13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

July 10,2024

โคราช รัฐสภาสัญจรสานฝันประชาธิปไตยมีจริง ติวเข้มเยาวชนเข้าใจสิทธิ เสรีภาพมีส่วนร่วมทางการเมือง

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม ที่โรงแรมเซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยนายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ ส.ส เขต 1 จ.นครราชสีมา พรรคก้าวไกล เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (สพม.นม.) จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาหัวข้อ “เยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง” และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย โดย นายปิยชาติ  รุจิพรวศิน ส.ส เขต 2 จ.นครราชสีมา พรรคก้าวไกล นายศุทธสิทธิ์  พจน์ฐศักดิ์ ส.ส เขต 3 จ.นครราชสีมา พรรคก้าวไกล นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล ส.ส เขต 6 จ.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย และนายภาณุพงษ์  แก้ววิเศษโฮง ยุวชนประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น ปี 2562 เป็นผู้ดำเนินรายการและการแบ่งกลุ่มระดมสมอง หัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพและความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”

 

นายณรงค์ศักดิ์ เพชรเรืองสุด วิทยากรเชี่ยวชาญ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นความหวังของสังคมไทยและเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคต จำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตำราในห้องเรียน โดยเฉพาะความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพและความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั้งในโรงเรียน ครอบครัวตลอดจนชุมชนให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

 


13 77