13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

May 16,2019

แม่ยายผู้ว่าฯนั่งเก้าอี้ส.ว. เลือก‘บิ๊กตู่’เป็นนายกฯ อ้างทำหน้าที่ดีที่สุด

         ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งส.ว. ตามบทเฉพาะกาล ชุดแรก ๒๕๐ คน โคราชผ่านการเลือกจาก ๑๐ กลุ่มอาชีพ ระดับประเทศ ๘ คน สุดท้ายติดโผคณะกรรมการสรรหา คสช. ๒ คนคือ “ทัศนา ยุวานนท์” วัย ๘๐ แม่ยายพ่อเมืองโคราช กับ “ออน กาจกระโทก” อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เผยจะเลือกนายกรัฐมนตรี ที่ไม่สร้างความแตกแยก ด้านรายชื่อสำรองโคราชติด ๒ คน ประธานหอการค้าหลุด ไม่ได้ลุ้น

         รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล กำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาชุดแรก ๒๕๐ คน โดยแบ่งที่มาเป็น ๓ กลุ่มดังนี้ ๑.เลือกกันภายใน ๑๐ กลุ่มอาชีพ ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ทั้งแบบ สมัครด้วยตนเอง และแนะนำโดยองค์กร ซึ่งผู้ได้คะแนน ๑๐ อันดับแรกในแต่ละกลุ่มอาชีพ ได้รับเลือกเป็น ส.ว.จำนวน ๒๐๐ คน ก่อนจะส่งชื่อให้ คสช. เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๕๐ คน ๒.การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของทีมงาน คสช. โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองหัวหน้า คสช. และรมต. กลาโหม เป็นประธาน จำนวน ๑๙๔ คน และ โดยตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพอีกทั้ง ๖ คน ดังนี้ ๑.พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม, ๒.พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ๓.พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก, ๔.พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ, ๕.พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการหทารอากาศ, ๖.พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสามารถดำรงตำแหน่ง ส.ว. ควบคู่ไปกับตำแหน่งข้าราชการที่ถือครองอยู่ได้ และสามารถใช้อำนาจที่มีตามตำแหน่งต่อไปได้ด้วย

โคราชผ่านระดับประเทศ ๘ คน

         จังหวัดนครราชสีมา มีบุคคลผ่านการเลือกระดับประเทศ ๘ คน จากทั้ง ๒๐๐ คน ใน ๑๐ กลุ่มอาชีพ ซึ่งแบ่งเป็นแบบ แนะนำโดยองค์กร ๕ คน ได้แก่ ผู้สมัครด้วยองค์กรแนะนำ กลุ่ม ๑ (การบริหารราชการแผ่นดิน) นายอภิวัตน์ พลสยม (อดีตปลัดอบจ.นครราชสีมา) องคกรที่แนะนําชื่อ กองทุนหมูบานเนินสงา หมูที่ ๗ ตําบลโคกปฆอง และนายธัญพิสิษฐ์ เทียงเปา องคกรที่แนะนําชื่อ กองทุนหมูบานเนินสงา กลุ่ม ๔ (กสิกรรม ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง) นายเติมศักดิ์ บุญชื่น (อดีตประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา) องคกรที่แนะนําชื่อ กลุมเกษตรกรทํานาสนามแจง กลุ่มที่ ๗ (ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและย่อม การท่องเที่ยว) นายชัชวาล วงศ์จร (ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา) องคกรที่แนะนําชื่อ สมาคมการจัดหางานไทยไปตางประเทศ กลุ่มที่ ๑๐ (อื่นๆ) นายเสด็จ เขียวแดง (อดีตข้าราชการกรมป่าไม้) องคกรที่แนะนําชื่อ มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ

         ส่วนผู้สมัครด้วยตนเอง ๓ คน ได้แก่ กลุ่ม ๓ (การศึกษาและสาธารณสุข) นายออน กาจกระโทก (อดีตประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา) กลุ่มที่ ๘ (สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ชาติพันธ์ ประชาสังคม องค์กรสาธารณ ประโยชน์) นางทัศนา ยุวานนท์ (แม่ยาย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา) และกลุ่มที่ ๙ (ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงบันเทิง นักกีฬา สื่อมวลชน) นายรังสรรค์ หันสันเทียะ (คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย)

