30thMay

30thMay

30thMay

 

November 06,2019

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯสำรวจครึ่งปี ที่อยู่อาศัย ๕ จังหวัดใหญ่อีสาน ‘โคราช’เหลือขายมากที่สุด

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยผลสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดอีสาน พบ “โคราช” เหลือขายมากที่สุด แต่บ้านจัดสรร “ขอนแก่น” เหลือน้อยสุด แค่ ๕๐๐ กว่า ส่วนคอนโดที่ “อุดรธานี” เหลือขาย ๑๗๔ หน่วย

 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และมหาสารคาม โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า ๖ หน่วย 

โคราชเหลือขาย ๔,๕๔๙ หน่วย

สำหรับโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดนครราชสีมา ในจำนวนหน่วยเหลือขาย ๔,๕๔๙ หน่วย เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้างจำนวน ๒,๙๓๔ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕ ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด รองลงมาเป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน ๙๔๐ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗ และหน่วยที่สร้างเสร็จเหลือขายจำนวน ๖๗๕ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘ โดยหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย (พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจำนวน ๑,๖๑๕ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕ ของหน่วยที่เหลือขายทั้งหมด

ทำเลบ้านจัดสรรที่เหลือขายมากที่สุด ๓ อันดับแรกได้แก่ โดยดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่ ๑) ทำเลจอหอ มีจำนวน ๑,๑๙๘ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๓,๘๓๙ ล้านบาท ๒) ทำเลบ้านใหม่-โคกกรวด มีจำนวน ๑,๐๐๙ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๓,๘๙๕ ล้านบาท ๓) ทำเลหัวทะเล มีจำนวน ๖๐๐ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๑,๘๓๑ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แล้วเกือบทั้ง ๓ ทำเลนี้เหลือขายในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา ๓.๐๑–๕.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด ยกเว้นทำเลหัวทะเล ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา ๒.๐๑–๓.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด

ย่าน‘หัวทะเล’ขายดีสุด

ทำเลบ้านจัดสรรที่ขายได้ใหม่มากที่สุด ๓ อันดับแรก โดยดูจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ ๑) ทำเลหัวทะเล มีจำนวน ๒๖๐ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๗๐๙ ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา ๒.๐๑–๓.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด ๒) ทำเลบ้านใหม่-โคกกรวด มีจำนวน ๒๐๕ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๘๑๙ ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา ๓.๐๑–๕.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด ๓)ทำเลจอหอ มีจำนวน ๑๘๖ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๕๑๙ ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา ๒.๐๑–๓.๐๐  ล้านบาทมากที่สุด

สำหรับโครงการอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดนครราชสีมา ในจำนวนหน่วยเหลือขาย ๑,๖๑๑ หน่วย เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน ๑,๐๕๔ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔ ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด รองลงมาเป็นหน่วยที่สร้างเสร็จเหลือขายจำนวน ๕๕๗ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖ โดยหน่วยที่เหลือขายทั้งหมดเป็น Inventory ในตลาด ซึ่งทำเลอาคารชุดที่เหลือขายมากที่สุด ๓ อันดับแรก โดยดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่ ๑) ทำเลในเมืองนครราชสีมา มีจำนวน ๘๖๕ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๑,๔๙๘ ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท ๑ ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา ๑.๕๑–๒.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด ๒) ทำเลเขาใหญ่ มีจำนวน ๓๖๘ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๒,๑๕๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท ๑ ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา ๓.๐๑–๕.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด ๓) ทำเลบ้านใหม่-โคกกรวด มีจำนวน ๒๐๐ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๓๑๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท ๑ ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา ๑.๕๑–๒.๐๐  ล้านบาทมากที่สุด  
ในขณะที่ทำเลอาคารชุดที่ขายได้ใหม่มากที่สุด ๓ อันดับแรก โดยดูจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ ๑) ทำเลในเมืองนครราชสีมา จำนวน ๒๔๘ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๔๘๐ ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท ๑ ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา ๑.๕๑ – ๒.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด ๒) ทำเลเขาใหญ่ มีจำนวน ๗๖ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๕๕๓ ล้านบาท  ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท ๑ ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา ๓.๐๑ – ๕.๐๐  ล้านบาทมากที่สุด ๓) ทำเลกลางดง มีจำนวน ๖๒ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๓๕๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท ๑ ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา ๓.๐๑ – ๕.๐๐  ล้านบาทมากที่สุด

ขอนแก่น’เหลือบ้านขายแค่ ๒,๗๒๖ หน่วย

สำหรับโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดขอนแก่น ในจำนวนหน่วยเหลือขาย ๒,๗๒๖ หน่วย เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้างจำนวน ๑,๗๑๒ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘ ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด รองลงมาเป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน ๕๔๒ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙ และหน่วยที่สร้างเสร็จเหลือขายจำนวน ๔๗๒ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓ โดยหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจำนวน ๑,๐๑๔ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒ ของหน่วยที่เหลือขายทั้งหมด โดยทำเลบ้านจัดสรรที่เหลือขายมากที่สุด ๓ อันดับแรก ดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่ ๑) ทำเลบ้านเป็ด มีจำนวน ๙๖๖ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๓,๕๑๓ ล้านบาท ๒) ทำเลเหล่านาดี มีจำนวน ๔๕๗ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๑,๒๕๙ ล้านบาท ๓) ทำเลบึงแก่นนคร มีจำนวน ๓๙๗ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๑,๕๗๓ ล้านบาท โดยทั้ง ๓ ทำเลส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา ๓.๐๑–๕.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด

