25thMay

25thMay

25thMay

 

July 27,2023

‘ราชภัฏโคราช’พลิกโฉมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ๓,๕๐๙ คน เปิดประสบการณ์สู่รั้วมหาวิทยาลัย

 

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ “Get Ready Freshy NRRU 2023” ณ หอประชุมใหม่ โดยมี รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่มหาวิทยาลัยอย่างอบอุ่น ท่ามกลางแสง สี แสง พร้อมกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง สร้างบรรยากาศในการเปิดใจเข้าสู่มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการบรรยายการ แนวทางการดำเนินกิจกรรม, สวัสดิการของนักศึกษา, การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย, กิจกรรมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทยในรั้วมหาวิทยาลัย, จุดประกายไฟฝัน สร้าง Passion กับ Barista ระดับโลก 

สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนักศึกษาใหม่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จำนวน ๗ คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ รวม ๓,๕๐๙ คน ซึ่งจะเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ ทั้งด้านการวางแผนการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม สวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ แนะนำแนวทางให้นักศึกษาเรียนอย่างไรจึงจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สำหรับการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง นักศึกษาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษารูปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ ที่ทำให้ตนเองเจริญเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะโตเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่ดังปรัชญาที่ว่า แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรมนำสังคม

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๕๕ วันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม - วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖


13 1,471