13thApril

13thApril

13thApril

 

October 02,2018

ประชุมอบจ.นาน ๕ ชั่วโมง ถกวุ่นงบซื้อเรือเก็บผักตบ โครงการถนนตก ๔ อำเภอ

       ประชุมสภาอบจ. รอบปิดงบปีวุ่น ถนนยางพารา ๒๔๐ โครงการ ผ่านไม่ครบ ตกหล่น ๔ อำเภอ นายก อบจ.นม.ปัดตอบขอแจงรอบหน้า ส่วนงบโอนจ่าย ๒๐๐ โครงการ ๑๘๙,๘๒๕,๑๒๔ บาท ส.อบจ.ถามความจำเป็นเรือเก็บผักตบลำละ ๓.๕ ล. ประชุมเครียดถึงกับต้องหยุดพัก นายกอบจ.ขอคุยส่วนตัว    

       เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักการช่าง ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราช สีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีฝ่ายบริหาร ได้แก่ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายกิตติ เชาวน์ดี และนายอุทัย มิ่งขวัญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ท่ามกลาง สมาชิกสภาฯ ๔๗ คน จากทั้งหมด ๔๘ คน (๔๘ เขต) และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

       โดยก่อนการเปิดประชุมมีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร โดยมีข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาฯ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน ๑๕ ราย

       เริ่มการประชุม โดยนายสมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ ประเด็นสำคัญอยู่ในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยนายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อำเภอโนนสูง เขต ๒ อภิปรายสอบถามฝ่ายบริหาร เรื่องเงินสะสม ๔๔๐ ล้าน กับโครงการก่อสร้างถนนด้วยยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนประชาชนที่ปลูกยางพาราจำนวน ๒๔๐ โครงการ ทั้ง ๓๒ อำเภอ แต่ผ่านเพียง ๑๑๙ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๔ ล้านบาท จากยอดเงินสะสมที่เสนอครั้งแรก ๔๔๐ ล้านบาท โดยมีอำเภอที่ไม่ผ่านโครงการ ๔ อำเภอ ได้แก่ พระทองคำ, ลำทะเมนชัย, เสิงสาง และสีดา จึงอยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงถึงเหตุโครงการไม่ผ่าน  

       ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกอบจ.นครราชสีมา กล่าวชี้แจงข้อซักถามว่า ทั้ง ๒๔๐ โครงการ งบประมาณ ๔๔๐ ล้านบาท ที่ผ่าน ๑๙๙ โครงการ ด้วยงบ ๒๐๔ ล้านบาท ในการประชุมสภาอบจ.นครราชสีมาครั้งหน้า จะขอตอบทุกคำถามว่า ทำไมโครงการนี้ผ่าน โครงการนี้ไม่ผ่าน แต่ส.อบจ.ทุกคนน่าจะทราบว่า ในพื้นที่ของตนไม่ผ่านเพราะอะไร ทุกโครงการต้องมีแผนงานชัดเจน ดิฉันสอบถามไปยังท้องถิ่นจังหวัดว่า ถ้าโครงการไหนยังไม่เหมาะสมจะให้ทำอย่างไร ทางท้องถิ่นจังหวัดแนะนำว่า ต้องยกมติในส่วนที่ไม่ผ่านสภาไปก่อน ส่วนรายละเอียดครั้งหน้าจะขอชี้แจง

       ระเบียบวาระต่อมา ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒๐๐ โครงการ งบประมาณ ๑๘๙,๘๒๕,๑๒๔ บาท นายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.อำเภอขามสะแกแสง อภิปรายสอบถามและย้ำประธานสภาฯ เสมอว่า โคราชมี ๓๒ อำเภอ และตั้งข้อสังเกตว่า การสั่งซื้อเรือกําจัดผักตบชวา จํานวน ๒ ลําๆ ละ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยากถามฝ่ายบริหารมีแผนงานหรือยัง แล้วโคราชบ้านเราผักตบชวาเยอะขนาดนั้นหรือ จะเอาไปใช้ที่ไหน ไปแย่งหน้าที่ใครหรือไม่ ถนนที่อบจ.นครราชสีมาดูแลมีมากมาย แต่ฝ่ายบริหารเลือกไปซื้อเรือกำจัดผักตบชวา ข้อมูลมีเพียงเรือกําจัดผักตบชวา ที่ออกแบบใชงานกําจัดผักตบชวาและวัชพืชตางๆ ชนิดเปนทุนลอยน้ำ ความกวางในเรือไมเกิน ๓ เมตร ความยาวไมเกิน ๗ เมตร เครื่องยนตดีเซล ขนาด ๓ สูบ ระบายความรอนดวยน้ำ ซึ่งสมควรที่สภาแห่งนี้จะอนุมัติหรือไม่ แล้วยังมีอีกจัดซื้อรถซ่อมบำรุง ๑ คัน เป็นเงินจำนวน ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรถยนต์บรรทุกสิบล้อ เครื่องยนตดีเซลแบบ ๔ จังหวะ มีถังบรรจุหิน บรรจุน้ำยาง พร้อมชุดควบคุมภายในตัวรถ ซึ่งมีรายละเอียดน้อยมาก แต่ถ้าจะซื้อขอให้มีแผนงานให้ชัดเจน และยังมีรถบรรทุก ๖ ล้อ ดีเซล ๙ คัน ไม่รู้จะไปถมดินแข่งกับใคร มีรถไม่มีคนขับ ปัจจุบันพนักงานขับรถเกรดดินของ อบจ.มีกี่คน ขอให้มีแผนงานที่ชัดเจนก่อน สมาชิกจึงจะสนับสนุน

       หลังจากนั้น บรรยากาศในที่ประชุมเริ่มเคร่งเครียด นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานสภาฯ จึงสั่งให้พักการประชุม ๑๕ นาที เพื่อบรรเทาความตึงเครียด จากนั้นจึงเริ่มประชุมใหม่ ช่วงพักการประชุมนายก อบจ.นครราชสีมา สั่งให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมแล้วให้อยู่เพียงแค่ส.อบจ.เท่านั้น

       หลังกลับมาประชุมต่อ นายกิตติ เชาวน์ดี รองนายก อบจ.นครราชสีมา ชี้แจงว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทุกโครงการฝ่ายบริหารเล็งเห็นประโยชน์ของฝ่ายประชาชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสมอ รถบรรทุก เรือกำจัดผักตบ รถซ่อมถนน ทุกอย่างมีประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นเครื่องทุนแรงงานคนในการทำงาน นครราชสีมามีถูก ๑๙๙ สาย ระยะทางเกือบ ๒ พันกิโลเมตร น้ำเป็นเรื่องสำคัญถ้ามีสิ่งสกปรกหรือผักตบชวาอยู่มาก การจะนำน้ำมาใช้ประโยชน์ก็มีแต่เชื้อโรค ทุกโครงการฝ่ายบริหารมีแผนงานรองรับไว้หมดแล้ว 

       การประชุมเริ่มมีท่าทีผ่อนคลาย กระทั่งประธานสภาอบจ.นครราชสีมา ขอมติที่ประชุม ปรากฏว่า มี ส.อบจ.อยู่ในห้องประชุม ๓๓ คน และยกมือให้ดำเนินการโดยชอบ มีเพียงนายชวาล พัฒนกำชัย และนายสมพร จินตนามณีรัตน์ งดออกเสียง รวมเวลาประชุมสภาฯ ประมาณ ๕ ชั่วโมง

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๗ วันพุธที่ ๒๖ - วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑


802 1348