15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

November 21,2019

‘นิคมอุตสาหกรรมอุดรฯ’ ปลายปีพร้อมรับนักลงทุน

ลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี หวังช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ขณะที่เจ้าของโครงการเร่งพัฒนา ยืนยันพร้อมเปิดรับนักลงทุนในปลายปีนี้

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำคณะ ลงพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ตำบลโนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นครั้งแรก ภายหลังจากรับตำแหน่งใหม่ โดยมีนางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานกรรมการบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด คณะผู้บริหารโครงการฯ พร้อมด้วยนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวัชรินทร์ สตุลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชม และบรรยายสรุปข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ ตลอดทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เป็นนิคมสีเขียวแห่งแรกของอีสาน ในการเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการลงทุนและศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี อยู่ในโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งในและนอกประเทศ มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้โดยใช้เส้นทาง R12 R9 และ R8 อยู่ในเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ- หนองคาย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีศูนย์กระจายสินค้าทางรางและศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นที่กว่า ๔๐๐ ไร่ ที่ติดกับเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพ-หนองคาย

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ ตลอดทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ผลักดัน ให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้าได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ระบบประปากำลังเร่งรัดดำเนินการ 
ทั้งนี้ โครงการฯ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การศึกษาความเหมาะสมโครงการท่าเรือบก (Dry Port) จ.อุดรธานี พัฒนาระบบการเดินรถไฟจากสถานีหนองตะไก้เข้ามายังพื้นที่โครงการ พัฒนาหรือขยายโครงข่ายถนนรอบๆ พื้นที่โครงการ รวมทั้งการพัฒนาหรือขยายโครงข่ายถนนเชื่อมโยงเข้าพื้นที่โครงการ (Local Road ๑๕ กิโลเมตร) เป็นต้น โดยภาพรวมโครงการฯ มีความพร้อมให้นักลงทุนเข้าดำเนินงานภายในปลายปีนี้

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๓ วันพุธที่ ๒๐ - วันอังคารที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


862 1,500