18thApril

18thApril

18thApril

 

May 16,2019

๒๓๖ ล.ให้โคราชเดินงาน ‘Thailand Biennale’ เล็ง ๓ อ.‘เมือง-ปากช่อง-พิมาย’

           รัฐบาลทุ่ม ๒๓๖ ล้านบาท จัดงาน “Thailand Biennale, Korat 2020 ครั้งที่ ๒” ในโคราช เล็งจัดช่วงฤดูหนาวประมาณธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงมีนาคม ๒๕๖๔ คาดใช้อำเภอเมือง ปากช่อง และพิมาย เป็นสถานที่จัดงานหลัก พร้อมจัดทำ “KORAT ART MAP” บริการนักท่องเที่ยว

           ตามที่รัฐบาล ได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่จัดมหกรรมศิลปกรรมร่วม สมัยนานาชาติ Thailand Biennale ครั้งที่ ๒ ซึ่งจะมีขึ้นในปี ๒๕๖๓ เป็นกิจกรรมที่มีศิลปินจากทั่วโลก ร่วมแสดงผลงานทางศิลปะในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานของศิลปะ เป็นการตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในพื้นที่และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และตอบสนองต่อนโยบายการใช้มิติทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้จากต้นทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม เพื่อให้การจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ จังหวัดนครราช สีมา Thailand Biennale, Korat 2020

           จากนั้นเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ในการประชุมหารือ ถึงการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ในประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ที่จังหวัดนครราชสีมา ต่อจากครั้งแรกที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยได้กำหนดสถานที่จัดงานในอำเภอเมือง อำเภอพิมาย และอำเภอปากช่อง ในระหว่างช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวอาจทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจมากขึ้น และในเดือนมีนาคมก็จะมีงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีต่อด้วย

           ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา “โคราชคนอีสาน” สัมภาษณ์นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ถึงรายละเอียดการจัดงาน Thailand Biennale, Korat 2020 ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ

           นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เล่าว่า “ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ในประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ที่โคราชได้รับช่วงต่อจากกระบี่ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยได้กำหนดสถานที่จัดงาน ให้ใช้พื้นที่หลักในอำเภอเมือง และ อำเภอปากช่อง โดยมีการเสนออำเภอพิมายเพิ่มเติมอีกแห่งหนึ่ง เพื่อขยายพื้นที่ให้กระจายผลงานศิลปะไปให้ครอบคลุมมากขึ้น ส่วนช่วงเวลาเปิดมีการเสนอประมาณวันที่ ๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาตรงกับฤดูหนาวสามารถดึงดูดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานได้มากขึ้น”

           นายไชยนันท์ แสงทอง กล่าวอีกว่า “ในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คุณศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี ๒๕๖๐ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำตุ๊กตาสัญลักษณ์ของงาน หรือ มาสคอต โดยให้สื่อถึงเอกลักษณ์ของการจัดงาน ผลงานศิลปกรรม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของโคราช และยังได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา รายงานข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนทุกเดือน ทั้งการจัดหาสถานที่ การประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เห็นภาพการจัดงานเป็นระยะและต่อเนื่อง นอกจากนี้เห็นชอบการจัดทำแผนที่การแสดงผลงานศิลปกรรม ในโคราช หรือ KORAT ART MAP ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแค่การทดลองใช้จริงเท่านั้น สำหรับรูปแบบของงานนั้น ทางกระทรวงฯ ยังอยู่ในระหว่างการคัดเลือกมัณฑนากร โดยครั้งนี้เราอาจจะให้มีมัณฑนากรทั้งในและต่างประเทศทำงานร่วมกัน เพื่อให้รูปแบบและ    อัตลักษณ์ของงานตรงตามความต้อนการของคนในพื้นที่ด้วย”

           “ในส่วนของรายละเอียดการจัดงานนั้น ที่ประชุมเห็นว่า ควรให้มีการดึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ออกมาใช้ สนับสนุนคนในพื้นที่ โดยให้มาสร้างงานศิลปะช่วยศิลปิน ซึ่งในอำเภอปากช่อง อาจจะต้องดึงความเป็นธรรมชาติออกมา ในอำเภอเมืองก็จะเป็นเรื่องของเมืองเก่าที่อยู่ร่วมกับโลกปัจจุบัน และในอำเภอพิมายจะเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมในอดีต สำหรับงาน Thailand Biennale, Korat 2020 ที่จะจัดขึ้นนั้น ทางรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้วางงบประมาณรวมไว้ที่ ๒๓๖ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นปี ๒๕๖๓ ใช้งบประมาณ ๑๓๖ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๔ ใช้งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท สำหรับความพร้อมในขณะนี้ ผมมองว่า ประชาชนยังขาดความรู้ด้านงานศิลปะ ระหว่างนี้จนกว่าจะถึงวันจัดงาน ทางจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราช สีมา ก็จะเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะให้มากขึ้นกว่านี้ สุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกฝ่าย ทุกส่วนช่วยกันคนละไม้คนละมือ ประชาสัมพันธ์โคราชของเราให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีก”

           ทั้งนี้ เบียนนาเล่ เป็นเทศกาลศิลปะนานาชาติ ที่มีต้นกำเนิดของเทศกาลจากประเทศอิตาลี โดยใช้ชื่อว่า เวนิสเบียนนาเล่ ในช่วงยุคแรกเริ่มของการจัดเบียนนาเล่ มีการปลูกฝังแนวคิดทางการเมืองและเป็นเรื่องของชนชั้นสูงแฝงอยู่ แต่ปัจจุบันเมื่อโลกเสรีถูกหลอมรวมและงานศิลปะกลายเป็นเครื่องบันเทิงใจ ทำให้เบียนนาเล่เบ่งบานไปตามเมืองใหญ่ทั่วโลก กลายเป็นพื้นที่การจัดงานศิลปะที่สร้างสรรค์มากที่สุดในโลกอีกงานหนึ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตคนรักศิลปะต้องเข้าร่วมสัมผัสงานนี้ให้ได้ 

           สำหรับประเทศไทย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย นานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Thailand Biennale โดยมีเป้าหมายที่จะจัดโครงการทุก ๒ ปี ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย ตามลักษณะของการจัดนิทรรศการหรือเทศกาลศิลปะนานาชาติเบียนนาเล่ (biennale) การจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในจังหวัดกระบี่ โดยมีโจชัว เจียง เจฮง รับหน้าที่ ภัณฑารักษ์หลัก ภายใต้แนวคิด ‘Edge of the Wonderland’ อันจะนำมาซึ่งการแสดงงานศิลปกรรมแบบจัดวางเฉพาะที่อันน่าตื่นเต้นและท้าทาย ท่ามกลางพื้นที่กลางแจ้งและธรรมชาติอันงดงามของกระบี่

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ - วันจันทร์ที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


818 1357