8thDecember

8thDecember

8thDecember

 

November 20,2023

องค์กรแพทย์ อปท.โคราชผนึกกำลังพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิ ยกระดับอภิบาลสุขภาพ บริการ ปชช.ครอบคลุม ทั่วถึง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่โรงแรมดิอิมพีเรียโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ )นครราชสีมา พร้อมนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดร.พญ.สาวิตรี  วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 9 นครราชสีมา รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชกัฏนครราชสีมา (มรภ.นม.) ผศ.ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.นม.) ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกขัดตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดนครราชสีมา “เวทีสาธารณะขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นระดับจังหวัด” โครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนากลไกความร่วม อปท.เพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น ภายใต้บริบทการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริม

 

สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อบจ.นครราชสีมา ตามนโยบาย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พัฒนาสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้รับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จำนวน 182 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีผู้บริหารหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอำเภอที่มีภารกิจถ่ายโอน พื้นที่นำร่อง (Sandbox) คณะนักวิจัย สื่อมวลชนและสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 140 คน เป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมื่น

 

 

โดยเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด แล สปสช.เขต 9 นครราชสีมาเพื่อให้ภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาวะประชาชน จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นและการพัฒนาพื้นที่นำร่อง (Sandbox) ซึ่งสอดคล้องนโยบายที่วางเป้าหมายที่ รพ.สต.ตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

 

 

ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาระบบอภิบาลสุขภาพท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันของทุกฝ่าย โดยให้มีข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานหลักและเห็นชอบลงนามในบันทึกข้อตกลงและร่วมประกาศเจตนารมย์สานพลังอำนาจในการพัฒนาระบบอภิบาลสุขภาพท้องถิ่นและสุขภาพประชาชนในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ซึ่งมีโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของ อปท.และพัฒนารูปแบบกลไกความร่วมมือในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นที่สามารถจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ได้ตรงกับปัญหาของประชาชนและมีเป้าหมายการพัฒนาหน่วยบริการประจำ (CUP Spit) สร้างข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องในกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น และการพัฒนาพื้นที่นำร่อง (Sandbox) โดยสร้างความเข้าใจแนวทางการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นและการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นระดับจังหวัด

 

 

 


10 139