18thApril

18thApril

18thApril

 

June 08,2019

อนุมัติงบจิ๊บจ๊อย ๓๐ ญัตติ ปรับทางเชื่อมรพ.มหาราช ‘ท่าตะโก’ถูกหวย ๓๐ ล้าน

             ประชุมนานกว่า ๖ ชั่วโมง ๓๙ ระเบียบวาระ เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งหมด ๙๑,๖๔๔,๑๐๐‬ บาท เร่งสร้างพื้นฐานทางสังคม สร้างความรับรู้ให้ประชาชน การศึกษา ถนนเชื่อมเส้นทางรพ.มหาราช อยู่ในนโยบายหลัก อ้างจะไม่นำประชาชนไปเที่ยวเหมือนในอดีต

             เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาลนครนครราช สีมา ให้สัมภาษณ์ “โคราชคนอีสาน” ตามที่ติดต่อไปหลังทราบว่า มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และญัตติอื่นต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพราะไม่ได้ถูกเชิญเข้าทำข่าวนี้ การประชุมมี นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น ๕ เทศบาลนครนครราชสีมา

             การประชุมมีทั้งหมด ๓๙ ระเบียบวาระ มีวาระสำคัญเรื่องที่ ๓-๒๗ เพื่อเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

             ๑.สำนักการช่าง ๕ ญัตติ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำเสีย ๒ เครื่อง ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท, เครื่องวัด Oxygen ในน้ำ ๓ เครื่อง ๗๔๔,๐๐๐ บาท, มอเตอร์เปิด-ปิดประตูน้ำ ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท, ปรับปรุงถนนมิตรภาพ ซอย ๑๙ จำนวน ๓,๑๕๘,๐๐๐ บาท และระบบระบายน้ำหอพักเคียงดาว ๖,๙๒๐,๐๐๐ บาท 

             ๒.สำนักการประปา ๔ ญัตติ ได้แก่ ระบบจ่ายแก็สคลอรีน ๔๘๖,๘๐๐ บาท, ลิฟท์ยก ๒ เสา+คีมย้ำหางปลา ๑๐๓,๐๐๐ บาท, รถกระบะ ๑ คัน ๕๗๕,๐๐๐ บาท และเครื่องเชื่อม HDPE ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

             ๓.สำนักการศึกษา ๗ ญัตติ ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑,๐๖๒,๗๐๐ บาท, ครุภัณฑ์การศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ บาท, ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๔๗๖,๗๐๐ บาท, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ โรงเรียนเทศบาล ๕) ๔๔๐,๐๐๐ บาท, ครุภัณฑ์กีฬา (เสาประตูฟุตบอล ๑ คู่) ๖๖,๐๐๐ บาท, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้แช่ ๑ ตู้) ๑๓,๒๐๐ บาท และครุภัณฑ์สำนักงาน ๘๐,๐๐๐ บาท 

             ๔.สำนักการสาธารณสุข ๖ ญัตติ ได้แก่ โรงจอดรถศูนย์ ๖ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท, หลังคาจอดรถ สำนักการสาธารณสุข ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท, กล้องวงจรปิด (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ๓๐๐,๔๐๐ บาท, กล้องวงจรปิด (ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ) จำนวน ๓๒๔,๓๐๐ บาท, กล้องวงจรปิด (สวนพริกไทย) ๓๓๘,๓๐๐ บาท และกล้องวงจรปิด (ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ การเคหะ) ๓๑๐,๓๐๐ บาท 

             ๕.กองวิชาการ ๑ ญัตติ ปรับปรุงห้องนิติการ ๑๒๕,๐๐๐ บาท, 

             ๖.สำนักปลัดฯ ๑ ญัตติ แอร์ ๑ เครื่อง ๒๔,๒๐๐ บาท และสถานธนานุบาล๑ ญัตติ แอร์ ๑ เครื่อง ๕๑,๒๐๐ บาท

             รวมงบประมาณญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งหมด จำนวน ๑๘,๔๙๐,๑๐๐ บาท

             ระเบียบวาระที่ ๒๘-๓๒ สำนักการช่าง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รายการเบิกตัดปี) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนน ๓๐ กันยา ซอย ๖ แยกขวามือท้ายซอย ข้างบ้านเลขที่ ๔๑๖ งบประมาณ จำนวน ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท, ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าถนนมหาราช งบประมาณ จำนวน ๕,๒๔๕,๐๐๐ บาท, ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเดชอุดม ซอย ๑ ถึงถนนพิบูลละเอียด ซอย ๑๒ งบประมาณ จำนวน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท, ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยท่าตะโก ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสำนักการศึกษา ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (ที่เก็บคานยกน้ำหนัก) ๒๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ทั้งหมด ๓๘,๗๐๙,๐๐๐ บาท

