13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

March 31,2023

ปปช.โคราชเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบ อปท.หลายแห่ง จัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก-เครื่องออกกำลังกาย แพงเกินจริงหรือไม่?

วันนี้ (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา แถลงข่าวผลการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต กิจกรรม : การรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา) เพื่อประชาสัมพันธ์ประเด็นการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ในไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. รวมถึงประเด็นข้อมูลสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่

 

"อบต.สีคิ้ว"อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
ทั้งนี้ ในหัวข้อของการแถลงข่าวนั้น มีการนำเสนอต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายที่มีราคาสูงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โดยนายปริญญาฯ เปิดเผยว่า จากการที่เพจ “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเล่นที่มีราคาแพงเกินจริงในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้เกิดกระแสสังคมเป็นวงกว้าง ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการแจ้งเบาะแสการจัดซื้อเครื่องเล่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และ ป.ป.ช.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และขอข้อมูลเพิ่มเติม หากพบการกระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

โดยในส่วนของ อบต.สีคิ้ว กรณีกล่าวหา นายก อบต.สีคิ้วว่า มีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งว่ามีราคาแพง จากการตรวจสอบพบว่า เป็นการจัดซื้อในปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ โดยในปี ๒๕๕๖ ได้มีการจัดซื้อจำนวน ๑๖ รายการ ราคากลาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ ปี๒๕๕๗ จัดซื้อ ๑๒ รายการ ราคากลาง ๗๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (เรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง) โดยเรื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบ ๒ เรื่อง และอยู่ระหว่างไต่สวน ๑ เรื่อง


จากประเด็นดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ยังพบข้อมูลว่า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเล่นในลักษณะดังกล่าว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และเป็นคู่สัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ๑๓ สัญญาจ้าง ในส่วนประเด็นนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาพร้อมที่จะลงตรวจสอบว่าการจัดซื้อเครื่องเล่นดังกล่าว เป็นไปตามขั้นตอน ตามระเบียบ กฎหมาย รวมถึงราคาของเครื่องเล่นว่ามีราคาสูงเกินจริง หรือไม่อย่างไร คาดว่าจะดำเนินการตรวจสอบเครื่องเล่นทั้งหมดได้ภายในไตรมาส ๓ และจะแจ้งผลการดำเนินงานให้สื่อมวลชน ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานอีกครั้ง


ทต.โชคชัยเข้าข่ายความผิด
โดยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา มีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยเรื่องนี้ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๔ แจ้งพฤติการณ์การกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑๐ โครงการ กล่าวคือ

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท / ตามบันทึกตกลงซื้อเลขที่ ๑๑๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๓)

๒. โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก หมู่ ๑๒ งบประมาณ ๑,๙๙๙,๔๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๓)

๓. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ รายการ ติดตั้งที่สวนสาธารณะบึงกระโทก หมู่ที่ ๑๒ วงเงินจำนวน ๙๕๗,๐๐๐ บาท สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔)

๔. โครงการติดตั้งพร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสำหรับเด็ก (พร้อมติดตั้ง) บริเวณสวนสาธารณะบึงกระโทก และลานกีฬาต้านยาเสพติดภายในเขตเทศบาล  งบประมาณตั้งไว้ ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔)

๕. โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องกายภาพข้อเข่าพร้อมฐานติดตั้ง สนามเด็กเล่น หมู่ที่ ๘ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๖๐,๔๐๐ บาท ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ๒๐๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕)

๖. โครงการดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง(เพิ่มเติม) เครื่องบริหารขาและข้อ สะโพกแบบเหวี่ยงตัว พร้อมฐานติดตั้ง ณ สนามเด็กเล่นหมู่ ๘ งบประมาณ  ๑๐๖,๔๐๐ บาท ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ๒๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕)  

๗. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งฯ และเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ๑๙ รายการ จำนวน ๖๒ ชุด ติดตั้ง ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด, สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย งบประมาณ ๓,๒๘๒,๐๐๐ บาท  ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)  

๘. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล่น ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดและสนามกีฬาเทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งบประมาณ ๔,๒๓๔,๐๐๐ บาท ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)  

๙. โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดและลานกีฬาชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย จำนวนเงิน ๑,๗๓๑,๘๐๐ บาท ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)  

๑๐. โครงการก่อสร้างลานกีฬา และติดตั้งเสาประตูฟุตซอล สำเร็จรูป พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ๗ ชุด ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท  ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)  


