18thApril

18thApril

18thApril

 

April 01,2024

วว. พัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อดินจอมปลวกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็ม

 

ดินโพน หรือดินจอมปลวก เป็นดินมีแร่ธาตุต่างๆ ปะปนอยู่มากกว่าปกติ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียมโพแทสเซียม และฟอสฟอรัส นิยมนำมาใช้ในกระบวนการผลิตไข่เค็ม ซึ่งจะพบปัญหาเชื้อราที่เปลือกไข่เค็ม ดังนั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ จึงพัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อดินจอมปลวกและกระบวนการผลิตเพื่อลดการเกิดเชื้อราบนเปลือกไข่เค็ม และเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็มให้นานขึ้น  โดยได้นำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่กลุ่มไข่เค็มบ้านขุนภูมิ ตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งแปรรูปไข่เป็ดเป็นไข่เค็ม พอกด้วยดินเหนียวจากจอมปลวก

 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

1.ทำการฆ่าเชื้อดินจอมปลวกโดยการนึ่ง 1 ชั่วโมง และอบแห้ง 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียล

          2.ทำความสะอาดเปลือกไข่ด้วยน้ำเกลือก่อนการพอกดินจอมปลวก

          3.หลังจากต้มไข่ให้สุก ต้องผึ่งเปลือกไข่ให้แห้งสนิทก่อนทำการบรรจุ

 

ประโยชน์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

     1.กระบวนการผลิตที่ได้รับการปรับปรุงจาก วว. ช่วยลดการเกิดเชื้อราบนเปลือกไข่เค็ม

     2.ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็มได้นานขึ้น (มากกว่า  1 เดือน)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.  โทร. 0 2577 9000

 


9 1593