สรุปโคราชได้ ส.ว. ๒ ที่นั่ง

         ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน ๒๕๐ รายชื่อ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีบุคคลผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา คสช. ๒ คน คือ ๑.นางทัศนา ยุวานนท์ อายุ ๘๐ ปี และมีฐานะเป็นแม่ยาย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ยืนยง จากการสมัครด้วยตนเองในกลุ่มที่ ๘ (สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ชาติพันธุ์ ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์) และ ๒.นายออน กาจกระโทก อันดับที่ ๒๓๘ (อดีตประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา) จากการสมัครด้วยตนเองในกลุ่มที่ ๓ (การศึกษาและสาธารณสุข) 

ติดสำรอง ๒ คน

         ขณะที่รายชื่อบุคคลสำรอง ๕๐ คน จังหวัดนครราชสีมา มี ๒ คนที่ติดในกลุ่มสำรองคือ ๑.นายรังสรรค์ หันสันเทียะ (คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย) สำรองอันดับ ๙ จากกลุ่มที่ ๙ (ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงบันเทิง นักกีฬา สื่อมวลชน) และ ๒.นายเติมศักดิ์ บุญชื่น สำรองอันดับ ๓๑ (อดีตประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา) จากองคกรที่แนะนําชื่อ กลุมเกษตรกรทํานาสนามแจง

         ส่วนบุคคลที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรวม ๔ คน ได้แก่ ๑.นายอภิวัตน์ พลสยม ๒.นายธัญพิสิษฐ์ เทียงเปา ๓.นายชัชวาล วงศ์จร และ ๔.นายเสด็จ เขียวแดง

         โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ บทเฉพาะกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาดำรงตำแหน่ง ๕ ปี และร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๗๑,๒๓๐ บาท เงินเพิ่มเดือนละ ๔๒,๓๓๐ บาท รวมเป็นเดือนละ ๑๑๓,๕๖๐ บาท

นายกฯ ต้องไม่สร้างความแตกแยก

         นายออน กาจกระโทก ว่าที่สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้เข้ามารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ผมสมัครมาด้วยตนเอง ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ก่อนจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาของ คสช. ให้ติด ๑ ใน ๕๐ คน ผมสมัครมาในกลุ่มที่ ๓ การศึกษาและสาธารณสุข อดีตผมเป็นประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ผมต้องการเข้าดูเรื่องของกฎหมายการศึกษาและเรื่องสาธารณสุข โดยเฉพาะจังหวัดนคราชสีมา เป็นเมืองใหญ่แต่ระบบอะไรหลายๆ อย่างยังไม่ดี ส่วนที่ดีก็น่าชื่นชม เช่น ถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชมาเกิดขึ้นได้ก็ยุคของ คสช. ปัญหาการจราจรในตัวเมืองโคราชยังเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่องต้องเร่งแก้ไข เรื่องของเกษตรกรรม กฎหมายหลายตัวยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ที่กินของประชาชนยังไม่เป็นรูปธรรม

         ต่อข้อซักถามว่า รู้สึกอย่างไรกับคนมอง ส.ว.เป็นเครื่องมือ คสช. นายออน กาจกระโทก กล่าวว่า คนส่วนใหญ่คิดกันไปเอง เพราะบุคคลที่เข้ามารับตำแหน่งนี้ทุกคนมีวุฒิภาวะกันอยู่แล้ว ส่วนจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล

         เมื่อถามว่า จะยกมือเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี นายออน กาจกระโทก กล่าวว่า ต้องดูคนที่เสนอชื่อ เสนอตัวเข้ามาว่า มีบุคลิกลักษณะอย่างไร จะสร้างความแตกแยกให้กับประเทศชาติหรือไม่ เพราะหน้าที่ ส.ว.ไม่ใช่เพียงแค่ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ยังทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย รวมถึงเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศต่อรัฐบาล หรือช่วยดูแลการทำงานของรัฐบาล

