18thApril

18thApril

18thApril

 

March 07,2024

ขอนแก่นเหมาะตั้งท่าเรือบก คาดศึกษาแล้วเสร็จเมษานี้

 

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการทดสอบความสนใจนักลงทุน โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) และสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน จัดประชุมขึ้น โดยมีนักวิชาการ และนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก

 

นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ สายบริหารสินทรัพย์และการพัฒนาธุรกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)  กล่าวว่า การศึกษาในเรื่องของการพัฒนาท่าเรือบกในพื้นที่ขอนแก่น มีความคืบหน้าอย่างมาก ซึ่งขณะนี้เข้าสู่การแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะในกลุ่มภาคธุรกิจและเชิงพาณิชย์ โดยจะประชุมร่วมกันทั้งที่ขอนแก่นและกรุงเทพฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและผลการวิจัยที่ชัดเจนเสนอต่อที่ประขุมการท่าเรือแห่งประเทศไทย และเสนอต่อกระทรวงคมนาคมตามขั้นตอน ยอมรับว่าขอนแก่นมีความเหมาะสมอย่างมากในการตั้ง โดยเฉพาะที่สถานีรถไฟโนนพะยอมที่จะเชื่อมต่อกับการขนส่งระบบรางได้อย่างครอบคลุม ซึ่งการดำเนินงานนั้นจะต้องประสานงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด

 

“ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังเป็นประตูการค้าที่สำคัญของไทยมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ถึง ๗.๗ ล้านตู้ต่อปี และในปัจจุบันประสบปัญหาความแออัดในการขนส่งสินค้า ทำให้เสียเวลาในการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งสินค้ามีการเรียกเก็บค่าหัวรถลากเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ส่งออกมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือบกในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือ ลดปัญหาความแออัดจากการขนส่งบริเวณท่าเรือ พร้อมรองรับการเติบโตด้านการขนส่งสินค้าที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ  ซึ่งผลการศึกษาด้านเกณฑ์การคัดเลือกจังหวัดพบว่าขอนแก่นมีความเหมาะสมในการจัดตั้งท่าเรือบกตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดในพื้นที่ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง ซึ่งเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟโนนพะยอมได้ทันที” นายอภิเสต กล่าว

 

นายอภิเสต กล่าวอีกว่า วันนี้เป็นการรับฟังภาคธุรกิจเอกชน ตามรูปแบบที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนำเสนอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเด่นชัดว่า จะเป็นไปในรูปแบบใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งการพัฒนาพื้นที่ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมไปถึงระบบการเชื่อมต่อการขนส่งทางบก และทางราง ทั้งระบบรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาท่าเรือบกขอนแก่น โดยคณะทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จะศึกษาความเป็นไปได้ในรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับ กทท. ทั้งในส่วนของรูปแบบตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ PPP, รูปแบบการลงทุนร่วมกันบริษัทเอกชน หรือ Joint Venture, รูปแบบใช้เงินทุนของ กทท. และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนปีนี้

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๖๒ วันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ - วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗


59 1640