เพาะเห็ดเกษตรกรมีส่วนร่วม’ศรีสะเกษ สร้างอาชีพและรายได้ปีละ ๑ ล.

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ในพื้นที่ทั้งการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายงานขยายผลในรูปแบบผลสำเร็จของศูนย์ฯ สู่เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนติดตามประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการฝึกอบรมโดยเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้สิน การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ สนับสนุนการทำเกษตรกรรมไร้สารพิษ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด สมาชิกภายในกลุ่มสามารถทำเองได้ ดังนี้

ตั้งแต่ต้นน้ำคือการจัดการการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีปริมาณตามความต้องการเพื่อเข้าสู่ธุรกิจกลางน้ำ คือ การบริการจัดการผลผลิต การรับรองมาตรฐาน การแปรรูป และปลายน้ำคือการเชื่อมโยงตลาด ทั้งตลาดในชุมชน ตลาดในจังหวัด ห้างค้าปลีก ตลาดโรงงานแปรรูปและตลาดส่งออก การยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการค้าชุมชนผ่านสื่อออนไลน์อีกด้วยซึ่งปัญหาที่เกิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่พบคือ เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษแนวบริเวณชายแดน ประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผล และมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่สูงขึ้นรวมทั้งหลายสาเหตุของหนี้สินของเกษตรกร

ดังนั้น ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงดำเนินงานเพื่อสนองแนวพระราชดำริ ลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน แก้ปัญหาความยากจนและหนี้สินเกษตรกรตามแนวบริเวณชายแดนโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเห็ด ตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตร ช่วยพัฒนาการผลิตเห็ดให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ คัดเลือกเกษตรกรจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ การติดตาม ให้คำแนะนำ การตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช การขยายผล สร้างเครือข่าย และการชี้ช่องทางการหาตลาดรองรับให้กับเกษตรกร

“ปัจจุบันการเพาะเห็ดนางรมของสมาชิกมีการผลิตปีละ ๒ รอบ จำนวนก้อนเห็ดที่ได้ปีละ ๒๑,๑๓๑ ก้อน/ราย ได้ผลผลิตรวม ปีละ ๓,๕๕๙ กิโลกรัม/ราย ต้นทุนอยู่ที่ปีละ ๑๕๑,๒๓๕ บาท/ราย รายได้รวมอยู่ที่  ปีละ ๒๑๓,๕๒๖ บาท/ราย ผลผลิตรวมของสมาชิก ๒๙,๙๖๔ กิโลกรัม สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกปีละประมาณ ๑,๗๙๗,๘๕๕ บาท และสมาชิกมีการต่อยอดนำก้อนเชื้อเห็ดนางรมที่หมดระยะการให้ผลผลิตมาเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง ซึ่งมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ๓,๔๔๔ บาท/เดือน/ราย ผลผลิตเฉลี่ย ๒๘๔ กก./เดือน/ราย ผลตอบแทนเฉลี่ย ๒๓,๗๓๖ บาท/เดือน/ราย นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ได้แนะนำให้พัฒนาต่อยอดจากการนำกากมันเห็ดฟาง หรือก้อนเชื้อเห็ดในโรงเรือนที่หมดระยะในการให้ผลผลิตแล้วมาทำดินปลูกเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้สมาชิกประมาณปีละ ๑,๕๔๙,๔๕๐ บาทอีกด้วย” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๕๐ วันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ - วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖


707 1,355