15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

October 24,2019

“เบิ่งแญงอุดรธานีอยู่ดีมีสุข” เปิดเวทีระดมแผนพัฒนาจังหวัด

เปิดเวทีระดมความเห็นทำแผนพัฒนาจังหวัด “เบิ่งแญง อุดรธานีให้อยู่ดีมีสุข” : เฮ็ดแผนพัฒนาจังหวัดอุดรอย่างมีส่วนร่วมและค้ำคูณ เผยทุกภาคส่วนช่วยกันคิดเพื่อคนอุดรแล้วเดินไปด้วยกัน 

 

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เบิ่งแญงอุดรธานีให้อยู่ดีมีสุข” : เฮ็ดแผนพัฒนาจังหวัดอุดรอย่างมีส่วนร่วมและค้ำคูณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐๐ คน

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า  การประชุมนี้ถือเป็นขั้นแรกของกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ที่นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในทุกมิติที่จะสะท้อนถึงปัญหา ศักยภาพ ทั้งเชิงบวก เชิงลบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำแผน ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง ทันสมัย มีความครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งเป็นการเปิดมุมมองและจุดประกายความคิด ในการจัดทำแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชน ของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นครั้งแรก จากทั้งหมด ๓ ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการและประเด็นการพัฒนาที่คนอุดรฯ ต้องการ เพื่อนำไปสู่เวทีที่ ๒ เป็นการทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมาว่า สมควรจะมีการปรับปรุง แก้ไข หรือไม่อย่างไร และเวทีที่ ๓ จะนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ ที่สนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนและทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่คนอุดรต้องการอย่างแท้จริง 

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคพลเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ให้ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ

“ถ้าจะถามว่า จุดเด่นของอุดรธานีอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่คน ซึ่งใน ๒๐ จังหวัดอีสานต่างกันไม่มาก ที่ต่างอยู่ที่คน ประเทศที่ประสบความสำเร็จ ทรัพยากรก็เป็นส่วนสำคัญ แต่คนสำคัญกว่า ถ้าคนห่วยทรัพยากรก็ใช้ไม่ได้ สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือการพัฒนาเมือง ไม่ใช่เก่งแต่เรื่องน้ำ เมื่อมาอยู่ที่อุดรฯ ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันคิด อย่าสะกดคำว่า “ฮีโร่” ต่อหน้าตนเอง อย่าเอาหนังเรื่อง “ฮีโร่” มาฉายที่อุดรธานี ผมไม่อนุญาต เราต้องเน้นเรื่อง “ทีมอุดร” ฉายแล้วฉายอีกก็ไม่เบื่อ คิดอะไรเพื่ออุดรฯ แล้วก็เดินไปด้วยกัน ทุกคนทำงานไม่ว่าจะมาจากไหน ที่สำคัญต้องสอดรับกันให้ได้ ต้องทำงานร่วมกัน ไม่แบ่งภาคส่วน แต่ต้องมาพูดคุยกันเพื่อพัฒนาเมือง” ผวจ.อุดรธานี กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผลจากการประชุมครั้งนี้ จะทำให้ได้แผนพัฒนาจังหวัดฯ มีทิศทางสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และศักยภาพของพื้นที่ ตลอดทั้งความต้องการของประชาชนผ่านการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ ในลักษณะ One plan 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๙ วันพุธที่ ๒๓ - วันอังคารที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


844 1,450