ทำเลบ้านจัดสรรที่ขายได้ใหม่มากที่สุด ๓ อันดับแรก โดยดูจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ ๑) ทำเลบ้านเป็ด มีจำนวน ๑๘๖ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๗๓๖ ล้านบาท ๒) ทำเลเลี่ยงเมืองขอนแก่น-กาฬสินธุ์ มีจำนวน ๙๙ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๓๓๙ ล้านบาท ๓) ทำเลเหล่านาดี มีจำนวน ๙๔ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๓๓๕ ล้านบาท โดยทั้ง ๓ ทำเลส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา ๓.๐๑–๕.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด

คอนโด’เหลือเพียง ๕๔๗ ห้อง

โครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดขอนแก่น ในจำนวนหน่วยเหลือขาย ๕๔๗ หน่วย เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่สร้างเสร็จเหลือขายจำนวน ๓๒๔ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒ ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด รองลงมาเป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้างจำนวน ๑๒๘ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔ และหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน ๙๕ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔ โดยหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจำนวน ๔๑๙ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖ ของหน่วยที่เหลือขายทั้งหมด ซึ่งทำเลอาคารชุดที่เหลือขายมากที่สุด ๓ อันดับแรก โดยดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่  ๑) ทำเล ม.ขอนแก่น มีจำนวน ๓๒๒ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๕๖๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย ในประเภท ๑ ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา ๑.๐๑-๑.๕๐ ล้านบาทมากที่สุด ๒) ทำเลบึงแก่นนคร มีจำนวน ๑๕๔ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๖๓๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท ๒ ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา ๕.๐๑-๗.๕๐ล้านบาทมากที่สุด ๓) ทำเลบึงหนองโคตร มีจำนวน ๕๓ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๑๖๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทสตูดิโอ และอยู่ในระดับราคา ๑.๕๑–๒.๐๐  ล้านบาทมากที่สุด  

ทำเลอาคารชุดที่ขายได้ใหม่มากที่สุด ๓ อันดับแรก โดยดูจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ ๑) ทำเล ม.ขอนแก่น จำนวน ๑๐๕ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๑๖๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท ๑ ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา ๑.๐๑–๑.๕๐ ล้านบาทมากที่สุด ๒) ทำเลบึงแก่นนคร มีจำนวน ๓๔ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๙๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท ๑ ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา ๒.๐๑–๓.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด ๓) ทำเลบึงหนองโคตร มีจำนวน ๑๐ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๓๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท ๑ ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา ๓.๐๑–๕.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด

อุดรธานี’เหลือขาย ๑,๓๙๒ หน่วย

ในขณะที่โครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดอุดรธานี ในจำนวนหน่วยเหลือขาย ๑,๓๙๒ หน่วย เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้างจำนวน ๗๐๖ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗ ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด รองลงมาเป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน ๓๕๗ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖ และหน่วยที่สร้างเสร็จเหลือขายจำนวน ๓๒๙ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖ โดยหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจำนวน ๖๘๖ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓ ของหน่วยที่เหลือขายทั้งหมด ซึ่งทำเลบ้านจัดสรรที่เหลือขายมากที่สุด ๓ อันดับแรก โดยดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่ ๑) ทำเลทางออกหนองคาย มีจำนวน ๒๖๑ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๗๙๐ ล้านบาท ๒) ทำเลหนองขาม มีจำนวน ๒๔๕ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๘๐๑ ล้านบาท ๓) ทำเลทางออกหนองบัวลำภู มีจำนวน ๒๒๑ หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย ๘๕๗ ล้านบาท โดยทั้ง ๓ ทำเลส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา ๓.๐๑–๕.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด

ส่วนทำเลบ้านจัดสรรที่ขายได้ใหม่มากที่สุด ๓ อันดับแรก โดยดูจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่ ๑) ทำเลทางออกหนองคาย มีจำนวน ๗๕ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๒๗๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา ๓.๐๑–๕.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด ๒) ทำเลบ้านจั่น มีจำนวน ๕๖ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๑๗๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดับราคา ๑.๕๑–๒.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด ๓) ทำเลสนามบิน-ประชาสันติ มีจำนวน ๔๑ หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ ๖๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภททาวน์เฮ้าส์ และอยู่ในระดับต่ำกว่า ๑ ล้านบาทมากที่สุด

ในขณะที่โครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดอุดรธานี ในจำนวนหน่วยเหลือขาย ๑๗๔ หน่วย เป็นหน่วยที่สร้างเสร็จเหลือขาย (พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาด และเป็นทำเลในเมืองอุดรธานีทั้งหมด มีมูลค่าเหลือขาย ๓๖๘ ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท ๑ ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา ๒.๐๑-๓.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด ในขณะที่ขายได้ใหม่มีจำนวน ๒๖ หน่วย มีมูลค่า ๕๐ ล้านบาท และส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท ๑ ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา ๑.๕๑–๒.๐๐ ล้านบาทมากที่สุด

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๑ วันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


810 1,416