26thMay

26thMay

26thMay

 

July 11,2019

‘ทวิสันต์’อดีตปธ.หอโคราช บุคคลดีเด่น‘ต่อต้านทุจริต’

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด และโล่บุคคลดีเด่นด้านต่อต้านการทุจริต “ทวิสันต์ โลณานุรักษ์” อดีตประธานหอการค้าโคราชผงาดรับรางวัล วิพากษ์การทุจริตกระทบต่อสังคมไทย ๓ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 

ตามที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดงานวันครบรอบ ๔ ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด ให้กับหมู่บ้านในโครงการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๑ และโล่รางวัลต่างๆ เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐–๑๓.๓๐ น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชามหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธาน 

โดยภายในงานศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้มอบรางวัลให้ ๓ กลุ่ม ดังนี้ ๑.รางวัลการต้อต้านการทุจริตดีเด่น ๕ คน ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายสมโภชน์ โตรักษา ผู้ดำเนินรายการ หมายเลข ๗ ต้านทุจริตตามติตกลโกง, นางสาวดาวน้อย สิทธินิภาพันธ์ อดีตผู้ว่าการโรงงานยาสูบ, นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และนายธนรรชน พหลทัพ อดีตผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐

รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต จำนวน ๕ องค์กร ได้แก่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น, สำนักข่าวอิศรา, เนชั่น ทีวี ช่อง ๒๒, อสมท. และศูนย์คุณธรรม ส่วนรางวัลหมู่บ้านช่อสะอาด ประกอบด้วย ๑๐ หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจากภาคอีสาน เช่น สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม และอุดรธานี

พลเอกธระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ประธานอนุกรรมการสรรหาบุคคลและองค์กรดีเด่นในปีนี้ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้รวบรวมข้อมูลการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมีมติให้ผู้ผ่านการสรรหาเข้ารอบต่างๆ กระทั่งมาถึงรอบสุดท้ายเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เรามีเจตนาจะส่งเสริมสนับสนุนคนทำดี และเป็นกำลังใจให้คนที่มีความกล้าหาญในการทำงานด้านนี้ 
ในขณะที่นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลครั้งนี้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตที่มีผลกระทบต่อคนไทย ๓ ด้าน คือ ๑.ด้านเศรษฐกิจ เมื่อพ่อค้าต้องจ่ายส่วย สินค้าย่อมมีต้นทุนสูงขึ้น ระบบการขนส่งก็แพงกว่าปกติ การประมูลงานขนาดใหญ่ก็มีความเสี่ยงและมีค่าโง่ตามมา ระบบเส้นสายจึงเป็นการทุจริตที่กลายเป็นปัญหาในวงการค้า นักลงทุน ต่างชาติก็ไม่ค่อยอยากเข้ามาลงทุน เพราะมีความเสี่ยงและขาดการเป็นมาตรฐานสากล

๒.ด้านสังคม การทุจริตทำให้เกิดระบบแป๊ะเจี้ยะ ลูกคนจนจะเข้าสู่ระบบการศึกษายากกว่าลูกคนรวย การจัดอาหารกลางวันกลายเป็นเครื่องมือทำมาหากินกับเด็กๆ ที่สร้างความร่ำรวยให้ผู้เกี่ยวข้อง ยาไร้คุณภาพสามารถผลิตขายกันได้สบายๆ เพราะมีข้าราชการรับส่วยคอยสนับสนุน สังคมไทยจึงได้รับผลกระทบจากการทุจริตเพิ่มขึ้นในหลายรูปแบบ
๓.ด้านการเมืองและการปกครอง การซื้อเสียงกลายเป็นการลงทุน และก็ต้องถอนทุนคืน เมื่อเข้าสู่สภาก็มีตำนาน “งูเห่า” วัฏจักรนี้เป็นมานานมาก จนไม่มีใครเชื่อว่าจะแก้ไขได้ ในส่วนการปกครอง ข้าราชการที่ก้าวหน้าคือคนที่ดูแลเจ้านายดี ใครไม่ส่งส่วยก็เจริญก้าวหน้าช้ามาก การขอย้าย ขอเลื่อนขั้น ล้วนมีข่าวการทุจริตเสมอมา ทำให้ข้าราชการดีๆ ท้อแท้และหมดกำลังใจในการทำงาน  ส่วนข้าราชการบางคนมีฐานะร่ำรวยอย่างผิดปกติ

อนึ่ง มูลนิธิต่อต้านการทุจริตมีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อต้านการทุจริต การยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ ของหน่วยงานและบุคคลดีเด่น ในด้านการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจนการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิต่อต้านการทุจริตมีความมุ่งมั่นในการปลุกและปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับคนในชาติในทุกระดับ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี จากองค์กรต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

 

หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน ฉบับที่ ๒๕๘๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ - วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


824 1,441