25thMay

25thMay

25thMay

 

May 15,2024

เทศบาลนครโคราช ติวเข้มผู้นำชุมชน รู้ทันป้องกันภัยยาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมโรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษานายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมนายประเสริฐ  บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลด ละ เลิก บุหรี่ไฟฟ้า สุรา ยาเสพติด” โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ (สคร.) 9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 3 ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจปัญหาพิษภัยของยาเสพติดให้อาสาสมัครสาธารณประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจำนวน 220 คน จากนั้นแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นแนวทางป้องกันปัญหาวัยรุ่นกับยาเสพติดและดำเนินการชุมชนสีขาวอย่างยั่งยืน และมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด/ยาสูบ/และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ที่ จ. ชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ค้นหา และเป็นหูเป็นตา ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ความรู้ในหน่วยงานและชุมชนต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของเครือข่ายสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมในทุกๆ ด้าน

 

นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 


9 89