24thJune

24thJune

24thJune

 

August 21,2018

ป่อเต็งตึ๊งทำพิธีทิ้งกระจาด แจกให้ผู้ยากไร้โคราช ๒ พันชุด

            มูลนิธิป่อเต็งตึ๊ง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี ๒๕๖๑ แจกจ่ายข้าวสารและเครื่องอุปโภค-บริโภค ๒,๐๐๐ ชุด แก่ผู้ยากไร้ที่มารอรับกว่า ๑,๐๐๐ คน พร้อมจัดงานอีก ๒ แห่ง รวมมูลค่ากว่า ๑๓ ล้านบาท

            ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้แก่ นายสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการและผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์จีนหัวเฉียว สาขาโคราช, นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ และนายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และประชาชนที่มารอรับสิ่งของรวมกว่า ๑,๐๐๐ คน โดยในพิธีมีการแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด และในปีนี้มูลนิธิฯ ได้รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่เครื่องอุปโภค-บริโภค ที่นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ณ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราชอีกด้วย

            นายสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบมูลนิธิฯ กล่าวว่า “มูลนิธิป่อเต็งตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตั้งอยู่ที่ถนนพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อเพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย งานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย, อุทกภัย, อุบัติภัย, ภัยแล้ง และภัยหนาว เรามีหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย และอาสาสมัคร ที่คอยให้การช่วยเหลืออุบัติเหตุต่างๆ มีหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว”

            “การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดของมูลนิธิป่อเต็งตึ๊ง ได้ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นเวลาช้านานแล้ว เพราะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการนำสิ่งของ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเซ่นไหว้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ และนำมาแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครับและเอกชน การจัดงานทิ้งกระจาดนี้ มูลนิธิป่อเต็งตึ๊งได้จัดงาน ๓ แห่ง คือ ๑.ที่สุสารมูลนิธิป่อเต็งตึ๊ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๒เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๒.ที่คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช หรือ ณ ที่แห่งนี้ และเป็นครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกของที่นี่ และ ๓.ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็งตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ คิดมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท”

            นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวโคราช ต้องขอขอบคุณมูลนิธิป่อเต็งตึ๊งและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้สละทรัพย์บริจาคเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลในครั้งนี้”

 

 

 

วีรภัทร์ จูฑะพงษ์ ข่าว/ภาพ


844 1,438