ทต.จอหอ ๗๙ รายการ                         
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเล่นในพื้นที่เทศบาลตำบลจอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีการกล่าวหาร้องเรียนเทศบาลตำบลจอหอ กระทำความผิดต่อหน้าที่ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสนามพร้อมติดตั้ง จำนวน ๗๙ รายการ เป็นเงิน ๔,๔๘๒,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๕๕ ลว.๒๕ ก.ย.๒๕๕๕ (อยู่ระหว่างการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง) อีกด้วย


อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ยังได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งกับบริษัท ไลฟ์สตรอง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) และเครื่องเล่น ดังนี้

๑.เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ๒ สัญญา ได้แก่ สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๕๕ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มูลค่าตามสัญญา ๑,๔๙๒,๐๐๐ บาท วันที่ทำสัญญา ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๕ วันที่สิ้นสุดสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ และสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๕๗ ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ รายการ มูลค่า ๒,๗๘๓,๐๐๐ บาท วันที่ทำสัญญา ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗ วันที่สิ้นสุดสัญญา ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

๒.เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ๒ สัญญา ได้แก่ ๑.สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๕๕ ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๘๙ ตัว มูลค่า ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท วันที่ทำสัญญา ๑๑ เม.ษ. ๒๕๕๕    วันที่สิ้นสุดสัญญา ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕ และ ๒.สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด (๑.บ้านสายรุ้ง ๕ หอ ๒.ชิงช้า ๒ ที่นั่ง ๓.ม้ากระดก ๔ ที่นั่ง ๔.ปีนป่ายโค้ง ๓ ทาง ๕.เก้าอี้บรรจุน้ำ) มูลค่าตามสัญญา ๑,๑๓๕,๕๐๐ บาท วันที่ทำสัญญา ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๖ วันที่สิ้นสุดสัญญา ๙ ม.ค. ๒๕๕๗

๓.เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ซื้อชุดของเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของ สนง.เทศบาลตำบลโนนไทย มูลค่า ๑,๙๘๕,๐๐๐ บาท วันที่ทำสัญญา ๗ เม.ษ. ๒๕๕๓ วันที่สิ้นสุดสัญญา ๖ ก.ค. ๒๕๕๓

๔.เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๓ ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง มูลค่า ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ทำสัญญา ๔ พ.ค. ๒๕๕๓ วันที่สิ้นสุดสัญญา ๓ มิ.ย. ๒๕๕๓

๕.เทศบาลตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สัญญาเลขที่ E๖/๒๕๕๕ ซื้อครุภัณฑ์ของเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง ได้แก่ ชุดโยกสปริงฮิปโป,ชุดโยกสปริงเจ็ทสกี, ชุดโยกสปริงมอเตอร์ไซค์, ชุดโยกสปริงเครื่องบิน, ชุดปราสาทหนูน้อยชิงช้า มูลค่า ๒,๓๓๕,๐๐๐ บาท วันที่ทำสัญญา ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๕ วันที่สิ้นสุดสัญญา ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕

๖.เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๕๕ ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมฐาน ค.ส.ล.พร้อมติดตั้ง มูลค่า ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท วันที่ทำสัญญา ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ ไม่ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา

๗.เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม ๒/๒๕๕๕ ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย(กลางแจ้ง จำนวน ๒๐ รายการ มูลค่า ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท วันที่ทำสัญญา ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๕ วันที่สิ้นสุดสัญญา ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๕

๘.อบต.โชคชัย ๔/๒๕๕๖ ซื้อเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายและบริหารกำลังกายพร้อมติดตั้งจำนวน ๒๑ ชุด ณ บริเวณ ม.๓,๕,๗,๘ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา มูลค่า ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท วันที่ทำสัญญา ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๖ วันที่สิ้นสุดสัญญา ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๖

๙.เทศบาลตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ๒/๒๕๕๘ ซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับโรงเรียน ทต.จักราชและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.จักราช จำนวน ๘ รายการ พร้อมติดตั้ง มูลค่า ๑,๐๔๙,๐๐๐ บาท วันที่ทำสัญญา ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘ วันที่สิ้นสุดสัญญา ๒๖ เม.ษ. ๒๕๕๘

๑๐.เทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว ๔/๒๕๕๘ ซื้อชุดเครื่องเล่นพัฒนาการของเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๑ รายการ มูลค่า ๒,๓๗๖,๐๐๐ บาท วันที่ทำสัญญา ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘ วันที่สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

๑๑.อบต.หนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๒/๒๕๕๘ ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน ๕ รายการ ๔๕ ชุด มูลค่า ๒,๖๕๖,๘๐๐ บาท วันที่ทำสัญญา ๗ ก.ค. ๒๕๕๘ วันที่สิ้นสุดสัญญา ๕ ต.ค. ๒๕๕๘

 


37 1,545