             ระเบียบวาระที่ ๓๓-๓๘ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ตรอกเสาธงซอย ๑ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท, ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะเพื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุรนารายณ์ ซอย ๓/๙ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท, ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียบึงทะเล (บ่อใหม่) ๔๙๕,๐๐๐ บาท, ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อโครงการเปลี่ยนหลังคา (แผ่นเหล็กรีดลอน) อาคารหมักปุ๋ย ๔๐๐,๐๐๐ บาท, ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สำหรับจ่ายในโครงการวางท่อเมนประปา ถนนมิตรภาพ (หน้าโรงเรียนเทศบาล ๔ เพาะชำ) ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ Verical Turbine Pump อัตราการไหล ๑,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ทั้งหมด ๓๔,๔๔๕,๐๐๐ บาท

             สรุปมีญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งหมด ๙๑,๖๔๔,๑๐๐‬ บาท

             นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า เทศบาลนครนครราชสีมา จะเน้นในเรื่องของการศึกษา สำนักการช่าง สำนักการประปา และสำนักการสาธารณสุข กระจายครอบคลุม โดยเฉพาะในส่วนของสำนักการช่างเทศบาลฯ จะมีงบประมาณปรับปรุงถนนเส้นหลักที่จะวิ่งไปทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ถนนอัษฎางค์-ตลาดสุรนคร, แยกพีกาซัส-โรงพยาบาลมหาราช และเส้นผ่านหน้า ชพน. (วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา) และโรงเรียนกีฬา                   เทศบาลฯ โดยจะมีการปรับพื้นผิวจราจรและขยายช่องทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับรถโรงพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเวลาเร่งด่วน ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักทางเทศบาลฯ และในอนาคตเทศบาลฯ จะเปิดช่องทางเดินรถสำหรับรถพยาบาล และรถฉุกเฉิน ที่จะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลมหาราชฯ ส่วนอีกหนึ่งโครงการเร่งด่วนคือ การปรับพื้นผิวและวางระบบท่อระบายน้ำ ถนนบริเวณซอยท่าตะโก หลังเทอร์มินอล ๒๑ โคราช เพื่อรองรับปริมาณรถจากถนนเส้นสุระ ๒ และถนนมิตรภาพ

             ด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ มีการพัฒนาขึ้นมาก นักเรียนที่เข้ามาเรียนไม่ใช่เด็กที่สอบไม่ติดที่อื่น แต่เป็นเด็กที่ตั้งใจมาเรียนจริงๆ สื่อการเรียนการสอนมีการพัฒนาใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย ทั้งในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนผ่านทางโทรทัศน์ ที่ผ่านมานักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเด็กที่สอบเข้าได้ เทศบาลฯ จะมีทุนการศึกษาให้ ๔-๕ หมื่นบาทต่อคน

             อนึ่ง ในส่วนโครงการปรับภูมิทัศน์ สวนภูมิรักษ์ และสวนสาธารณะหนองแก้ช้าง ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ก่อนหน้านี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและหาผู้รับเหมา คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งมีงบประมาณปรับภูมิทัศน์อยู่ที่ ๔๐-๕๐ ล้านบาทต่อหนึ่งสวนสาธารณะ ส่วนการปรับปรุงคูเมืองในเขตเทศบาลฯ มีการประชุมร่วมกับกรมศิลปากรในการออกแบบ เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่สามารถทำเกินขอบเขตได้ เพราะคูเมืองเป็นโบราณสถาน ขณะนี้เทศบาลฯ ได้ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้ออกแบบด้วยงบประมาณ ๕ ล้านบาท หลังจากนั้นจะมีการทำประชาคมร่วมกับกรมศิลปากรอีกครั้ง

             นายธนาคม ย้ำอีกว่า “ตามนโยบายของนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา จะเน้นการพัฒนาด้านพื้นฐานของสังคม สร้างการรับรู้และพัฒนาให้กับประชาชน ทั้งเรื่องการศึกษา และถนน เทศบาลฯ โดยจะไม่มีนโยบายพาคนไปเที่ยวเหมือนในอดีต” 

             “สำหรับงบประมาณประจำปี เทศบาลนครนครราชสีมาจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑.งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ ล้านบาท และ ๒.งบประมาณบริหารจัดการทั่วไปและเงินเดือนทั้งหมดประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท ส่วนการเก็บภาษีปลายปีตกค้างในเดือนกันยายน จังหวัดนครราชสีมาเก็บภาษีได้ประมาณ ๖๐ ล้านบาท” นายธนาคม สรุปย้ำ 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ - วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 


794 1355