แม่ยายผู้ว่าฯ พร้อมเลือก‘บิ๊กตู่’อยู่ต่อ

         นางทัศนา ยุวานนท์ ว่าที่สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า รู้สึกดีใจและไม่คิดว่า คนอายุ ๘๐ ปี จะมีโอกาสได้เข้าไปนั่งในสภา เพราะดิฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่า บุคคลธรรมดาไม่มีเส้น ไม่มีสายจะผ่านการคัดเลือก ดิฉันลงสมัครด้วยตนเองในกลุ่มที่ ๘ (สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ชาติพันธุ์ ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์) ทำงานด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด ครั้งนี้ผ่านการเลือกกันเองตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ การเข้ามาทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา ในขณะนี้ขอศึกษาบทบาทหน้าที่ต่างๆ ก่อน แต่ที่จะเข้ามาดูแลแน่นอนคือเรื่องสาธารณสุข ทั้งในเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราถนัดที่สุด

         เมื่อถามว่า มีความคิดเห็นอย่างไรที่มีคนมองว่า ส.ว.ชุดนี้อยู่ภายใต้ คสช. นางทัศนา ยุวานนท์ กล่าวว่า คสช.ชุดนี้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว ที่ได้ติดตามข่าวสารมา ไม่น่าจะเป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจ ส่วนจะเลือกใครเป็นนายกฯ ก็พร้อมยกมือให้กับพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป  

แบบสมัครด้วยตนเอง ๓๖ คน

         สำหรับรายชื่อ ส.ว. ที่มาจากการเลือกกันเอง และ คสช.เลือกในขั้นตอนสุดท้าย ทั้งหมด ๕๐ คน ดังนี้ แบบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์(อุตรดิตถ์), นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์(ปัตตานี), พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน(บึงกาฬ), นายปัญญา งานเลิศ(อ่างทอง), นายสุชัย บุตรสาระ(ขอนแก่น), พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย(สุราษฎร์ธานี), กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นายศุภชัย สมเจริญ(นนทบุรี), นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์(ราชบุรี), กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข นาย ออน กาจกระโทก(นครราช สีมา), นายทรงเดช เสมอคำ(สุโขทัย), นายเฉลา พวงมาลัย(ราชบุรี), นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร(สกลนคร), หม่อมหลวงสกุล มาลากุล(สมุทร ปราการ), กลุ่มอาชีพกสิกรรม นายสำราญ ครรชิต(สุราษฎร์ธานี), นายบุญมี สุระโคตร(ศรีสะเกษ), นายประมาณ สว่างญาติ(อยุธยา), นายไพโรจน์ พ่วงทอง(เพชรบุรี), นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล(ร้อยเอ็ด), นายอุดม วรัญญูรัฐ(จันทบุรี), กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์(ชลบุรี), นายบุญส่ง ไข่เกษ(ตราด), นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล(สระบุรี), กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่(กทม.), นายเกียว แก้วสุทอ(สกลนคร), นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ(ปราจีนบุรี), กลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม นายเฉลียว เกาะแก้ว(สุพรรณบุรี), นางสาวภัทรา วรามิตร(กาฬสินธุ์), กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง(นราธิวาส), นางทัศนา ยุวานนท์(นครราชสีมา), นางประภาศรี สุฉันทบุตร(ยโสธร) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง(แม่ฮ่องสอน) และกลุ่มอื่นๆ นางจิรดา สงฆ์ประชา(ชัยนาท), นางสุนี จึงวิโรจน(สมุทรปราการ), นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล(สมุทร สาคร), นายอมร นิลเปรม(อุบลราชธานี) และ ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี(กำแพงเพชร)

