25thJune

25thJune

25thJune

 

August 17,2019

เปิดศึกแย่งน้ำดิบลำตะคอง สีคิ้วค้าน‘น้ำตาลครบุรี’สูบ

            ชาวสีคิ้วรวมตัวคัดค้านการอนุญาตให้โรงน้ำตาลครบุรี ใช้น้ำ ลำตะคอง วอนภาครัฐตรวจสอบว่าขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ ด้านสำนักชลประทานที่ ๘ ย้ำ โรงงานขออนุญาตใช้น้ำถูกต้อง แต่ยังไม่อนุมัติให้สูบน้ำ เพราะเอกสารยังไม่ครบ

            เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ศาลาการเปรียญ วัดป่าสว่างอารมณ์ บ้านใหม่สำโรง หมู่ ๓ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ กรณีบริษัท น้ำตาละครบุรี จำกัด (มหาชน) ได้ขออนุญาตดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานรับท่อน้ำดิบและโรงสูบน้ำข้ามคลองบุ่งยาง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว รวมทั้งใช้น้ำดิบจากลำตะคอง เพื่อใช้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล โดยมีผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักชลประทานที่ ๘ นครราชสีมา กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ลาดบัวขาว ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำลำตะคองและชาวบ้านจำนวนกว่า ๒๐๐ คน ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นกิจกรรมชี้แจงข้อมูลการดำเนินโครงการ พร้อมกับเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย ท่ามกลางบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียด มีการส่งเสียงโห่และแสดงท่าที ไม่พอใจ เมื่อมีการแสดงความเห็นต่าง

            นอกจากนี้ บริเวณด้านหน้าพบกลุ่มชาวสีคิ้ว นำโดยนางสาวสุรีรัตน์ ด่านกุล หรือทนายอ๋อย แกนนำกลุ่มผู้คัดค้านโรงงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมชาวสีคิ้ว จำนวน ๒๐ คนได้มายืนถือป้ายเขียนข้อความคัดค้านการอนุญาตให้โรงงานน้ำตาลครบุรี ใช้น้ำจากลำตะคอง “ผู้ว่าฯโคราชประกาศภัยแล้งทุกปี แต่หน่วยงานราชการต่างๆ กลับซ้ำเติมประชาชน อนุญาตให้โรงงานน้ำตาล มาสูบน้ำจากลำตะคอง แย่งน้ำประชาชน ผู้ว่าฯ ช่วยด้วย”

            นางสาวสุรีรัตน์ ด่านกุล ตัวแทนกลุ่มชาวสีคิ้ว กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการดำเนินโครงการระบบท่อน้ำดิบที่สูบน้ำจากลำตะคองส่งให้โรงงานน้ำตาลครบุรี ในพื้นที่ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว กับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สถานการณ์ขณะนี้ จ.นครราชสีมา ประสบภัยแล้งซ้ำซากและขยายความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่หน่วยงานราชการกลับซ้ำเติม โดยอนุญาตให้โรงงานน้ำตาลดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นการแย่งสูบน้ำ ขณะที่น้ำอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ เกษตรกรต้องงดปลูกข้าว แม้ในช่วงฤดูฝน แต่ข้าวในนานับแสนไร่ต้องยืนต้นตาย เนื่องจากปริมาณฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ อีกทั้งปริมาณน้ำฝนก็ไม่มากเหมือนในอดีต โรงงานน้ำตาลมีทุนนับหมื่นล้านบาท แต่ไม่ซื้อที่ดินขุดเจาะบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในกิจการ กลับสูบน้ำจากลำตะคอง ถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะใช้ปริมาณน้ำต่อปี ๒.๓ ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑ ของพื้นที่เก็บกัก ๓๑๔ ล้าน ลบ.เมตร ของเขื่อนลำตะคอง มากกว่ายอดใช้น้ำของทุกโรงงานในพื้นที่ อ.สีคิ้ว รวมกัน ๑.๕ ล้าน ลบ.เมตร สภาพความเป็นจริงปริมาณน้ำดิบในเขื่อนลำตะคอง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีน้ำเต็มความจุ ล่าสุดมีปริมาณน้ำ ๑๓๓.๔๔ ล้าน ลบ.เมตร หรือ ๔๒% ของพื้นที่เก็บกัก

