18thApril

18thApril

18thApril

 

March 07,2024

ครม.อนุมัติ ๑,๙๙๕.๔๓ ล้าน ให้จัดหาน้ำดิบผลิตประปา เพื่อโคราชไม่ขาดแคลนน้ำ

 

ครม.อนุมัติในหลักการ ๑,๙๙๕.๔๓ ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพัน ๓ ปี โครงการจัดหาน้ำดิบฯ วางท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองสู่โรงกรองน้ำมะขามเฒ่า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งในเขตเทศบาลนครฯ และข้างเคียง ด้านสภาเทศบาลฯ ยกมือผ่านฉลุย

ตามที่ “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวเทศบาลนครนครราชสีมา ภายใต้การนำของนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี มีโครงการพัฒนาระบบประปาโดยการเดินท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองมาสู่โรงกรองน้ำมะขามเฒ่า โดยมีการขออนุมัติงบประมาณจำนวนกว่า ๒ พันล้านบาทจากสำนักงบประมาณ เพราะประปาคือปัญหาใหญ่ของเทศบาลนครฯ ต้องวางระบบใหม่ ทั้งท่อส่งน้ำดิบจากลำตะคอง โรงกรองน้ำ การกระจายน้ำ ท่อเล็กๆ ในเขตเมืองทั้งหมดเก่าแก่ผุพังแตกทุกวัน ซ่อมทุกวัน บางวันหลายชุมชนน้ำไม่ไหลน้ำไหลอ่อน จึงต้องมีการแก้ปัญหานั้น
ต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นำรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา ที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า (จากแหล่งน้ำลำตะคองมายังโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า) (โครงการจัดหาน้ำดิบฯ) งบประมาณ ๑,๙๙๕,๔๓๐,๐๐๐ บาท เสนอเป็นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อสำนักงบประมาณ

 

โครงการดังกล่าวข้างต้นมีวงเงินงบประมาณสูงมาก จึงเห็นสมควรให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นร่วมด้วย เช่น เงินรายได้ หรือเงินสะสมคงเหลือของเทศบาล เงินกู้ เอกชนร่วมลงทุน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ความประหยัด ภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วย ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ มท. โดยเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ขอก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดหาน้ำดิบฯ งบประมาณ ๑,๙๙๕.๔๓ ล้านบาท โดยก่อหนี้ผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๐) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองนครราชสีมา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง (ได้แก่ เทศบาลตำบลหัวทะเล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เทศบาลตำบลหนองจะบก เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ) และพื้นที่เขตทหาร (ได้แก่ ค่ายสุรนารี และค่ายสุรธรรมพิทักษ์)
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในขณะนั้น เป็นประธาน] ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาน้ำดิบฯ แล้วในกรอบวงเงิน ๑,๐๔๖.๗๔ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มท. แจ้งว่า เนื่องจากมีการปรับปรุงราคากลางของวัสดุก่อสร้าง กรอบวงเงินของโครงการดังกล่าวจึงปรับจาก ๑,๐๔๖.๗๔ ล้านบาท เป็น ๑,๙๙๕.๔๓ ล้านบาท

มท. แจ้งว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะทำให้สามารถส่งน้ำดิบได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็น ๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะช่วยให้ระบบการส่งน้ำดิบมายังโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่ามีความมั่นคงมากขึ้น และมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มมากขึ้นได้

ต่อมาในพิธีเปิดเทศกาลตรุษจีนโคราช ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ลานข้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ซึ่งมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กล่าวถึงโครงการปรับปรุงระบบประปาของเทศบาลนครฯ ว่า ครม.และด้วยความอนุเคราะห์จากกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติโครงการสำคัญให้จังหวัดนครราชสีมา คือโครงการผลิตน้ำประปา ปัจจุบันน้ำประปาในเขตเทศบาลนครฯ ไม่เพียงพอ การเดินท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองมาเข้าโรงกรองน้ำมะขามเฒ่า ๓๐ กว่าปีแล้ว ตอนนี้น้ำดิบไม่เพียงพอ ท่อน้ำชำรุด มีการเรียกร้องให้ปรับปรุง ทางคณะรัฐมนตรีเห็นความสำคัญและเห็นศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา จึงอนุมัติงบประมาณโครงการ ๑,๙๐๐ ล้านบาท ให้กับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อปรับปรุงระบบน้ำประปา ต่อไปก็จะเป็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ ใครจะมาลงทุนและท่องเที่ยวก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าโคราชจะไม่มีน้ำประปา  

นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีฯ

ล่าสุดเมื่อวัันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมกาญจนาภิเษก เทศบาลนครนครราชสีมา มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งมีระเบียบวาระทั้งสิ้น ๑๙ เรื่อง ดำเนินการประชุมโดยนายศุภรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ ประธานสภาฯ มีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี พร้อมรองนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครฯ (ส.ท.) เข้าร่วม ๒๒ คน จากทั้งหมด ๒๔ คน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ ๑๘ นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรี เสนอญัตติเรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๑,๙๙๕,๔๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างและวางท่อส่งน้ำดิบตามโครงการจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำลำตะคอง เพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการและให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณและกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยก่อสร้างอาคารรับน้ำ สถานีสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำดิบตั้งแต่ประตูระบายน้ำ (ปตร.) มะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน ตามแนวคลองส่งน้ำและแนวถนนและพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน ๖ แห่ง ถึงโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า ระยะทางรวม ๒๙.๓๔๒ กิโลเมตร เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครฯ พิจารณาให้ความยินยอมทำกิจการนอกเขตเทศบาล นครฯ ซึ่ง ส.ท.ยกมือเห็นชอบ

นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่า การขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในเขตรับผิดชอบ ๓๗.๕ ตารางกิโลเมตร และอีก ๗ อปท. อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้ใช้น้ำกว่า ๔ แสนคน ทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาขาดแคลน ต้องลำเลียงจากแหล่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว ผ่านท่อน้ำดิบที่ก่อสร้างและใช้งานกว่า ๓๕ ปี ระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานและบางส่วนอยู่ใต้ผิวจราจรบนถนนมิตรภาพ น้ำประปาจึงเป็นปัจจัยที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน เทศบาลนครฯ ได้ผลักดันมาตลอด กระทั่งรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้สอดคล้องกับเมกะโปรเจ็กต์ที่เป็นประโยชน์ทั้งการลงทุนและการท่องเที่ยวและการขยายตัวด้าน GDP ของภาคอีสานและประเทศไทย ขอขอบคุณมติ ครม.อนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย โดยเทศบาลนครฯ ดำเนินการโครงการในวงเงิน ๑,๙๙๕ ล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถส่งน้ำดิบเดิมต่อวัน ๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอและเสริมสร้างบรรยากาศการขยายตัวทุกด้านให้กับเมืองโคราชอย่างยั่งยืน

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๖๒ วันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ - วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗


61 1799