25thJune

25thJune

25thJune

 

December 04,2019

ท่วมเซฟวัน’นิรันดรอัดอีก ๑๖ ล.ลงลำตะคอง

เตรียมพร้อมแก้ปัญหาน้ำท่วม เซฟวัน เพิ่มท่อระบายน้ำ สร้างถนนช่วยตัดมวลน้ำก่อนลงถนนมิตรภาพ พร้อมสำรวจพื้นที่ทำแก้มลิง ด้าน มทส.เล็งขุดอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือ “วิเชียร” ชี้ไม่ได้นิ่งเฉย แต่งานเกี่ยวข้องหลายส่วน วอนทุกหน่วยงานช่วยเร่งรัด ก่อนฝนจะตกใหญ่ในครั้งหน้า

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีการประชุม กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีนายวิเชียร จันทร โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล นายอภินันท์ เผือกผ่อง และนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุม โดยในการประชุมนี้ นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา รายงานสรุปผลข้อสั่งการการประชุมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จุดตลาดนัดเซฟวัน

นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม กล่าวว่า “สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จังหวัดนครราชสีมาได้จัดประชุมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จุดตลาดนัดเซฟวัน ซึ่งในวันนั้นที่ประชุมมีมติสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการดังนี้ ๑.เทศบาลนครนครราชสีมาสนับสนุนงบประมาณให้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ดำเนินการวางท่อจำนวน ๒ แถว บริเวณสะพานสามแยกปักธงชัยเพื่อเพิ่มการระบายน้ำจากตลาดนัดเซฟวันลงสู่ลำตะคอง งบประมาณทั้งหมด ๑๖ ล้านบาท โครงการวางท่อบริเวณข้างโฮมโปรเพื่อเพิ่มการระบายน้ำอยู่ระหว่างการเสนอรูปแบบ โครงการส่งน้ำจากลำตะคองอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน 

๒.ให้สำนักงานจังหวัดนครราชสีมาติดตามการส่งคืนถนนคลองส่งน้ำวังไม้แดง ซึ่งได้ส่งเรื่องให้สำนักงานธนารักษ์ในพื้นที่พิจารณา และหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งต่อเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อดำเนินการขอใช้พื้นที่ถนนคลองส่งน้ำวังไม้แดง และดำเนินการโครงการสร้างถนนและท่อระบายน้ำ เพื่อตัดมวลน้ำด้านบนไม่ให้ไหล่ลงบริเวณหน้าตลาดเซฟวัน

๓.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ โดยการวางท่อระบายน้ำ เพื่อเชื่อมทางระบายน้ำกับแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ตั้งแต่ถนนมิตรภาพหลังตลาดเซฟวัน ผ่านซอยมิตรภาพ ๒๘ และซอยมิตรภาพ ๒๓ ผ่านถนนมุขมนตรีและถนนเลียบเมือง พร้อมกับก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำลงสู่ลำตะคอง ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอกรรมาธิการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ศึกษาการเวนคืนที่ดิน เพื่อจัดทำผังน้ำตาม พ.ร.บ.ผังเมืองฉบับใหม่ โดยให้คณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนต่อคณะที่ปรึกษาด้วย 

๔.อำเภอเมืองนครราชสีมาได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับโครงการชลประทานนคร ราชสีมาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง สำรวจจัดหาพื้นที่ด้านบนเพื่อพิจารณาทำการก่อสร้างแก้มลิงรับน้ำด้านบนให้มากขึ้น และสำรวจการออกแบบโครงการเสนอต่อจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไปหรือใช้งบประมาณของท้องถิ่น 

๕.ให้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่แก้มลิง เพิ่มพื้นที่รับน้ำด้านบนให้มากขึ้น เพื่อตัดมวลน้ำจากด้านบนไม่ให้ลงมาท่วมบริเวณหน้าตลาดเซฟวัน และสำรวจออกแบบเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

๖.ให้สำนักงานทางหลวงชนบทศึกษาออกแบบสำรวจถนนเลี่ยงเมืองสาย ง.๕ ผังเมืองรวม และจัดทำระบบการก่อสร้างระบบระบายในเส้นทางดังกล่าว และ ๗.ให้ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค ๓ นครราชสีมา ให้ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ กรณีมีการพร่องน้ำจากอ่างเถกิงพล และพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องสูบน้ำ และการเพิ่มพื้นที่รับน้ำแก้มลิงด้านบนให้มากขึ้น”

“จากการประสานงานนั้น นายอำเภอเมืองนครราชสีมาได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อบูรณาการหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดังกล่าว เทศบาลตำบลปรุใหญ่จะเพิ่มทางระบายให้ใหญ่ขึ้นจากเดิม เพื่อระบายน้ำลงที่ถนน ๓๐๔ เทศบาลตำบลสุรนารีจะเชื่อมทางระบายน้ำจาก ๓๐๔ ไปลงที่ลำตะคอง และ มทส.ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำขึ้นมา ซึ่ง มทส.ก็มีแหล่งน้ำอยู่ทั้งหมด ๕ แห่ง และกำลังพิจารณาจัดทำแผนขุดอ่างน้ำเพิ่มขึ้นที่บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการพิจารณาจุดในการลอกอ่าง รวมถึงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสำรองแหล่งน้ำในการผลิตประปาของ มทส.ด้วย” นางแสงเสน่ห์ กล่าว

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวสรุปว่า “ตลาดนัดเซฟวันถือเป็นหน้าตาของโคราช แต่เมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้นมาก็เป็นอย่างที่เห็น โดยที่ผ่านมาจังหวัดก็พยายามประชุมแก้ปัญหาแต่ก็ยังมีน้ำท่วมมาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้เราก็กำลังดำเนินการ จังหวัดไม่ได้นิ่งเฉย แต่การทำงานนั้นเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น การตัดมวลน้ำที่ถนนคลองส่งน้ำ ซึ่ง อบจ.ได้คืนให้ให้ธนารักษ์แล้ว และเทศบาลนครนครราชสีมากำลังขอจากธนารักษ์เพื่อทำเป็นคลองส่งน้ำ ซึ่งการประสานงานส่วนนี้ยังไม่เรียบร้อย และการขอทำท่อลอดส่งน้ำใต้ทางรถไฟบริเวณสามแยกปักก็ยังไม่เรียบร้อย ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดด้วย เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาก่อนที่ฝนจะตกอีก”

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๕ วันพุธที่ ๔ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒


841 1,473