            นางสาวสุรีรัตน์ กล่าวอีกว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบโรงงานดังกล่าวว่า ได้ขออนุญาตก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบและโรงสูบน้ำถูกต้องตามระเบียบทางราชการหรือไม่ ที่ผ่านมาโรงงานไม่เคยสอบถามชาวบ้านว่า มีน้ำใช้พอเพียงหรือไม่ นอกจากนี้ได้พบการถมดินรุกล้ำในคลองน้ำธรรมชาติอีก ชาวบ้าน ๕ อำเภอ ประกอบด้วย อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ใช้น้ำลำตะคองในการ ดำรงชีพ ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรับผลกระทบโดยตรงจากการถูกแย่งชิงทรัพยากรน้ำ จึงขอคัดค้านการดำเนินโครงการดังกล่าว

            นายสุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล ชาวบ้านตำบลลาดบัวขาว กล่าวว่า ได้ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตของบริษัท น้ำตาลครบุรีฯ มีที่ตั้งห่างจากลำตะคองประมาณ ๑๐ กิโลเมตร บริเวณคลองลำตะคอง ช่วงหลักกิโลเมตรที่ ๑๗.๘๓๒ ตามตารางแผนการใช้น้ำ โดยสูบน้ำวันละ ๑๖,๖๖๗ ลบ.เมตร และใช้น้ำไม่เกินเดือนละ ๕ แสน ลบ.เมตร รวมปริมาณทั้งสิ้น ๒.๓๒ ล้าน ลบ.เมตร หากเกิดการขาดแคลนน้ำ กรมชลประทานสามารถสงวนน้ำดิบ โดยสั่งระงับการใช้น้ำได้ทันที ตนเป็นชาวสีคิ้ว ไม่ต้องการให้ชาวบ้านมีความขัดแย้ง สิ่งที่เป็นความเจริญ โดยมีโรงงานน้ำตาลสร้างในพื้นที่ ต่อไปไม่ต้องขนอ้อยไปขายให้โรงงานที่ตั้งอยู่ห่างจากไร่อ้อยนับ ๑๐๐ กิโลเมตร อยากให้ทุกฝ่ายที่หวังดีต่อบ้านเมืองมานั่งคุยกันด้วยหลักการและเหตุผลเพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย

            นางนันทิญา รักษาคลัง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการกรมเจ้าท่า ในฐานะตัวแทนผู้อำนวยการ กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลครบุรี ได้ขออนุญาตจริง แต่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบสิ่งปลูกสร้างขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและสภาพแวดล้อม ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย จัดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการล่วงล้ำลำน้ำ พิจารณาอนุญาต ขณะนี้ยังไม่ได้เอกสารครบถ้วน จึงยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างแต่อย่างใด

            ด้านนายชุยธพงศ์ อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักชลประทานที่ ๘ นครราชสีมา กล่าวชี้แจงว่า โรงงานน้ำตาลครบุรีได้ขออนุญาตการใช้น้ำชลประทาน ถูกต้องตามระเบียบ แต่ขณะนี้ยังไม่อนุมัติให้สูบน้ำตามที่ต้องการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญกรมชลประทาน  จะอนุญาตให้สูบน้ำในช่วงน้ำหลาก ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเท่านั้น โดยให้สูบน้ำจากลำตะคองที่เกิดจากฝนตกท้ายเขื่อน ลำตะคองเป็นหลักและผู้ใช้น้ำต้องเก็บสะสมน้ำดิบไว้ใช้ในกิจการให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ส่วนการก่อสร้างสถานีสูบน้ำที่กำลังดำเนินการอยู่ เป็นการก่อสร้างในที่ดินของตนเอง และดินที่เห็นรุกล้ำเข้าไปในลำตะคองจะต้องขนย้ายออกเมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้น

            อนึ่ง บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ KBS ลงทุนขยายฐานการผลิตแห่งใหม่ บนพื้นที่ ๙๐๐ กว่าไร่ บริเวณบ้านมอดินแดง และบ้านหนองห่าน ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ “โครงการสีคิ้วคอมเพล็กซ์” โดยใช้เงินลงทุนประมาณ ๑ หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ในนามบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน), โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ในนามบริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด และโครงการโรงงานผลิตเอทานอล ในนามบริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๘๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ - วันอังคารที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

845 1,466