24thJune

24thJune

24thJune

 

April 29,2023

อสังหาโคราช-ขอนแก่นเปิดตัวมากสุด ‘บึงแก่นนคร-จอหอ’ทำเลเด่นขายดี

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานสถานการณ์ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังอยู่ระหว่างขายในช่วงครึ่งหลังปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และมหาสารคาม พบว่า จำนวนหน่วยเหลือขายในช่วงครึ่งหลังปี ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๘ และมีผลให้อัตราดูดซับของภาพรวมตลาดอยู่ที่ร้อยละ ๒.๙ 

โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า การสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด ครึ่งหลังปี ๒๕๖๕ พบว่า จำนวนอุปทานพร้อมขายจำนวนประมาณ ๑๓,๑๙๑ หน่วย มูลค่า ๔๕,๑๗๓ ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นโครงการอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ๒,๕๒๕ หน่วย มูลค่า ๕,๔๕๓ ล้านบาท เป็นบ้านจัดสรร ๑๐,๖๖๖ หน่วย มูลค่า ๓๙,๗๒๑ ล้านบาท มีโครงการใหม่เข้าสู่ตลาด ๒,๓๘๓ หน่วย มูลค่า ๘,๖๑๒ ล้านบาท มีโครงการขายได้ใหม่จำนวน ๒,๓๑๒ หน่วย มูลค่า ๘,๓๒๕ ล้านบาท ส่งผลให้มีหน่วยเหลือขาย ๑๐,๘๗๙ หน่วย มูลค่า ๓๖,๘๔๘ ล้านบาท 

“เมื่อเปรียบเทียบระหว่างตลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขายของ ๕ จังหวัดนี้ พบว่า นครราชสีมา และขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีขนาดตลาดเป็นลำดับ ๑ และ ๒ ในทุกด้าน จะเห็นได้จากจำนวนและสัดส่วนที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่มีการเสนอขายถึง ๕,๙๔๖ หน่วย (ร้อยละ ๔๕.๑) มูลค่า ๒๒,๙๘๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๐.๙) และ ๔,๔๓๙ หน่วย (ร้อยละ ๓๓.๗) มูลค่า ๑๒,๓๒๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๗.๓) ของหน่วยที่เสนอขายทั้งหมดตามลำดับ แต่กลับเห็นว่าขอนแก่นมีการเปิดตัวโครงการใหม่มากที่สุด ทั้งบ้านจัดสรรและอาคารชุดรวม ๑,๑๘๔ หน่วย (ร้อยละ ๔๙.๗) มูลค่า ๒,๘๖๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๓.๒) ของหน่วยที่เปิดขายใหม่มากกว่าจังหวัดอื่น เป็นหน่วยบ้านจัดสรร ๖๙๑ หน่วย (ร้อยละ ๓๘.๒) มูลค่า ๒,๐๙๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๗.๙) และอาคารชุด ๔๙๓ หน่วย (ร้อยละ ๘๕.๗) มูลค่า ๗๖๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๙.๓) ทั้งนี้ยังมีการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ที่เป็นอาคารชุดเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ขอนแก่น และนครราชสีมา”

ดร.วิชัย กล่าวต่อไปว่า ในขณะที่จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนหน่วยขายได้ใหม่สูงสุด ๙๔๗ หน่วย (ร้อยละ ๔๑.๐) มูลค่า ๔,๑๓๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๙.๗) โดยมีอัตราการดูดซับที่ร้อยละ ๒.๗ ต่อเดือน ซึ่งต่ำกว่าจังหวัดอื่นเล็กน้อยเนื่องจากอุปทานในตลาดที่มีมาก และขอนแก่น รองลงมาเพียงเล็กน้อยที่ ๘๗๑ หน่วย (ร้อยละ ๓๗.๗) มูลค่า ๒,๔๗๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๙.๗) โดยมีอัตราการดูดซับที่ร้อยละ ๓.๓ ต่อเดือน ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นมีอัตราดูดซับบ้านจัดสรรสูงสุดร้อยละ ๓.๔ โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันมาตลอดสองปี และมหาสารคามมีอัตราดูดซับอาคารชุดสูงสุดร้อยละ ๔.๖ แต่ก็ถือว่าเป็นอัตราการดูดซับที่สูงกว่าช่วงก่อนหน้า เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น”  

อุปทานโดยรวม ช่วงครึ่งหลังปี ๒๕๖๕  ที่อยู่อาศัยเสนอขายทั้งหมด ประมาณ ๑๓,๑๙๑ หน่วย มูลค่า ๔๕,๑๗๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ร้อยละ ๖.๓ และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๓ เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรก (HoH) มูลค่าลดลง -๓.๕ โดยเป็นโครงการใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวนเพียง ๒,๓๘๓ หน่วย มูลค่า ๘,๖๑๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ร้อยละ ๑๗๘.๑ และร้อยละ ๒๐๑.๔ ตามลำดับ แต่เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก (HoH) จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๘ มูลค่าเพิ่มขึ้น ๓๙.๕ ขณะที่ที่อยู่อาศัยเหลือขาย ณ สิ้นปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๘๗๙ หน่วย มูลค่า ๓๖,๘๔๘ ล้านบาท จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๘ แต่เมื่อ เทียบกับครึ่งแรก (HoH) จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๑ มูลค่าเพิ่มขึ้น ๕.๑

