13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

November 18,2023

“ยลดา”แถลงผลงาน อบจ.โคราชปี ๖๖ งบ ๒,๙๒๖ ล้านจับต้องได้ ถนน น้ำ ไฟ ได้มาตรฐาน

 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ อาคารชาติชาย ฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แถลงผลงานเด่นปี ๒๕๖๖ ที่ประสบผลสําเร็จภายใต้ยุทธศาสตร์ ๓ สร้าง “สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช” + ๒ พัฒนา “พัฒนา แนวทางพระราชดําริ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” พร้อมทั้งชี้แจงทิศทางการทํางานร่วมกัน ระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในจังหวัด อบจ.นครราชสีมา ที่เข้า ร่วมรับฟังในครั้งนี้กว่า ๔,๐๐๐ คน

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า การทํางานของ อบจ.ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นแบบเชิงรุกและก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัด และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ๓ สร้าง + ๒ พัฒนา ที่วางไว้ นับว่าเกิดผลสําเร็จมากกว่า ๗๐% เพราะการเข้ามาทํางานในฐานะนายก อบจ. ตนมีความตั้งใจแน่วแน่ในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าเป็นถนน น้ำ ไฟ ที่การดําเนินงานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มีการจัดทํา MOU ย้ำถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาที่เน้นการนํานวัตกรรมและเทคโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอย่างเต็มศักยภาพ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ของ รพ.สต.ในสังกัดทั้ง ๑๘๒ แห่ง ทั้งระบบการให้บริการประชาชน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และความก้าวหน้าของบุคลากร, ขับเคลื่อนพลังความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ได้มากที่สุด, การสร้างอาชีพใหม่ๆ เพื่อให้เป็นอาชีพเสริมสร้างได้รายได้เพิ่มครัวเรือน, พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์และพืชเศรษฐกิจใหม่ เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน การเกษตรเพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้เกษตรกร

ที่ผ่านมา อบจ.นครราชสีมาบูรณาการร่วมกับส่วนราชการภายในสังกัดหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ สมาชิกสภา อบจ. ทั้ง ๓๒ อําเภอ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการระดมความคิด สร้างร่วมมือ เพื่อให้โคราชได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุด ตรงเป้าหมาย ที่สําคัญ ทุกๆ การพัฒนาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณ อบจ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ จำนวน ๒,๙๒๖,๒๑๙,๒๐๐ บาท ได้ใช้จ่ายผ่านรายการต่างๆ ประกอบด้วย งบดำเนินการ เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๗๗๒,๘๑๒,๓๙๐ บาท งบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔๗๓,๐๐๐,๕๗๐ บาท, งบกลาง จำนวน ๒๙๓,๙๗๙,๙๖๐ บาท และงบบุคลากร เป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว จำนวน ๑,๓๘๖,๔๒๖,๒๘๐ บาท

ส่วนเป้าหมายในปี ๒๕๖๗ จิ๊กซอว์สําคัญ ที่ยังเป็นความท้าทายให้เราเดินหน้าพัฒนาต่อตามที่ตั้งใจไว้ ให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการก่อสร้างสํานักงาน อบจ. แห่งใหม่ ที่ต้องทําให้สําเร็จ ในขณะเดียวกันที่ ยังต้องทําต่อนั่นคือ การก่อสร้างบ้านพักคนชราแห่งใหม่ เพื่อให้คุณตา คุณยาย ได้อยู่อาศัยในสถานที่ที่สะดวก และเหมาะสม รวมถึงผลักดันกองสาธารณสุขในปัจจุบัน ให้เป็น “สํานักสาธารณสุข” เพื่อการยกระดับด้าน สาธารณสุขและการบริการประชาชน, การพัฒนาระบบการศึกษา นอกจากเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล เราจะดําเนินการในส่วนของโรงเรียนลักษณะพิเศษ อาทิ โรงเรียน ๓ ภาษา ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนกีฬา นําร่อง ๒ โรงเรียนในการสร้างสนามฝึกซ้อมสําหรับนักกีฬาแบบครบวงจร โรงเรียนระบบทวิภาคี, ผลักดันกีฬาอีสปอร์ต, ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาทิ การสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เข้มแข็ง เพิ่มโอกาสให้กลุ่มเปราะบาง เพิ่มระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้กับ รพ.สต.ในสังกัด ๑๘๒ แห่ง, เดินหน้าส่งเสริมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” ส่งเสริมกิจกรรมเดิน–วิ่ง ๒๘ อําเภอ และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มเครื่องจักร สะพานแบริ่ง รถขุดเจาะ เครื่องสูบน้ํา และอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการพัฒนาอย่างครบถ้วนและทั่วถึง

จากนั้น นายวุุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดอบจ.นครราชสีมา ได้บรรยายพิเศษเรื่องภารกิจหลักและภาคกิจรองของ อบจ.นครราชสีมาและแนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ต่อด้วยการลงนาม MOU การปฏิบัติงานระหว่างนายก อบจ.นครราชสีมา กับปลัดอบจ.นครราชสีมา และในช่วงท้ายสุด นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นําคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดประกาศเจตนารมณ์ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ อบจ.นครราชสีมาทุกคน แสดงเจตจําจงสุจริต และงดรับ งดให้ ของขวัญของกํานัลทุกชนิด (No Gift Policy)” โดย อบจ.มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคม ยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


29 1,359