แบบเสนอชื่อโดยองค์กร ๑๔ คน

         กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา(ชุมพร) อบจ.ชุมพร, นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน(อุตรดิตถ์) ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี, นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน(กาฬสินธุ์)สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย, กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นายชยุต สืบตระกูล(กระบี่)สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์, กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข นายสมเดช นิลพันธุ์(นครปฐม) ม.ราชภัฏนครปฐม, นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์(ฉะเชิงเทรา)สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์, กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน(กทม.)สภาสถาปนิก, กลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม นายอนุศักดิ์ คงมาลัย(สุพรรณบุรี)มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค, นายชลิต แก้วจินดา(อุตรดิตถ์)หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์, นายสาธิต เหล่าสุวรรณ(ชัยนาท)หอการค้าจังหวัดชัยนาท, กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพล ภาพ พลตรี โอสถ ภาวิไล(นนทบุรี)มูลนิธิกีฬาคนพิการไทย, นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง(อุบลราชธานี)สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน อุบลฯ, นางประยูร เหล่าสายเชื้อ(ยโสธร)สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกลุ่มอื่นๆ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช(ราชบุรี)องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

สรุปรายชื่อ ส.ว. ๒๕๐ คน

         โดยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน ๒๕๐ รายชื่อ ดังต่อไปนี้ ๑.พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา, ๒.นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน, ๓.พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์, ๔.นายกล้านรงค์ จันทิก, ๕.นายกษิดิศ อาชวคุณ, ๖.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา, ๗.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, ๘.นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์, ๙.นายกิตติ วะสีนนท์, ๑๐.นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ, ๑๑.นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา, ๑๒.นายเกียว แก้วสุทอ, ๑๓.นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, ๑๔.นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์, ๑๕.นายคำนูณ สิทธิสมาน, ๑๖.นายจเด็จ อินสว่าง, ๑๗.นายจรินทร์ จักกะพาก, ๑๘.พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ, ๑๙.พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา, ๒๐.พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง, ๒๑.นางจินตนา ชัยยวรรณาการ, ๒๒.นายจิรชัย มูลทองโร่ย, ๒๓.นางจิรดา สงฆ์ประชา, ๒๔.พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์, ๒๕.พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ

         ๒๖.นายเจตน์ ศิรธรานนท์, ๒๗.นายเจน นำชัยศิริ, ๒๘.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร, ๒๙.พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข, ๓๐.พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ, ๓๑.นายเฉลา พวงมาลัย, ๓๒.พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม, ๓๓.นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ, ๓๔.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน, ๓๕.นายเฉลียว เกาะแก้ว, ๓๖.นายชยุต สืบตระกูล, ๓๗.พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ, ๓๘.นายชลิต แก้วจินดา, ๓๙.พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์, ๔๐.พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน, ๔๑.พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร, ๔๒.นายชาญวิทย์ ผลชีวิน, ๔๓.พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ, ๔๔.พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์, ๔๕.พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์, ๔๖.พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย, ๔๗.ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ, ๔๘.นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ, ๔๙.นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล, ๕๐.พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน

         ๕๑.พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย, ๕๒.นายณรงค์ รัตนานุกูล, ๕๓.นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์, ๕๔.นายณรงค์ อ่อนสอาด, ๕๕.พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ, ๕๖.พลเอก ดนัย มีชูเวท, ๕๗.นางดวงพร รอดพยาธิ์, ๕๘.นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์, ๕๙.นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม, ๖๐.นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย, ๖๑.พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา, ๖๒.พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย, ๖๓.พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง, ๖๔.นายตวง อันทะไชย, ๖๕.พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช, ๖๖.นายถนัด มานะพันธุ์นิยม, ๖๗.นายถวิล เปลี่ยนศรี, ๖๘.นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล, ๖๙.พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์, ๗๐.นายทรงเดช เสมอคำ, ๗๑.พลเอก ทวีป เนตรนิยม, ๗๒.นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี, ๗๓.นางทัศนา ยุวานนท์, ๗๔.ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ, ๗๕.พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

