26thFebruary

26thFebruary

26thFebruary

 

June 12,2019

เทศบาลนครโคราชติด F ‘สุรวุฒิ’รุดอุทธรณ์ป.ป.ช. อบจ.พอใจได้คะแนน C

            ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐของ ป.ป.ช. ให้เทศบาลนครนครราชสีมาติด F ได้คะแนน ๔๗.๖๗ คะแนน อยู่อันดับที่ ๒๖ จากเทศบาลนครทั้งหมด ๓๐ แห่ง “สุรวุฒิ เชิดชัย” รีบรุดพบ ผอ.ป.ป.ช. อุทธรณ์ให้ตรวจสอบ หลังพบเอกสารที่ส่งไปตกหล่น ลุ้นให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น

            ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้าง ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA)” โดยได้เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนา ให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นตามลําดับ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ การประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด

            ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุง มีประสิทธิ ภาพในการให้บริการ และการอํานวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะ ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสําคัญกับการป้องกัน ในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทําให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานภายในหน่วยงาน ในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

            และเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนน “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment ITA)” โดยได้เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ซึ่งกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ ๑.การปฏิบัติหน้าที่ ๒.การใช้งบประมาณ ๓.การใช้อํานาจ ๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๕.คุณภาพการดําเนินงาน ๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘.การปรับปรุงระบบการทํางาน ๙.การเปิดเผยข้อมูล และ ๑๐.การป้องกันการทุจริต

ทน.โคราชตกต่ำติด F 

            โดยประเภทเทศบาลนคร ทั่วประเทศมีทั้งหมด ๓๐ เทศบาลนคร คะแนนเต็ม ๑๐๐ ซึ่งปรากฏว่า เทศบาลนครนครราชสีมา ผลการประเมินอยู่ในระดับ F ได้ ๔๗.๖๗ คะแนน อยู่อันดับที่ ๒๖ 

            ขณะที่อันดับ ๑ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการประเมินอยู่ในระดับ A มี ๙๐.๖๖ คะแนน อันดับ ๒ เทศบาลนครขอนแก่น ผลการประเมินอยู่ในระดับ A มี ๘๖.๘๐ คะแนน อันดับ ๓ เทศบาลนครนครสวรรค์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ A มี ๘๕.๔๐ คะแนน 

            อันดับ ๔ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๘๔.๖๘ คะแนน อันดับ ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๘๔.๑๕ คะแนน อันดับ ๖ เทศบาลนครภูเก็ต ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๘๔.๑๑ คะแนน อันดับ ๗ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๘๒.๑๓ คะแนน อันดับ ๘ เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๘๓.๓๕ คะแนน อันดับ ๙ เทศบาลนครสงขลา ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๘๓.๓๓ คะแนน อันดับ ๑๐ เทศบาลนครสมุทรปราการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๘๒.๘๐ คะแนน อันดับ ๑๑ เทศบาลนครยะลา ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๘๒.๓๗ คะแนน อันดับ ๑๒ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๘๒.๑๓ คะแนน อันดับ ๑๓ เทศบาลนครพิษณุโลก ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๘๑.๗๗ คะแนน อันดับ ๑๔ เทศบาลนครเชียงราย ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๘๐.๖๕ คะแนน อันดับ ๑๕ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๘๐.๓๐ คะแนน

            อันดับ ๑๖ เทศบาลนครระยอง ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๗๙.๘๖ คะแนน อันดับ ๑๗ เทศบาลนครตรัง ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๗๙.๓๖ คะแนน อันดับ ๑๘ เทศบาลนครลำปาง ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๗๘.๖๘ คะแนน อันดับ ๑๙ เทศบาลนครนนทบุรี ผลการประเมินอยู่ในระดับ B มี ๗๗.๐๐ คะแนน อันดับ ๒๐ เทศบาลนครอุดรธานี ผลการประเมินอยู่ในระดับ C มี ๖๕.๗๗ คะแนน 

            อันดับ ๒๑ เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ผลการประเมินอยู่ในระดับ D มี ๖๗.๒๒ คะแนน อันดับ ๒๒ เทศบาลนครสมุทรสาคร ผลการประเมินอยู่ในระดับ D มี ๖๓.๑๗ คะแนน อันดับ ๒๓ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลการประเมินอยู่ในระดับ D มี ๖๒.๒๓ คะแนน อันดับ ๒๔ เทศบาลนครนครปฐม ผลการประเมินอยู่ในระดับ D มี ๕๕.๔๘ คะแนน 

            อันดับ ๒๕ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผลการประเมินอยู่ในระดับ E มี ๕๐.๙๑ คะแนน 

            อันดับ ๒๖ เทศบาลนครนครราชสีมา ผลการประเมินอยู่ในระดับ F มี ๔๗.๖๗ คะแนน อันดับ ๒๗ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ผลการประเมินอยู่ในระดับ F มี ๔๗.๒๙ คะแนน อันดับ ๒๘ เทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการประเมินอยู่ในระดับ F มี ๔๓.๔๖ คะแนน อันดับ ๒๙ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผลการประเมินอยู่ในระดับ F มี ๓๖.๗๒ คะแนน และอันดับ ๓๐ เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการประเมินอยู่ในระดับ F มี ๒๙.๐๘ คะแนน   

            ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติเห็นชอบให้สํานักงาน ป.ป.ช.ดําเนินประกาศผลคะแนนการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการประเมินรับทราบและนําคะแนนไปปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ ตลอดจนดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการทุจริต หรือการกระทําผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุง พัฒนา และยกระดับให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป

สุรวุฒิ’รุดประท้วง ป.ป.ช.

            ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยนายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลฯ นำผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนคราชสีมา เข้าพบ นายมงคล สาริสุต ผู้อำนวยการ สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนครราชสีมา เพื่อติดตามและทวงถามเรื่องการทบทวนผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (lTA) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

            ล่าสุด ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. “โคราชคนอีสาน” ได้ติดต่อสอบถาม นายมงคล สาริสุต ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนครราชสีมา ถึงรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งได้รับการเปิดเผยว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ lTA นั้น เป็นการประเมินจาก ป.ป.ช.ส่วนกลาง ผลคะแนนในแต่ละหัวข้อก็ไม่ได้เปิดเผยให้ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดทราบ ซึ่งผลคะแนนของเทศบาลนครนครราชสีมาที่พบว่า คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ หรือได้ F แท้จริงแล้วมีผลมาจากการที่เทศบาลนครนครราชสีมาส่งเอกสารไป แต่ ป.ป.ช.ส่วนกลางตรวจสอบไม่ครบ ในใบผลการประเมินจะพบว่า มีเอกสารช่อง OIT ที่ใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ ล่าสุดนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีฯ ก็ได้เข้ามาพบผม เพื่ออุทธรณ์เรื่องไปยังส่วนกลางให้ตรวจสอบเอกสาร และใส่คะแนนใหม่ ขณะนี้ผมก็รอผลการอุทธรณ์เช่นกัน อาจจะแล้วเสร็จในไม่กี่วันนี้ หากผลการอุทธรณ์ออกมาแล้ว จะส่งผลให้คะแนนผลการประเมิน ITA ของเทศบาลนครนครราชสีมาเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นได้ 

            “ส่วนผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้น ที่ได้คะแนน ๖๘.๓๘ หรืออยู่ในเกณฑ์ C น่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้ว หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อบจ.คงจะแจ้งเรื่องเข้ามาแล้ว แต่ก็เห็นเงียบไป แสดงว่า อบจ.ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น” นายมงคล สาริสุต กล่าวในที่สุด

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๗  วันอังคารที่ ๑๑ - วันเสาร์ที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒


772 1360