13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

October 02,2019

ปปช.ชี้มูล ๓ อปท.โคราช ทุจริตซ่อมถนน-ซื้อรถขนน้ำ ตัดสิทธิการเมือง ๑ นายกเล็ก

ป.ป.ช.โคราชแถลงโชว์ผลงาน เล็งเชือด ๓ อปท. หลังถูกชี้มูลทุจริตซ่อมถนนและจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ พร้อมสั่งตัดสิทธิทางการเมืองนายกเทศมนตรี ฐานจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ “มงคล สาริสุต” เผยผู้ถูกกล่าวหายังบริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะพิพากษา

 

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายมงคล สาริสุต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค ๓ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ ขมประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผลงานด้านการปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ.๒๕๒๒ 

เรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยและทางอาญา จํานวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย ๑.คดีหมายเลขดําที่ ๑๓-๒-๓๘๗/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๐๙-๒-๔/๒๕๖๑ ซี้มูลความผิดเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรณีกล่าวหานายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา กับพวกทุจริต โครงการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บริเวณเขตทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนคอสะพานข้ามทาง รถไฟหัวทะเลฝังใต้-ต่อเขตเทศบาลตําบลโชคชัยที่ กม.๖+๐๖๘ วงเงิน ๙๙๕,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญา ๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่มีร้านกิจสิริกุล เป็นผู้รับจ้าง โดยมีราคาสูงกว่าความเป็นจริง และสํานักงานบํารุงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งบริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม จากการไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงที่จะฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้ร่วมกระทําความผิดทางอาญาตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาในทางอาญาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป

๒.คดีหมายเลขดําที่ ๐๖-๒-๑๕๕/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๐๘-๒-๔/๒๕๖๑ ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กรณีกล่าวหาปลัดเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยผู้ถูกกล่าวหาในฐานะเจ้าพนักงานประเมินภาษีกลับปกปิดและไม่ยื่นเอกสารการชําระภาษีโรงเรือน และที่ดินของตึกแถวให้เช่าเลขที่ ๗๖๔ หมู่ที่ ๕ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ให้กับเทศบาลตําบลจอหอ เนื่องจากเป็นตึกแถวของตนเอง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่จะฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําความผิดทางอาญาตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาในทางอาญาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป

๓.คดีหมายเลขดําที่ ๑๓-๒-๔๔๑/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๖๔-๒-๕/๒๕๖๑ ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรณีกล่าวหานายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด อําเภอ ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา กรณี ๑.ทุจริตกรณีร่วมกันเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการซ่อมแซมถนนของ อบต.ท่าลาด ทั้งที่ผู้รับจ้างดําเนินการไม่เป็นไปตามแบบ และคณะกรรมการตรวจรับไม่ตรวจรับงาน คือ โครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ ๔ วงเงิน ๙o,๗๐๐ บาท และโครงการซ่อมแซมถนนบล็อกคอนเวิร์ส บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕ วงเงิน ๘๗,๔๐๐ บาท
๔.คดีหมายเลขดําที่ ๑๓-๒-๑๙๘ /๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๔-๒-๕/๒๕๖๒ ชี้มูลความผิดกรณีกล่าวหานายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไข่น้ำ อําเภอเมืองนครราชสีมา กับพวก กรณีโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

๕.คดีหมายเลขดําที่ ๑๓-๒-๐๕๐/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๔-๒-๕/๒๕๖๒ ชี้มูล เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรณีกล่าวหานายกเทศมนตรีตําบลวังไทร อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรณีกําหนดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย

ทั้งนี้ เรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงและการชี้มูลความผิด ข้างต้น สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง เอกสาร และความเห็น ไปยังสํานักงานคดี ปราบปรามการทุจริตภาค ๓ เพื่อดําเนินการคดีอาญาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ ต่อไป และได้ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง ไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา เพื่อดําเนินการทางวินัย ตามอํานาจหน้าที่ต่อไป ซึ่งการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

สำหรับผลการปฏิบัติราชการด้านการตรวจสอบเบื้องต้น มีเรื่องค้างเก่ายกมา ๕๒๕ เรื่อง รับใหม่ ๙๐ เรื่อง อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๕๓๐ เรื่อง และดำเนินการแล้ว ๘๕ เรื่อง สำหรับผลการดําเนินงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.แล้ว ซึ่งจำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภา รวม ๖๑๘ เรื่อง โดยไตรมาสที่ ๑ ตรวจสอบแล้ว ๖๖ เรื่อง และรอตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูล ๖ เรื่อง, ไตรมาสที่ ๒ ตรวจสอบแล้ว ๙๐ เรื่อง, ไตรมาสที่ ๓ ตรวจสอบแล้ว ๑๗ เรื่อง และรอตรวจสอบเพื่อยืนยัน ๑ เรื่อง และไตรมาสที่ ๔ ตรวจสอบแล้ว ๗๖ เรื่อง และรอตรวจสอบเพื่อยืนยัน ๔ เรื่อง ยังคงเหลืออยู่ ๓๕๘ เรื่อง มีผลการดําเนินการชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และกรณีจงใจยื่นบัญชีฯ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ จํานวน ๑ ราย คือ นายสมนึก มะโนน้อม นายกเทศมนตรีตําบลโคกสวาย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดอันเป็นเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง ในคดีหมายเลขแดงที่ อม ๖๐/๒๕๖๒ ห้ามดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี จำคุก ๒ เดือน (รอลงอาญา ๑ ปี) และปรับ ๘,๐๐๐ บาท

นายมงคล สาริสุต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค ๓ ให้สัมภาษณ์ว่า “กระบวนการต่อไปสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา จะส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง เอกสารและความเห็นไปสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓ สุรินทร์ เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ พร้อมส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงไปผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา เพื่อดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหน้าที่ต่อไป อย่างไรก็ตาม การชี้มูลความผิดยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด”

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๖ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


887 1,552