         ๗๖.พลเอกธงชัย สาระสุข, ๗๗.พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร, ๗๘.พลเอกธวัชชัย สมุทร สาคร, ๗๙.นายธานี สุโชดายน, ๘๐.นายธานี อ่อนละเอียด, ๘๑.พลเอกธีรเดช มีเพียร, ๘๒.นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, ๘๓.พลเรือเอกนพดล โชคระดา, ๘๔.พลเอกนพดล อินทปัญญา, ๘๕.พลเอกนาวิน ดำริกาญจน์, ๘๖.นายนิพนธ์ นาคสมภพ, ๘๗.พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน, ๘๘.นางนิสดารก์ เวชยานนท์, ๘๙.นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง, ๙๐.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ๙๑.นายบรรชา พงศ์อายุกูล, ๙๒.พลเอกบุญธรรม โอริส, ๙๓.นายบุญมี สุระโคตร, ๙๔.นายบุญส่ง ไข่เกษ, ๙๕.พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์, ๙๖.นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์, ๙๗.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล, ๙๘.พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง, ๙๙.นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม, ๑๐๐.นางประภาศรี สุฉันทบุตร

         ๑๐๑.นายประมนต์ สุธีวงศ์, ๑๐๒.นายประมาณ สว่างญาติ, ๑๐๓.ร้อยเอกประยุทธ เสาวคนธ์, ๑๐๔.นางประยูร เหล่าสายเชื้อ, ๑๐๕.พลเอกประสาท สุขเกษตร, ๑๐๖.นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ, ๑๐๗.พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ, ๑๐๘.พลเอกปรีชา จันทร์โอชา, ๑๐๙.นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ, ๑๑๐.นายปัญญา งานเลิศ, ๑๑๑.พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ, ๑๑๒.นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ, ๑๑๓.นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม, ๑๑๔.นาย               ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์, ๑๑๕.พลเอกโปฎก บุนนาค, ๑๑๖.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ, ๑๑๗.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, ๑๑๘.พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี, ๑๑๙.นายพรเพชร วิชิตชลชัย, ๑๒๐.นายพลเดช ปิ่นประทีป, ๑๒๑.พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป, ๑๒๒.พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์, ๑๒๓.นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์, ๑๒๔.นายพิทักษ์ ไชยเจริญ, ๑๒๕.พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์

         ๑๒๖.นายพิศาล มาณวพัฒน์, ๑๒๗.พลตำรวจโทพิสัณห์ จุลดิลก, ๑๒๘.พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร, ๑๒๙.นายพีระศักดิ์ พอจิต, ๑๓๐.นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง, ๑๓๑.พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ, ๑๓๒.นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา, ๑๓๓.นายไพโรจน์ พ่วงทอง, ๑๓๔.พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย, ๑๓๕.นางสาว           ภัทรา วรามิตร, ๑๓๖.นายภาณุ อุทัยรัตน์, ๑๓๗.นายมณเฑียร บุญตัน, ๑๓๘.พลอากาศเอก มนัส รูปขจร, ๑๓๙.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์, ๑๔๐.พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์, ๑๔๑.พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ, ๑๔๒.พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ, ๑๔๓.พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน, ๑๔๔.นายยุทธนา ทัพเจริญ, ๑๔๕.นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล, ๑๔๖.นายระวี รุ่งเรือง, ๑๔๗.นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร, ๑๔๘.นายลักษณ์ วจนานวัช, ๑๔๙.พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์, ๑๕๐.พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

         ๑๕๑.พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์, ๑๕๒.ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี, ๑๕๓.พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร, ๑๕๔.นางวรารัตน์ อติแพทย์, ๑๕๕.พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์, ๑๕๖.พลเอกวลิต โรจนภักดี, ๑๕๗.พลเอกวสันต์ สุริยมงคล, ๑๕๘.พลเอกวัฒนา สรรพานิช, ๑๕๙.นายวันชัย สอนศิริ, ๑๖๐.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, ๑๖๑.พลเอกวิชิต ยาทิพย์, ๑๖๒.นายวิทยา ผิวผ่อง, ๑๖๓.พลเอกวินัย สร้างสุขดี, ๑๖๔.พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้, ๑๖๕.นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์, ๑๖๖.นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์, ๑๖๗.นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์, ๑๖๘.นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร, ๑๖๙.นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ, ๑๗๐.นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล, ๑๗๑.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์, ๑๗๒.นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน, ๑๗๓.พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล, ๑๗๔.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์, ๑๗๕.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล

