15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

October 08,2018

งบปี’๖๒ อบจ.๓,๓๙๖ ล้าน ยกมือผ่านฉลุยไร้เสียงโต้แย้ง กระทุ้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

          ประชุมสภาอบจ.โคราช งบประมาณปี ๒๕๖๒ ผ่านเอกฉันท์ ๓,๓๙๖,๑๒๑,๐๐๐ บาท ที่ประชุมสภาฯ ไร้โต้แย้ง ‘อดุลย์’ ลุกขึ้นถามหา ‘Sport Tourism’ ยกบุรีรัมย์พัฒนาไปไกล ฝากฝ่ายบริหารอย่าคิดแต่เรื่องเดิม โคราชมี ๓๒ อำเภอ มีแลนด์มาร์คมากมาย 

          เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักการช่าง ต.มะเริง อ.เมือง จ.นคร ราชสีมา มีจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีฝ่ายบริหาร ได้แก่ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราช สีมา พร้อมด้วย นายกิตติ เชาวน์ดี นายอุทัย มิ่งขวัญ และนายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่ามกลาง สมาชิกสภาฯ ๔๐ คน จากทั้งหมด ๔๘ คน (๔๘ เขต) และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด ๖ วาระ

          เริ่มการประชุม โดยนายสมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราช สีมา ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ออกไปอีก ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีญัตติสำคัญและเร่งด่วนคือ ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สภาพิจารณาให้แล้วเสร็จตามอำนาจหน้าที่ และเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ ๒๕๕๒ จึงขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ออกไปอีก ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

          ในวาระที่ ๕ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวขอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๓,๓๙๖,๑๒๑,๐๐๐ บาท หรือกว่า ๓,๔๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย งบกลาง จำนวน ๒๑๐,๖๙๑,๘๖๐ บาท, งบบุคลากร จำนวน ๑,๒๙๐,๙๓๔,๘๔๐ บาท, งบดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๕๙,๕๙๖,๕๐๔ บาท, งบลงทุน จำนวน ๖๓๔,๓๓๒,๗๙๖ บาท, งบรายจ่ายอื่น ๕๐๐,๐๐๐ บาท และงบเงินอุดหนุน ๖๕,๐๐๐ บาท ส่วนสถานะการคลัง มีเงินฝากธนาคาร ๒,๘๑๙,๙๙๘,๖๔๐.๙๓ บาท เงินสะสม จำนวน ๙๗๔,๕๒๔,๗๔๔.๑๔ บาท และทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๔๐๑,๙๖๗,๘๙๐ บาท

          นายอดุลย์ อยู่ยืน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองเขต ๒ ลุกขึ้นอภิปราย ชี้แนะเพิ่มเติมในการจัดทำงบประมาณว่า เศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาเงียบเหงามาก เชื่อว่านายกอบจ.ก็เข้าใจในสถานการณ์ดี และพยายามจะนำโครงการต่างๆ เพื่อมาพัฒนาเศรษฐกิจของโคราช แต่ผมว่ายังไม่ได้มากระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเรามากนัก ทั้งโครงการฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ๑๕ ล้านบาท โครงการจัดงานถนนคนเมือง ๒,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เราลงทุนไปขนาดนี้จะได้อะไรกลับคืนมาให้จังหวัดบ้าง เศรษฐกิจของจังหวัดก็ยังแย่อยู่ ผู้คนออกมาจับจ่ายกันน้อยมาก จัดงานให้คนโคราชออกมาใช้จ่าย แต่ที่ผ่านมามีคนออกมากันน้อยมาก ล่าสุด หอการค้าโคราชจัดมหกรรมลดทั้งเมืองก็เหมือนเดิมเงียบไม่มีคนออกมาจับจ่าย การประชุมครั้งก่อนผมเคยเสนอเรื่อง ‘Sport Tourism’ แต่ก็ไม่เห็นมีญัตติเพิ่มเติม จังหวัดข้างเคียงอย่างบุรีรัมย์จัดงานระดับโลกโมโตจีพี มีคนมากว่า ๒ แสนคน และผมเพิ่งไปสมัครวิ่งบุรีรีมย์มาราธอน มีคนสมัครไปแล้วกว่า ๒๕,๐๐๐ คน เฉลี่ยค่าสมัครคนละ ๕๐๐ บาท จะได้ เงินจำนวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้วยังมีผู้ติดตามมาอีก ซึ่งทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ทุกอย่างได้ประโยชน์ร่วมกันหมด คนต่างถิ่นมากินมาเที่ยว ไม่ใช่มีแต่คนโคราชอย่างเดียว โคราชมี ๓๒ อำเภอ มีแลนด์มาร์กที่สำคัญมากมาย ผมจึงอยากฝากฝ่ายบริหารให้คิดใหม่ อย่าคิดแต่แบบเดิมๆ

          จากนั้นประธานในที่ประชุมขอให้สมาชิกลงมติ ปรากฏว่า สมาชิกเห็นชอบกับร่างงบประมาณฉบับนี้เป็นเอกฉันท์ และมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติโดยใช้คณะกรรมการของสภาฯ ชุดเดิม โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา เวลา ๒๐.๐๐ น.ของวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอเข้าสู่สภาพิจารณาในวาระ ๒ และ ๓ และประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติตามกฎหมายต่อไป

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๙ วันเสาร์ที่ ๖ - วันพุธที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


848 1,476