โดย ๕ ทำเล ที่มีจำนวนหน่วยเหลือขายมากที่สุดใน ๕ จังหวัดภาคอีสาน คือ อันดับ ๑ จอหอ ๑,๓๓๗ หน่วย มูลค่า ๔,๒๓๙ ล้านบาท อันดับ ๒ ในเมืองนครราชสีมา ๑,๒๑๙ หน่วย มูลค่า ๕,๒๕๒ ล้านบาท อันดับ ๓ บึงแก่นนคร ๘๔๓ หน่วย มูลค่า ๒,๒๒๔ ล้านบาท อันดับ ๔ ม.ขอนแก่น ๘๑๕ หน่วย มูลค่า ๑,๖๒๐ ล้านบาท อันดับ ๕ บ้านใหม่-โคกกรวด ๘๐๘ หน่วย มูลค่า ๒,๒๓๓ ล้านบาท โดยระดับราคาที่มีหน่วยเหลือขายมากที่สุดคือ ๓.๐๑-๕.๐๐ ล้านบาท มีถึง ๓,๓๓๒ หน่วย มูลค่า ๑๓,๓๑๐ ล้านบาท 

อุปสงค์โดยรวมพบว่า ในช่วงครึ่งหลังปี ๒๕๖๕ มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ ๒,๓๑๒ หน่วย มูลค่า ๘,๓๒๕ ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร ๑,๘๔๓ หน่วย มูลค่า ๖,๙๓๖ ล้านบาท และอาคารชุดเพียง ๔๖๙ หน่วย มูลค่า ๑,๓๘๙ ล้านบาท ซึ่งทำเลที่มีหน่วยขายได้สูงสุด ๕ อันดับแรกคือ อันดับ ๑ บึงแก่นนคร ๒๘๑ หน่วย มูลค่า ๗๕๑.๓ ล้านบาท อันดับ ๒ จอหอ ๒๑๖ หน่วย มูลค่า ๖๘๘.๖ ล้านบาท อันดับ ๓ ในเมืองนครราชสีมา ๑๘๘ หน่วย มูลค่า ๖๓๖.๐ ล้านบาท อันดับ ๔ บ้านใหม่-โคกกรวด ๑๕๒ หน่วย มูลค่า ๔๔๔.๓ ล้านบาท และอันดับ ๕ บ้านเป็ด ๑๓๔ หน่วย มูลค่า ๔๘๕.๓ ล้านบาท 
ภาพรวมโคราช

สำหรับปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่สำรวจจังหวัดนครราชสีมา มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิ้น ๕,๙๔๖ หน่วย มูลค่า ๒๒,๙๘๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๐ และร้อยละ ๑๐.๗ โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร ๔,๘๓๙ หน่วย มูลค่า ๑๙,๘๙๓ ล้านบาท โครงการอาคารชุด ๑,๑๐๗ หน่วย มูลค่า ๓,๐๘๗ ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี ๒๕๖๕ มีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวน ๕๘๒ หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๖.๓ มูลค่า ๓,๒๐๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗๙.๗ ส่วนหน่วยขายได้ใหม่มีจำนวน ๙๔๗ หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๗.๘ มูลค่า ๔,๑๓๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๖.๔ และจำนวนหน่วยเหลือขาย ๔,๙๙๙ หน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๖ มูลค่า ๑๘,๘๔๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๑ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๔ (YoY)  
ภาพรวมขอนแก่น

สำหรับปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่สำรวจจังหวัดขอนแก่น มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิ้น ๔,๔๓๙ หน่วย มูลค่า ๑๒,๓๒๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๐ และร้อยละ ๑.๑ โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร ๓,๑๖๖ หน่วย มูลค่า ๑๐,๑๗๖ ล้านบาท โครงการอาคารชุด ๑,๒๗๓ หน่วย มูลค่า ๒,๑๔๗ ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี ๒๕๖๕ มีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาด ๑,๑๘๔ หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐๑.๔ มูลค่า ๒,๘๖๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐๔.๐ ส่วนหน่วยขายได้ใหม่มีจำนวน ๘๗๑ หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๖.๔ มูลค่า ๒,๔๗๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐.๒ และมีหน่วยเหลือขาย ๓,๕๖๘ หน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๓ มูลค่า ๙,๘๕๒ ล้านบาท ลดลงร้อยละ -๔.๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๔ (YoY)  

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๕๒ วันที่ ๑๕ เดือนเมษายน - วันที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖


724 1,394