30thMay

30thMay

30thMay

 

March 23,2023

‘มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง’ บ้านแฮด สดจากสวน พร้อมถึงมือผู้บริโภค

นายนพดล ศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๔ ขอนแก่น (สศท.๔) สำนักงานเศรษฐกิจการ เกษตร (สศก.) เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก นับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการผลิตในพื้นที่ และประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกตลาดต่างประเทศ อีกทั้งได้รับมาตรฐานรับรอง GAP และยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี ๒๕๕๘ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๕๘ รางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขตปี ๒๕๖๑ รางวัลชมเชยการประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๑

จากการติดตาม พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก เริ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก ๑,๕๓๕ ไร่ มีสมาชิก ๕๘ ราย โดยมี นายสุธีย์ ทินราช เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ ด้านต้นทุนการผลิตผลผลิตมะม่วงทั้งในฤดูและนอกฤดูของกลุ่มเฉลี่ย ๕,๔๒๖ บาท/ไร่/ปี (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ ๓ และเก็บเกี่ยวได้ระยะยาว) ซึ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองให้ผลผลิตทั้งในฤดูและนอกฤดู ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่นิยมปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน เก็บเกี่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม ของปีถัดไป (ในฤดู) ให้ผลผลิตทั้งในฤดูและนอกฤดูรวม ๑,๐๐๐ ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ย ๙๑๖.๖๗ กิโลกรัม/ไร่/ปี ด้านราคาขาย แบ่งเป็น มะม่วงในฤดู (เดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม) ราคา ๓๐-๕๐ บาท/กิโลกรัม และมะม่วงนอกฤดู (สิงหาคม–มกราคม) ราคา ๗๐-๑๐๐ บาท/กิโลกรัม ได้ผลตอบแทนทั้งกลุ่มเฉลี่ย ๑๓,๒๐๐ บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย ๗,๗๗๔ บาท/ไร่/ปี

สำหรับด้านการตลาด ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ทำ MOU กับบริษัทผู้ส่งออก ได้แก่ บริษัท P&F เทคโนจำกัด (P&F Techno limited), บริษัท สยาม เอ็กปอร์ตมาร์ท จำกัด (Siam export mart limited), บริษัท สวีฟ จำกัด (Swift limited), บริษัท เจ ฟรุท จำกัด (J Fruit limited), บริษัท สวามี ฟรุท จำกัด (Swami Fruit limited), บริษัท เอเชี่ยนฟรุท จำกัก (Asian Fruit limited) เพื่อส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดพรีเมี่ยมไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศแถบยุโรป รวมทั้งส่งขายภายในประเทศ ได้แก่ ห้างแมคโคร และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่วนมะม่วงเกรดรองทางกลุ่มดำเนินการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางตลาดท้องถิ่น ตลาดธงฟ้า พ่อค้าในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง และผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย

สำหรับปี ๒๕๖๖ ผลผลิตของกลุ่มเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องถึงพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยเดือนมีนาคม ออกสู่ตลาดร้อยละ ๒๐ ช่วงเดือนเมษายนออกตลาดมากที่สุด ร้อยละ ๓๕ ของผลผลิตทั้งหมด และเดือนพฤษภาคมผลผลิตออกตลาด ร้อยละ ๒๒ สำหรับผลผลิตอีกร้อยละ ๒๓ จะเป็นผลผลิตที่ออกนอกฤดูตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖–มกราคม ๒๕๖๗ 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ปัญหาของมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ต้องระวังคือโรคระบาดจากราน้ำค้าง ราแป้ง เพลี้ยไฟ ต้องรีบกำจัดอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตได้ 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.๔ โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๖ ๑๕๑๓ หรืออีเมล zone4@oae.go.th หรือสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ นายสุธีย์ ทินราช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก บ้านเลขที่ ๒๐๘ หมู่ ๓ บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๓๓๔๑๓๙ 

นายสุธีย์ ทินราช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๕๑ วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม - วันที่ ๑๔ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖


33 1183