         ๑๗๖.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย, ๑๗๗.นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ๑๗๘.พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง, ๑๗๙.พลตำรวจโทศานิตย์ มหถาวร, ๑๘๐.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา, ๑๘๑.พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ, ๑๘๒.นายศุภชัย สมเจริญ, ๑๘๓.พลเอกศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์, ๑๘๔.พลเอ สกนธ์ สัจจานิตย์, ๑๘๕.พลเอกสกล ชื่นตระกูล, ๑๘๖.หม่อมหลวงสกุล มาลากุล, ๑๘๗.นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, ๑๘๘.พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา, ๑๘๙.พลเอกสนธยา ศรีเจริญ, ๑๙๐.พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์, ๑๙๑.นายสม จาตุศรีพิทักษ์, ๑๙๒.พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม, ๑๙๓.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล, ๑๙๔.นายสมชาย เสียงหลาย, ๑๙๕.นายสมชาย แสวงการ, ๑๙๖.นายสมชาย หาญหิรัญ, ๑๙๗.นายสมเดช นิลพันธุ์, ๑๙๘.พลตำรวจโทสมบัติ มิลินทจินดา, ๑๙๙.นายสมบูรณ์ งามลักษณ์, ๒๐๐.นายสมพล เกียรติไพบูลย์

         ๒๐๑.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ, ๒๐๒.พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข, ๒๐๓.พลเอกสมหมาย เกาฏีระ, ๒๐๔.พลเอกสราวุฒิ ชลออยู่, ๒๐๕.นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์, ๒๐๖.พลเอกสสิน ทองภักดี, ๒๐๗.นายสังศิต พิริยะรังสรรค์, ๒๐๘.นายสัญชัย จุลมนต์, ๒๐๙.นายสาธิต เหล่าสุวรรณ, ๒๑๐.นายสำราญ ครรชิต, ๒๑๑.พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์, ๒๑๒.พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร, ๒๑๓.พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย, ๒๑๔.นายสุชัย บุตรสาระ, ๒๑๕.นายสุธี มากบุญ, ๒๑๖.นางสุนี จึงวิโรจน์, ๒๑๗.นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล, ๒๑๘.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย, ๒๑๙.พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์, ๒๒๐.นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ, ๒๒๑.พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์, ๒๒๒.พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์, ๒๒๓.นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง, ๒๒๔.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ, ๒๒๕.นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์

         ๒๒๖.นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์, ๒๒๗.นายเสรี สุวรรณภานนท์, ๒๒๘.พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์, ๒๒๙.พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ, ๒๓๐.พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว, ๒๓๑.พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์, ๒๓๒.นายอนุมัติ อาหมัด, ๒๓๓.นายอนุศักดิ์ คงมาลัย, ๒๓๔.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล, ๒๓๕.นางอภิรดี ตันตราภรณ์, ๒๓๖.พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์, ๒๓๗.นายอมร นิลเปรม, ๒๓๘.นายออน กาจกระโทก, ๒๓๙.พลเอกอักษรา เกิดผล, ๒๔๐.นายอับดุลฮาลิม มินซาร์, ๒๔๑.พลเอกอาชาไนย ศรีสุข, ๒๔๒.พลโท อำพน ชูประทุม, ๒๔๓.นายอำพล จินดาวัฒนะ, ๒๔๔.พลเรือเอกอิทธิคมน์ ภมรสูต, ๒๔๕.นายอุดม คชินทร, ๒๔๖.นายอุดม วรัญญูรัฐ, ๒๔๗.พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์, ๒๔๘.นายอุปกิต ปาจรียางกูร, ๒๔๙.พลเอกอู้ด เบื้องบน, ๒๕๐.พลตรีโอสถ ภาวิไล

         สำหรับ ส.ว. ที่ได้ผ่านการแต่งตั้งทั้งหมด มีนายทหารและตำรวจรวมกัน ๑๐๔ คน

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ - วันจันทร์ที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 


890 1,583