13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

September 12,2018

ทีเส็บ’หนุน NORTHEAST TECH’18 งานเทคโนโลยีใหญ่สุดในอีสาน เชื่อกระตุ้นศก.‘นครชัยบุรินทร์’

          TCEB จับมือสภาอุตฯ จัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดในอีสาน นำร่องโครงการแรกเปิดตัว “NORTHEAST TECH’18” แสดงสินค้าและเทคโนโลยีสู่อนาคต วันที่ ๒๐-๒๔ ธ.ค.นี้ ประธาน‘หัสดิน’ เชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

          เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานแสดงสินค้าภาคอีสานและเปิดโครงการ “NORTHEAST TECH’18” Korat F.T.I.) โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ร่วมด้วย นางกาญจนา ประสงค์ ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศ ไทย (TCEB), นายปราชญ์ พัธโนทัย Senior Executive MICE Department (TCEB), นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, นางบังอร ฐิตะไพศาลผล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ นครราชสีมา (บีโอไอโคราช), นายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, ดร.วิศรุต กระบวนสืบ ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณ เพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน และนายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

          นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดนครราช สีมาเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆ ของภาคอีสาน ซึ่งจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆ ครบถ้วนทุกด้านในเร็วๆ นี้ ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และสายการบิน ซึ่งจะทำให้เมืองโคราชมีธุรกิจ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เติบโตพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้จังหวัดนครราชสีมามีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น”

          นางกาญจนา ประสงค์ ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย (TCEB) กล่าวว่า “การมาเปิดตัวโครงการความร่วมมือในวันนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้รู้จักและเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคณะทำงานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแสดงสินค้าไทย หรือ Empower Thailand Exhibition (EMTEX) ซึ่งทำงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.หรือ TCEB) โดยทำหน้าที่กำหนดนโยบายการสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการผลักดันอุตสาหกรรมแสดงสินค้าในประเทศไทยให้มีการพัฒนาขยายตัว และยกระดับสู่ความเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกในแต่ละองค์กรได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน เข้าร่วมงาน ชมงาน รวมถึงเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เข้ากับงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลต่อการขยายตัวและพัฒนาอุตสาหกรรมแสดงสินค้าของประเทศ ไทยในปัจจุบันและอนาคต และร่วมผลักดันนโยบายและสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานแสดงสินค้า การยกระดับงานแสดงสินค้า พร้อมกับการกระจายงานแสดงสินค้าสู่ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทย ในการประชุมนี้มีการเปิดตัวงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีภายใต้ชื่องาน “NORTHEAST TECH’18” ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นโครงการแรกของความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.หรือ TCEB) กับ จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย”

          นางกาญจนา กล่าวอีกว่า “นอกจากการเปิดตัวโครงการ เรามาในนามของ TCEB เพื่อสร้างความร่วมมือในระยะยาวของโครงการ EMTEX ในการผลักดันธุรกิจแสดงสินค้าของทุกหน่วยงาน เพราะฉะนั้น เราต้องมาเชื่อมโยงกับจังหวัดว่ามีงานใดที่จะสามารถร่วมมือกันได้ในอนาคต เป็น การสร้างสรรค์งานตามแผนงานของภาคอีสาน จะได้ทราบว่าปีหน้าภาคอีสานจะมีงานอะไร ต่อไปอาจจะมีหน่วยงานที่สนับสนุนการแสดงสินค้า ขยายขอบเขตไปสู่ภูมิภาคได้ และหาก EMTEX เกิดในภูมิภาคได้ ต่อไปงานแสดงสินค้าของประเทศก็จะได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น โดยแนวคิดของ EMTEX คือ การขยายงาน สร้างคุณค่า แก้ปัญหา และก้าวหน้าความร่วมมือ”

          นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีภายใต้งาน “NORTHEAST TECH’18” ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมานั้น เกิดจากการหารือในเบื้องต้นกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในเรื่องแนวทางสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ซึ่งสภาอุตสาห กรรมจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ เป็นตัวแทนของภาคเอกชนประสานงานกับภาครัฐ ให้เกิดความร่วมมือในทางธุรกิจ รวมไปถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการประกอบกิจการ ดังนั้นจึงกำหนดจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีต่างๆ ในภาคอีสาน ภายใต้ชื่องาน “NORTHEAST TECH’18” (Korat F.T.I.)  ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ บนพื้นที่การจัดงานกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสเข้าร่วมชมงาน เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ได้”

          “ทั้งนี้ จากความพร้อมในทุกๆ ด้านของจังหวัด ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้มีความร่วมมือและความพร้อมด้านนโยบายส่งเสริมด้านการจัดงานประชุมและการแสดงสินค้าต่างๆ มาที่จังหวัดนครราชสีมา เพราะในปีที่ผ่านๆ มา มีหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากต่อจากนี้ไปจังหวัดฯ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ ได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนที่ดีจาก TCEB คาดว่างานต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะมีความยิ่งใหญ่และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอน” ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติม

 
 
 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

841 1,462